Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze > Trainspotting

Trainspotting

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (Zatím žádné hodnocení)
Loading...

Drogy ať chce­me či ne, jsou díky­bo­hu odsu­zo­va­nou sou­čás­tí naší spo­leč­nos­ti a ti, jenž je uží­va­jí, jsou buď ukrut­ně boha­tí, nebo v ukrut­ně vel­kém hno­ji. Film Trainspotting nám uká­že par­tu lidí, jejichž osu­dem je prá­vě ta dru­há vari­an­ta.
Anglický reži­sér Danny Boyle nás svým sním­kem z roku 1996 zave­de do feťác­ké spo­leč­nos­ti skot­ské­ho měs­ta Edinburg.  Právě zde začne pří­běh vyprá­vě­ný z pohle­du mla­dé­ho Rentona (Ewan McGregor), kte­rý je obklo­pe­ný bez­sta­rost­ným živo­tem ve feťác­kém dou­pě­ti.

Typologie vybra­ných postav je vhod­ně sesta­ve­na tak, že uvi­dí­me osu­dy nej­ví­ce posti­že­ných lidí závis­los­tí na dro­gách. Setkáme se prá­vě s Rentonem, kte­rý živo­tem pro­plou­vá a uží­vá si hero­i­no­vých slas­tí, nebo s dob­rác­kým Spudem, jehož závis­lost pře­rost­la do tako­vých mezí, že v jeho cho­vá­ní nejde zakrýt vliv nar­ko­tik. Velmi výraz­nou posta­vou v pří­bě­hu se stá­vá rváč Francis, kte­rý je jako jedi­ný „čis­tý“. Divnost, kte­rou si ovšem ušet­ří nefe­to­vá­ním, si však vcel­ku vyna­hra­dí svou výbuš­nou a rváč­skou pova­hou bez jaké­ko­li úcty k lidem, kte­ří mu pomoh­li. Renton do svě­ta fetu také zasvě­tí mla­dé­ho Tommyho, kte­rý v dro­gách utá­pí smu­tek z roz­cho­du s dlou­ho­le­tou part­ner­kou. V nepo­sled­ní řadě je v par­tě i pasák Sick a závis­lá mat­ka jeho dítě­te, Diana.
Celý děj se tedy točí kolem této par­ty, kte­rá se ze zhnuse­ní spo­leč­nos­tí dala na fet a neli­tu­je toho. Nelituje vůbec abso­lut­ní­ho nezájmu zapo­je­ní do spo­leč­nos­ti, pro­to­že vět­ši­nu slas­tí nor­mál­ních lidí jim zaří­dí jak jinak než dro­gy. Nezajímají se o fot­bal, neza­jí­ma­jí se o nic. Jejich nej­vět­ším koníč­kem je fet a pro jeho zís­ká­ní jsou schop­ni udě­lat coko­liv. Vcelku tra­dič­ní pohled do dro­go­vé komu­ni­ty.
„Tohle vypa­dá poho­do­vě, ale není to tak. Vypadá to jako zívač­ka, pří­jem­né lehá­ro, ale žít takhle je celo­den­ní prá­ce.“

Trainspotting se vyží­vá v rea­lis­tic­kém zob­ra­ze­ní pří­bě­hu bez zábran. Celý pří­běh jsem se já, člo­věk, kte­rý má z jehel fóbii, musel krou­tit u vpi­chů herá­ku pří­mo do žil. Režisér se pří­mo vyží­vá ve feká­li­ích. Důkaz nám daru­je hned ve dvou scé­nách. Už na začát­ku se bude sna­žit ze zavši­ve­né­ho a ucpa­né­ho zácho­da hlav­ní hrdi­na Renton vyn­dat dva opi­o­vé číp­ky, načež ho reži­sér Boyle nechá v zácho­dě roz­to­mi­le vykou­pat. Skutečně paměti­hod­nou scé­nou se však sta­ne pro­bu­ze­ní mla­dé­ho Spuda, kte­rý se u hol­ky, se kte­rou se vyspal, jak­si podě­lal do pro­stě­ra­dla. Tehdy ješ­tě nikým nezpo­zo­ro­ván pro­stě­ra­dlo zmuchlal a s úmys­lem vlast­ní­ho vyprá­ní u sebe doma chtěl celý dům, patr­ně nezle­ti­lé sleč­ny, opus­tit. Nad jídel­ním sto­lem se ovšem Spudovi poda­ři­lo, kvů­li rvač­ce s mamin­kou sleč­ny, veš­ke­rý ran­ní obsah jeho střev důmy­sl­ně roz­pro­střít po jídel­ně, při­čemž tomu muse­la při­hlí­žet i celá rodi­na, kte­rá se feká­li­ím samo­zřej­mě nevy­hnu­la.
Ve fil­mu jsou pří­tom­ny prak­tic­ky všech­ny fak­to­ry, kte­ré by měl film o dro­gách mít. Je tam uží­vá­ní si a bez­sta­rost­nost na jed­né stra­ně a kru­tá rea­li­ta odvy­ká­ní na stra­ně dru­hé. Ano, i Trainspotting se řadí mezi fil­my, kde si bru­tál­nost absťá­ku bude­me moci pro­žít s hlav­ním hrdi­nou. A že to podí­va­ná není pěk­ná. Rentonovi se zamče­né­mu v jeho poko­ji začnou obje­vo­vat přá­te­lé až ve stra­ši­del­ných pózách. Ocitneme se v gej­zí­ru halu­ci­na­cí, ze kte­ré­ho nás dosta­ne až Rentonův pře­voz do nemoc­ni­ce. Musím uznat, už jen kvů­li stra­chu z absťá­ku se fetu ani nedo­tknu.
Trainspotting se tedy stá­vá při­nejmen­ším zají­ma­vou son­dou do živo­ta závis­lých. Ovšem pří­bě­hů z pro­stře­dí fetů je ve svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii nespo­čet, tak­že čím prá­vě Trainspotting zaujme? Nejvíce jsem si z fil­mu zapa­ma­to­val sty­lo­vost. Je pre­ciz­ně zre­ží­ro­ván a sestři­žen. Kvalitu pod­po­ří i výbor­ný soun­d­track hitů 80. a 90.let. Celým pří­bě­hem nás však pro­ve­de sym­paťák  Ewan McGregor, kte­rý si zde zahrál jed­nu z prv­ních hlav­ních rolí. Jeho uvě­ři­tel­ný výkon pros­tě kva­li­tu fil­mu nesrá­ží - prá­vě nao­pak.
Trainspotting nám však uká­že ces­tu, kte­rou by se měl kaž­dý feťák vydat. Já vám to pros­tě musím říct. Renton svůj boj se závis­los­tí vyhra­je, což je inspi­ru­jí­cí prá­vě pro komu­ni­tu nar­ko­ma­nů. V jeho ces­tě za nor­mál­ním živo­tem sice bude mno­ho nástrah. On je však pře­ko­ná a v závě­ru se od celé té par­ty zka­že­ných lidí odpou­tá. Bohužel poně­kud syčác­kým způ­so­bem. Myslím však, že mu tu syčác­kost divák toho­to sním­ku s pocho­pe­ním pro­mi­ne.
Trainspotting by si tedy měli pus­tit všich­ni, co si s dro­ga­mi zatím jen zahrá­va­jí.

Stylově nato­če­ná podí­va­ná se sym­pa­tic­kým Ewanem McGregorem v hlav­ní roli.

Naše hod­no­ce­ní: 

8

Podobné člán­ky

Trainspotting

29. January 2010 - 22:48 — maple6


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,57282 s | počet dotazů: 250 | paměť: 58081 KB. | 08.08.2022 - 14:59:56