Kritiky.cz > Recenze knih > Traci Chee - Čtenářka

Traci Chee - Čtenářka

ctenarka
Představte si svět, kde je čtení chápáno jako výsada, a je povoleno jen hrstce nejmocnějších, protože v knihách se skrývá nejen minulost, ale i budoucnost...

Poté, co byl její otec zavraž­děn, žije Sefia se svo­jí tetou Nin. Nin, geni­ál­ní zlo­děj­ka, ji nau­či­la krást, a nejen to - i lovit a sto­po­vat. Společně se totiž ukrý­va­jí v divo­či­ně, pro­to­že vra­ho­vé Sefiina otce jsou jim na sto­pě. Chtějí podiv­ný hra­na­tý před­mět, kte­rý Sefia ukrý­vá ve svém bato­hu a kte­ré­ho hod­no­tu si zatím neu­vě­do­mu­je.

Když je Nin une­se­na, Sefia se ji sna­ží najít. Myslí si, že je na správ­né sto­pě, no mís­to Nin osvo­bo­dí němé­ho chlap­ce, kte­rý má taky své tajem­ství. On a onen zvlášt­ní před­mět - Kniha, kte­rou se poma­lu učí číst, se sta­nou Sefiinou jedi­nou nadě­jí a mož­ná jí pomo­hou i zjis­tit, proč byl její otec zavraž­děn a zda jeho smrt sou­vi­sí se zmi­ze­ním Nin nebo to, kým byli její rodi­če doo­prav­dy.

„Občas měla dojem, jako by ty pasá­že, kte­ré v kni­ze čet­la, byly napsá­ny pří­mo pro ni, jako by ji ved­ly k tomu, aby něco pocho­pi­la, něco vět­ší­ho, tře­ba ten den, co se nau­či­la číst. A sto­py se našly dokon­ce i ve sta­rých pří­bě­zích o psan­cích, kte­ré slý­cha­la celý život. Když ale pře­je­la prs­tem po sym­bo­lu na des­kách, zase se muse­la ptát.“

Svět plný tajemství

Traci Chee vytvo­ři­la svůj vlast­ní ori­gi­nál­ní svět, kte­rý je plný magie a tajem­ství. Dala si zále­žet na detai­lech - jako tře­ba vzta­hy mezi ost­rov­ní­mi krá­lov­ství­mi, lidi dělí­cí se na čte­ná­ře a nečte­ná­ře, sku­pi­na mužů - únosců dětí, magic­ké před­mě­ty, napří­klad samot­ná Kniha nebo pro­kle­té dia­man­ty lady Delune, situ­a­ce na moři či život na lodi pirát­ské­ho kapi­tá­na Rákose.

Samotný pří­běh je vyprá­věn z více pohle­dů - kro­mě Sefie se ve vyprá­vě­ní stří­da­jí její němý spo­leč­ník, kapi­tán Rákos, čte­nář Lon a jeho pří­tel­ky­ně i žena, kte­rá sto­jí za vraž­dou Sefiina otce a úno­sem Nin. Současnost se pro­lí­ná s minu­los­tí a sku­teč­nost s dějem kni­hy, kte­rou Sefia čte, no pokud se na pří­běh sou­stře­dí­te,  nebu­de pro vás těž­ké se v ději ori­en­to­vat. Příběh z Knihy je navíc vytiš­tě­ný na šedých stra­nách. Zajímavé jsou i naráž­ky na to, že i my čte­me Knihu - otis­ky prs­tů, oho­ře­lé strán­ky nebo ztrá­ce­jí­cí se text.

Autorka kro­mě hlav­ní­ho pří­bě­hu roz­ví­jí i spous­tu ved­lej­ších. Z nich jsou někte­ré zby­teč­né a před­vi­da­tel­né, jiné jsou, nao­pak, pou­ta­vým dopl­ně­ním hlav­ní dějo­vé linie. Podobně „nevy­vá­že­ná“ je ale celá kni­ha - jsou zde nejen čás­ti, ve kte­rých jde spi­so­va­tel­ka do hloub­ky a při jejich čte­ní vám běhá mráz po zádech, ale i pasá­že, kde se klou­že po povrchu - jako tře­ba ta, ve kte­ré se Sefia po úno­su tety nau­či­la posta­rat se sama  o sebe. Je to jenom pár řád­ků, kde to je věc­ně popsa­né a čte­ná­ři před­lo­že­né jako fakt. Naučila se o sebe posta­rat, a konec. Žádné pro­blémy ani omy­ly. Hned zkrát­ka vědě­la, co dělat.

I přes­to se však vypla­tí dát kni­ze šan­ci. Když už pro nic jiné­ho, tak aspoň pro kou­zel­ný hlav­ní pří­běh plný přá­tel­ství, tajem­ství a dob­ro­druž­ství, kte­rý se v kni­ze ukrý­vá.

Hodnocení: 75%

ČTENÁŘKA

Autorka: Traci Chee

Originální název: The Reader

Série: Moře inkous­tu a zla­ta

Vydáno: Fragment, 2018

Počet stran: 408

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatrosmedia. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, zakou­pí­te ji zde

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,24905 s | počet dotazů: 210 | paměť: 50072 KB. | 10.04.2021 - 15:58:36