Kritiky.cz > Recenze knih > Tradinář - rodinný a tvořivý rok plný oslav a rituálů

Tradinář - rodinný a tvořivý rok plný oslav a rituálů

titulka velké

Do rukou se mě dosta­la veli­ce inspi­ra­tiv­ní kni­ha pro všech­ny, co mají rádi pří­ro­du, vaře­ní, peče­ní, tvo­ři­vé­ho ducha a chtě­jí sla­vit růz­né svát­ky a není jim lhos­tej­né dodr­žo­vá­ní tra­dic. 

Hned na začát­ku kni­hy se dozví­te, proč vlast­ně Tradinář vzni­kl, před­sta­ví se vám obě autor­ky a jak s Tradinářem vlast­ně pra­co­vat. Následují detail­ně roz­pra­co­va­né měsí­ce v roce od led­na až do pro­sin­ce. Autorky popi­su­jí podrob­ně kaž­dý měsíc, jaké tra­di­ce může­te v daném měsí­ci sla­vit, co dob­ré­ho si upéct, uva­řit, či vyro­bit, dále zají­ma­vos­ti a vychy­táv­ky. A to vše spo­leč­ně s rodi­nou, svý­mi dět­mi a hlav­ně s kli­dem a lás­kou. Texty jsou obo­ha­ce­ny o osob­ní zku­še­nos­ti auto­rek. Na kon­ci kni­hy nalez­ne­te boha­tou foto­ga­le­rii obou auto­rek, jak vlast­ně Tradinář vzni­kal a dále tipy na výle­ty, růz­né akce, odka­zy na webo­vé strán­ky i dal­ší lite­ra­tu­ru, ve kte­ré může­te hle­dat dal­ší inspi­ra­ce.

Kniha je doslo­va nabi­tá inspi­ra­ce­mi a roz­hod­ně bude­te nad­še­ni, až jí ote­vře­te, tak nebu­de­te lito­vat. Obrovské plus dávám kni­ze za boha­tou foto­ga­le­rii, kdy vás nepře­sta­ne bavit si Tradinář pro­hlí­žet zno­vu a zno­vu. Nesmírně se mě líbi­la myš­len­ka autor­ky Martiny Boledovičové, kte­rá přes péči o domác­nost nestí­ha­la vní­mat to krás­né v oko­lí a jen řeši­la děti a péči o ně. Mám totiž podob­nou zku­še­nost. Moji dva syno­vé, kte­ří se naro­di­li brzy po sobě, do toho jsme zbou­ra­li sta­rý dome­ček a sta­vě­li nový. Vnímám toto obdo­bí jako veli­ce hek­tic­ké, plné sho­nu a prá­ce kolem dětí a stav­by. Postupem času jsem si zača­la uvě­do­mo­vat, že tak­to to roz­hod­ně nechci a potře­bu­ji změ­nu. Shodou náhod jsem dosta­la úžas­nou pří­le­ži­tost podí­let se na tvor­bě webo­vých maga­zí­nů. Moje ces­ta živo­tem se zača­la ubí­rat jiným smě­rem, pře­mýš­le­la jsem nad tím, co dávám svým dětem, zpra­co­vá­va­la, co vyrost­lo na zahrád­ce, suši­la bylin­ky, při­pra­vo­va­la růz­né dob­ro­ty. Díky spo­lu­prá­ci s vyda­va­tel­stvím Smart Press jsem se setka­la s kni­ha­mi, kte­ré pros­tě mají duši. Když jsem se doslech­la, že má vyjít Tradinář, moc jsem se na něj těši­la a netr­pě­li­vě vyhlí­že­la, až se obje­ví na kniž­ním trhu. Hned po shléd­nu­tí titul­ní stra­ny jsem vědě­la, že to bude to pra­vé pro mě. Kniha plná nád­her­ných foto­gra­fií, zají­ma­vos­tí, tra­dic noto­ric­ky zná­mých i těch méně, mě napros­to pohl­ti­la. Hned jsem měla chuť vyzkou­šet domá­cí kvás­ko­vý chléb, vyro­bit věnec z vejdum­ků, vos­ko­vou bati­ku či kašta­no­vá mimin­ka. Autorky mys­le­ly oprav­du na vše, co se v daném obdo­bí dá upéct, uva­řit, vyro­bit či zažít. A je toho oprav­du hod­ně.

Tradice se sna­žím pře­ná­šet nejen na své děti, ale i ty škol­ko­vé. Slavíme růz­né svát­ky, tvo­ří­me, vyná­ší­me Morenu, zve­me rodi­če, pra­ro­di­če na besíd­ky a růz­né slav­nos­ti, poví­dá­me si  spo­leč­ně pra­nos­ti­ky, kte­ré se pojí k růz­ným svát­kům a význam­ným dnům.

V kni­ze mě moc zau­ja­la dvoj­stra­na jako kalen­dář, kam si může­te vpi­so­vat i dal­ší význam­né dny. Také jsem moc oce­ni­la i přes­né data jed­not­li­vých tzv. pohyb­li­vých svát­ků. Na závěr kni­hy autor­ky krás­ně podě­ko­va­ly všem, co se na kni­ze jak­ko­liv podí­le­li, ale i své rodi­ně a svým blíz­kým. Kniha je veli­ce čti­vá, dob­ře zpra­co­va­ná. Líbí se mě foto­gra­fie, kte­ré dopl­ňu­jí zají­ma­vé tex­ty.

Autor: Monika Kindlová, Martina Boledovičová

Žánr: kuchař­ka, receptář

Počet stran: 288

Vydáno: 2019, Nakladatelství Smart Press, Praha

Vazba kni­hy: pev­ná, lesk­lá, bez pře­ba­lu

ISBN: 978-80-88244-06-6


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: