Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Transformers: Zánik - 50 %

Transformers: Zánik - 50 %

04
04

Kdysi jsem byl malý, hrál jsem si s jed­ním Transformerem. Uměl jsem ho roz­klá­dat a sklá­dat zno­va do autíč­ka. Byl jsem malý, bavi­lo mne to. Ale je tomu už sko­ro dva­cet pět let. Teď si hra­ji s jiný­mi dospě­lý­mi věc­mi. Možná moje děti si zas budou hrát s těmi­to hrač­ka­mi.

03Aktuálně s hrač­ka­mi mého mlá­dí hra­jí pro­du­cen­ti v Americe. Michael Bay zno­va opa­ku­je to samé, robo­ti, auta, bití za pře­ži­tí lid­stva. Ale bohu­žel to v rám­ci pří­bě­hu jde od desí­ti k pěti. Pro nový díl si vzal novou herec­kou sesta­vu, a tak nemu­sí pla­tit své oblí­be­né i neob­lí­be­né her­ce. Je lep­ší zapla­tit her­ce, co chtě­jí být v úspěš­ném fil­mu, než her­ce, co už jsou tím­to fil­mem pro­sla­ve­ní. Mladého her­ce  Shia LaBeoufa nahra­dil mla­dým tať­kou  Markem Wahlbergem. Přítelkyně Megan Fox/Rosie Huntington-Whiteley byla nahra­ze­na tee­ne­ger­kou Nicolou Peltz.

Bohužel všech­ny tyto změ­ny neby­li k dob­ré­mu duhu fil­mu. Když už byla lás­ka Sama a jeho pří­tel­ky­ně trap­ná, tak se zamys­le­li a dali otáz­ku? Co je ješ­tě vět­ší lás­ka? No pře­ci lás­ka mezi ovdo­vě­lým otcem a jeho 17. letou dce­rou, na kte­rou se naštěs­tí nale­pí správ­ný sexy hoch (závod­ník) podob­ný Thorovi.

Já už od urči­té­ho času na fil­mo­vé lás­ky nevě­řím a igno­ru­ji veš­ke­ré caj­dá­ky, co bych mohl vidět v kině v tele­vi­zi. Toho jsou čtvr­tí Transformeři plní. To se mi nelí­bí.

Přičtu k tomu i to, že jedi­ní, kdo sto­jí za herec­kou zmín­ku je Mark Wahlberg, Stanley Tucci a herec­ký mata­dor Kelsey Grammer. Které jsme mimo­cho­dem moh­li zahléd­nout i v letoš­ním dru­hém mega­hi­tu. Zasvěcení asi urči­tě ví, ale pro ty nezna­lé, tak se skryl za mas­kou na kon­ci fil­mu, pozor spo­i­ler - nečíst, X-Men: Budoucí minu­lost. Když se ale vez­mou ostat­ní her­ci, bohu­žel je to až tako­vá D. tří­da, hez­ké tvá­řič­ky, úsměv, kop, pořád utí­ká­me, jsme mrt­ví, nebo pře­ži­jem?  Slavní her­ci se skry­li za dabin­gem Trasformerů, jako John Goodman, John DiMaggio a Ken Watanabe. V Češtině je ale neu­sly­ší­me. Místo nich je Ota Jirák, Igor Bareš a Zdeněk Maryška.

01A co Transformeři? Jak dopad­li? Kdo pak nám to tak zůstal? Optimus Prime a Bumblebee. Ostatní jsou už dáv­no mrt­ví. Za ty sto­jí bojo­vat. Deceptikoni už sko­ro na zemi neži­jí a tak se obje­vu­jí zno­vu stá­le noví zabi­já­ci, nepřá­te­lé, kte­ří chtě­jí zni­čit Autoboty, či lid­ský druh. To všech­no nás čeká sko­ro v tří­ho­di­no­vém fil­mu, kte­rý byl nud­ný. Michale Baye jsem měl rád pro jeho pre­ciz­nost a pro jeho cha­rak­te­ris­tic­kou kame­ru, ale čeho je moc, toho je pří­liš. Už si pros­tě reži­sér hra­je s autíč­ky, šup sem, šup tam, něja­ké­ho člo­vě­ka zabi­je­me, aby se neřeklo, ale přes­to je to nud­né. Nakonec se  to stej­ně zakon­čí dob­rým kon­cem všich­ni dob­ří pře­ži­jí a zápo­rá­ci (lidé/Transfomeři) zemřou.

Když to vez­mu i kolem obra­zu a kva­li­ty v IMAX kině, tak už podru­hé za posled­ní dobou musím s prav­dou ven. Veškeré vychva­lo­vá­ní toho, že je to v IMAX nej­lep­ší dopo­ru­ču­ji přeslech­nout. Veškeré pouč­ky, že reži­sér natá­čel urči­té zábě­ry na nové digi­tál­ní IMAX kame­ry jsou kytek s tím, že digi­tál­ní IMAX kva­li­ta 2K, klid­ně mně oprav­te, dosa­hu­je pou­ze sko­ro HD roz­li­še­ní a tak si stej­nou kva­li­tu pus­tí­te i na tele­vi­zi nebo v pořád­ném kině na Blu-ray.

Nemluvě o tom, že vychva­lo­va­ný roz­ší­ře­ný obraz není stá­lý. Střídá se obraz od zábě­ru, sekun­du po sekun­dě, jako kdy­by pro­du­cen­ti nevě­dě­li, jakou kame­rou co nato­čí. Já bych rad­ši měl uce­le­nou kapi­to­lu v kva­lit­ním roz­ší­ře­ném IMAX for­má­tu, než aby se to stří­da­lo jak ponož­ky. Jediné, co se na Transformers 4 stří­da­lo, byl pou­ze poměr, ne kva­li­ta obra­zu. S kva­li­tou obra­zu nejde ten­to film do zla­té top­ky. Zlatý nej­no­věj­ší Star Trek, ten se jsem si v IMAX for­má­tu vychut­nal. Jeho úvod­ní část ala James Bond byla to nej­lep­ší to, co jsem viděl v kva­li­tě obra­zu.

02Myslím, že celu­loid a sta­rý fil­mo­vý ana­lo­go­vý IMAX by tomu­to fil­mu slu­šel. Ale bohu­žel pro­du­cen­ti jsou Hamouni Držgrešle, a tak kva­li­tu zhor­šu­jí a jdou pou­ze po peně­zích. Nekvalitní obraz, nekva­lit­ní 3D, netý­ká se Transformerů, to jsou ces­ty k nej­vět­ší­mu výděl­ku za cenu odli­vu zákaz­ní­ků a kri­ti­zo­va­ní jejich fil­mů. Radši si tedy zajdě­te na film tře­ba do nor­mál­ní­ho kina, pří­pad­ně i do let­ní­ho, kde ty let­ní Blockbustery více vychut­ná­te, spo­lu s předra­že­nou kolou a pop­kor­nem. Není to sice nej­hor­ší film toho­to léta, ale urči­tě nej­hor­ší Tranformeři. Ale bohu­žel pro­du­cen­ti jdou za zis­kem, a tak si při­pra­vu­jí dal­ší pra­sát­ka, kam dal­ší díly naspo­ří pro pro­du­cent­ské lodě.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Transformers: Zánik - první dojem25. června 2014 Transformers: Zánik - první dojem Dozvíme se něco nového o autobotech, něco o nových nepřátelích, objeví se i Dinoboti. Ale oproti předcházejícím dílům už to není ono. Zvykli jsme si na Sama Witwickyho. Bohužel tatínek […] Posted in Články
  • Auta15. července 2021 Auta Dám vám hádanku: není to příliš originální, obyčejní hrdinové, a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kterém kromě aut téměř neuvidíte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Gambler - filmový debut P. T. Andersona4. září 2020 Gambler - filmový debut P. T. Andersona Sydney (Philip Baker Hall) umí počítat tak možná do šesti, protože víc čísel na kostkách není. Jeho ruce jsou jemně vycvičené na všechny způsoby hazardní hry a v očích mu svítí dolary, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Auta - Blesk McQueen potřebuje prozřít na vesnici26. března 2019 Auta - Blesk McQueen potřebuje prozřít na vesnici Již samotný a výstižný název animovaného 3D filmu od společnosti Pixar napovídá, o čem bude 116 minutový snímek z USA. Ano, jsou to auta, obyčejná i závodní, mezi něž patří i zářící […] Posted in Retro filmové recenze
  • Speed Racer27. dubna 2022 Speed Racer Speed Racer je sportovní akční komedie z roku 2008, kterou napsali a režírovali sestry Wachowští. Film je založen na stejnojmenné manga a anime sérii z 60. let 20. století. V hlavních […] Posted in Speciály
  • Batman začíná28. února 2022 Batman začíná První film Batman Začíná nám ukazuje smrt Brucových rodičů, jeho vyrůstání a touhu po pomstě. Zničený mladý Bruce Wayne odjíždí do Tibetu, aby lépe poznal zločince. Právě v Tibetu se ho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Uncharted: Tom Holland mapuje dobrodružství na Playstationu9. února 2022 Uncharted: Tom Holland mapuje dobrodružství na Playstationu Tom Holland a Mark Wahlberg hrají lovce pokladů, kteří se vydávají na cestu za ztracenou flotilou španělského zlata ve filmu Uncharted, nové adaptaci populární videoherní série exkluzivně […] Posted in Filmové recenze
  • Uncharted9. února 2022 Uncharted Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea, Nathan Drake (Tom Holland), konečně našel stopu k prokleté zlaté sošce ze Zlatého města v El Doradu. Když se však vydá na cestu, za […] Posted in Filmové recenze
  • Hunger Games: Síla vzdoru 2. část (The Hunger Games: Mockingjay - Part 2) - 50 %3. února 2022 Hunger Games: Síla vzdoru 2. část (The Hunger Games: Mockingjay - Part 2) - 50 % Film je závěrečnou částí série o Katniss Everdeenové, která se snaží zachránit obyvatele Panemu a zajistit jim budoucnost. V úvodním díle se Katniss vydala místo své sestry bojovat do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hunger Games: Vražedná pomsta/ Konečně lepší dystopie17. ledna 2022 Hunger Games: Vražedná pomsta/ Konečně lepší dystopie Úspěch knižní série americké spisovatelky Suzanne Collins dával tušit, že se s jejími Hladovými hrami dříve nebo později rozhodně setkáme také na plátně. V roce 2012 se v kinech objevila […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,55823 s | počet dotazů: 220 | paměť: 55914 KB. | 24.05.2022 - 14:01:11