Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Tradiční český podzim - svátky, tradice, zvyky, pověry, říkadla,  koledy a písničky

Tradiční český podzim - svátky, tradice, zvyky, pověry, říkadla,  koledy a písničky

751733 350 0 fit
751733 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte pro své děti zají­ma­vou pub­li­ka­ci, kte­rá je bude bavit, nau­čí je mno­ho říka­del i zají­ma­vos­tí ohled­ně roč­ních obdo­bí? Ilustrace Josefa Lady, bás­nič­ky, pís­nič­ky a řada pra­nos­tik uspo­ko­jí tou­hu vašich dětí po čin­nos­tech. 

Co vlast­ně v kni­ze najde­te? Především cha­rak­te­ris­ti­ky jed­not­li­vých obdo­bí - jaro, léto, pod­zim, zima. Dozvíte se, kdy začí­ná jaro, jar­ní bás­nič­ky, zvy­ky, pra­nos­ti­ky, kte­ré se k tomu­to obdo­bí pojí, co post­ní doba, co zna­me­ná Smrtná, Družebná či Květná nedě­le? Jak je to s pále­ním čaro­děj­nic či sta­vě­ním máj­ky. Dále zde najde­te struč­nou cha­rak­te­ris­ti­ku léta, bás­nič­ky, pra­nos­ti­ky, pomě­ry a zvy­ky typic­ké pro léto, jak je to s otví­rá­ním studá­nek, jak je to s medar­do­vou kápí, jak se sla­vi­ly trhy, jar­mar­ky, pou­tě. Co jsou to dožín­ky, žně. Jak se sla­vil Svátek sva­té­ho Václava, posví­ce­ní, hody, Dušičky. Autor neza­po­mněl na drač­ky a přást­ky, kte­ré už dnes bohu­žel nezná­me. Dále neza­po­mněl ukon­čil tra­dič­ní rok zimou, bás­nič­ky, ilu­stra­ce, jak je to s Mikulášem, sva­tou Lucií a co nás vše čeká v advent­ním čase.

V celé kni­ze jsou k dis­po­zi­ci cha­rak­te­ris­ti­ky jed­not­li­vých svát­ků, zvy­ky, oby­če­je, říka­dla, poře­ka­dla, pís­nič­ky, pra­nos­ti­ky, kole­dy, ale i námě­ty na dět­ské hry. Prostě vše, co pat­ří k tra­dič­ní­mu čes­ké­mu roku. Pojďte si spo­leč­ně se mnou zavzpo­mí­nat na svo­je dět­ská léta, zazpí­vat si pís­nič­ky, zare­ci­to­vat bás­nič­ky a poko­chat se nád­her­ný­mi ilu­stra­ce­mi svě­tozná­mé­ho malí­ře Josefa Lady.

Již od prv­ní stra­ny, co jsem vza­la kni­hu do ruky na mě dých­la nos­tal­gie mého dět­ství. Ilustrace Josefa Lady neod­mys­li­tel­ně pat­ři­ly k mému dět­ství. V kni­ze najde­te říka­dla noto­ric­ky zná­má, infor­ma­ce o všech roč­ních obdo­bích, nád­her­né ilu­stra­ce, poře­ka­dla, pra­nos­ti­ky, pově­ry, zvy­ky, ale i oblí­be­né pís­nič­ky, kte­ré roz­hod­ně nesmí v kaž­dé rodi­ně chy­bět.

Josef Lada zazna­me­nal všech­ny  ty krás­né sce­né­rie na svých obráz­cích i v říka­dlech či pra­nos­ti­kách. Myslím si, že je nesmír­ně důle­ži­té tyto tra­di­ce dodr­žo­vat, více se sou­stře­dit na pří­ro­du, sle­do­vat ji, pře­ná­šet zvy­ky a oby­če­je na své děti, aby si i ony moh­ly dále šířit, neza­po­mí­nat na ně a věno­vat jim dosta­teč­nou pozor­nost. V dneš­ní uspě­cha­né  době na ně tak tro­chu zapo­mí­ná­me, jsme ori­en­to­va­ní spí­še na moder­ní tech­no­lo­gie a nevší­má­me si tak dob­ře změn v pří­ro­dě, jako naši před­ko­vé. Tato pub­li­ka­ce by nám v tom měla pomo­ci. Kniha je pros­tě nád­her­ná a roz­hod­ně jí dopo­ru­ču­ji všem, co chtě­jí své děti nau­čit růz­né tra­di­ce.

Ukázka z kni­hy:

„Vrby se nám zele­na­jí,

na vše stra­ny roz­kvé­ta­jí,

raduj­me se, vesel­me se.

Žežulička v háji zpí­vá,

zla­to­hlá­vek se ozý­vá,

radu­je­me se, vesel­me se.“

 

„Hurá, jaro už je tady,

zele­nat se začnou sady,

hlí­nou bude vonět zem,

jaro je tu, pojď­te ven!“

 

„Léto, léto už je tady,

pojď­me všich­ni do zahra­dy,

ros­te trá­va zele­ná,

mám ji až po kole­na.“

 

„Náš táta šel na hou­by,

on tam někde zablou­dí.

Nezabloudí, těš­te se,

on vám hou­by při­ne­se.“

 

„Zima, zima, zimič­ka,

hází bílá peříč­ka.

Děti si je chy­ta­jí,

kou­le si s z nich děla­jí.“

 

Kniha Tradiční čes­ký pod­zim bude zau­jí­mat své čest­né mís­to v mé kni­hov­nič­ce. Vydavatelství Grada již vyda­la dal­ší roč­ní obdo­bí jako je jaro, léto, pod­zim i zima samo­stat­ně. Moc se těším, až tyto všech­ny díly ote­vřu a budu si s dět­mi číst dal­ší říka­dla i pří­běhy ze všech roč­ních obdo­bí a také pro­hlí­žet ty nád­her­né obráz­ky Josefa Lady.

Kniha je urče­na dětem od 7 let a nejen jim.

Text, výběr ilu­stra­cí a uspo­řá­dá­ní Květoslav Dufek a kol.

Ilustrace: Josef Lada

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: prv­ní vydá­ní v roce 2018, dotisk 2019 Grada pod znač­kou Bambook, Praha

Počet stran: 224

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-247-5173-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,64726 s | počet dotazů: 241 | paměť: 58179 KB. | 08.08.2022 - 16:26:33