Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Tragický příběh mladé Veroniky odhalí kniha „Dnes v noci jsem ji viděl“

Tragický příběh mladé Veroniky odhalí kniha „Dnes v noci jsem ji viděl“

DnesVNoci
DnesVNoci

Je si mož­né v čase vál­ky zacho­vat lid­skou tvář a záro­veň zůstat na výslu­ní mezi spo­le­čen­skou sme­tán­kou? I s pova­hou  a cho­vá­ním, kte­ré není poplat­né nor­mě teh­dej­ší doby? Kde a jak skon­či­la Veronika, kte­rá jed­né stu­de­né led­no­vé noci zmi­ze­la ze zámeč­ku své­ho man­že­la neda­le­ko slo­vin­ské Lublaně?

Drago Jančar se při psa­ní romá­nu inspi­ro­val sku­teč­ný­mi udá­lost­mi ode­hrá­va­jí­cí­mi se na sklon­ku dru­hé svě­to­vé vál­ky, kdy hlav­ní slo­vo pře­bra­li par­ty­zá­ni. Bohužel nezů­sta­lo jen u slov a někte­ré jejich činy, jejichž prů­běh vyplou­val na povrch v pová­leč­ných letech, se nesho­du­jí s obra­zem sta­teč­ných hrdi­nů. Dnes v noci jsem ji viděl je život­ním pří­bě­hem mla­dé ženy Veroniky, kte­rý nezá­vis­le na sobě vyprá­ví pět vypra­vě­čů – milu­jí­cí mat­ka, zhr­ze­ný mile­nec, okouz­le­ný slou­ží­cí,… A stře­py začí­na­jí tvo­řit pře­kva­pi­vou mozai­ku, ze kte­ré vystu­pu­jí čím dál tem­něj­ší obry­sy. Styky s němec­ký­mi důstoj­ní­ky na sklon­ku vál­ky se neod­pouš­tě­jí.

Autor za svo­je dílo Dnes v noci jsem ji viděl obdr­žel Kersnikovu cenu za nej­lep­ší román. Právem. Jedná se o bri­lant­ně napsa­ný pří­běh, kte­rý nechá­vá pro­stor pro čte­ná­řo­vu fan­ta­zii a nic nejí tak čer­no­bí­lé, jak by se moh­lo zdát. Jaká vlast­ně byla hlav­ní posta­va Veronika? Utekla od man­že­la k milen­ci a nao­pak. Zpřetrhala důvěr­ná pou­ta se svou mat­kou, aby je pak zno­vu obno­vi­la. Chovala se pový­še­ně ke svým pod­ří­ze­ným, aby je pak při­vá­dě­la do roz­pa­ků svou las­ka­vos­tí. Byla okouz­lu­jí­cí hos­ti­tel­kou a někte­ří z návštěv­ní­ků zámeč­ku o ní hovo­ři­li jako o fem­me fata­le. Chovala sle­pi­ce ve ves­ni­ci kde­si na hra­ni­ci se Srbskem a kvů­li milen­ci se vzda­la vše­ho. Mnoho tvá­ří měla Veronika, kte­rou si vza­la smrt za hloupých okol­nos­tí na sklon­ku vál­ky.

Napětí v romá­nu postup­ně gra­du­je a kaž­dý z vypra­vě­čů odkrý­vá část pří­bě­hu, až posled­ní z nich, kte­rý s hlav­ní hrdin­kou měl nejmé­ně spo­leč­né­ho, dospě­je do smut­né­ho finá­le a věci do sebe zapad­nou jako ozu­be­ná kola do sou­ko­lí. Ač útlý roz­sa­hem, román Dnes v noci jsem ji viděl, u čte­ná­řů zabo­du­je svým pře­sa­hem a donu­tí k zamyš­le­ní nad pomí­ji­vos­tí živo­ta. Po jeho pře­čte­ní zno­vu vzpo­meň­te, že se nejed­ná o pou­hou fik­ci, ale o pří­běh zalo­že­ný na reál­ném zákla­du. Kolik živo­tů ovliv­ni­lo jed­no dra­ma ze zámeč­ku u Lublaně. Do koli­ka živo­tů pak zasáh­la celá váleč­ná maši­ne­rie?


  • Žánr: román,světová belet­rie
  • Jazyk: češ­ti­na
  • Počet stran: 216
  • EAN: 9788025908709
  • Datum vydání:07.05.2018
  • Věk: od 15
  • Formát: 120x185 mm
  • Nakladatelství:PLUS
  • Edice:Pestrá řada sou­do­bé pró­zy
  • Hmotnost:0,275

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,54416 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56672 KB. | 01.07.2022 - 10:15:16