Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Toy Story 3: Příběh hraček 3D

Toy Story 3: Příběh hraček 3D

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Premiéra toho­to fil­mu byla 17.6.2010, hlav­ní posta­vy v této ani­mo­va­né dob­ro­druž­né kome­dii jsou Woody, Jessie, Buzz rake­ťák, Barbie, Slinky, Ken, med­věd mazel a dal­ší…, režie Lee Unrich, původ­ní reži­sér Toy Story John Lasseter zůstá­vá jako pro­du­cent. Něco málo o pří­bě­hu…..

chla­pec Andy už vyros­tl a chys­tá se odjet na Vysokou. S tím­to fak­tem se hrač­ky, kte­ré byly něko­lik let nepo­u­ží­va­né a scho­va­né v bed­ně, nedo­ká­žou smí­řit a děla­jí vše, aby na sebe upou­ta­ly jeho  pozor­nost. Na úvod se sna­ží chlap­ce  při­vo­lat mobil­ním tele­fo­nem, ale po neú­spěš­ném poku­su, byl Woody vel­mi zkla­mán, pro­to­že jako jeho nej­ob­lí­be­něj­ší hrač­ka počí­tá s tím, že si ho vez­me sebou na vyso­kou. Andy už poma­lu vyklí­zí svůj pokoj, musí se také roz­hod­nout, co již z výše zmi­ňo­va­ný­mi hrač­ky pro­ve­de, mamin­ka mu dala na výběr, zda hrač­ky daru­je škol­ce nebo se scho­va­jí na půdu, bohu­žel jako pra­vá napí­ná­vá záplet­ka se sta­ne to, že pyt­le s nápi­sy se zamě­ní a dob­ro­druž­ství může začít…..

Poté se Woody jako pra­vý vůd­ce svých kama­rá­dů roz­hod­ne, že chce jet s Andym a nechce skon­čit ve škol­ce ani na půdě, po krát­kém dia­lo­gu se svý­mi kama­rá­dy se od nich odlou­čí. Poté co se Woody roz­hod­ne ode­jít, a  tak se jeho přá­te­lé dosta­nou v pyt­li mís­to do auta k popel­ni­ci a to Woody roz­hod­ně, tak nechat nemů­že. Jakmile  uvi­dí, že se k nim blí­ží pope­lář­ské auto, spě­chá svým kama­rá­dům na pomoc po krát­ké chví­li se on i jeho kama­rá­di dosta­nou do auta a vyrá­ží do škol­ky.

Po pří­jez­du do škol­ky jsou jeho kama­rá­di nedo­čka­vý až si s nimi budou hrát děti. Narazili však  na med­vě­da maz­la, kte­rý se pova­žu­je za šéfa hra­ček ve škol­ce, zpr­vu to vypa­dá, že je hod­ný, ale zdá­ní kla­me. Medvěd  mazel je při­dě­lil do míst­nos­ti, kde si hra­jí ty nejmen­ší děti, kte­ré si hrač­ka­mi hrát neu­mí a spí­še je roz­bí­jí, to ale jeho kama­rá­di pozna­jí až po své prv­ní zku­še­nos­ti ve škol­ce, také si všim­nou, že med­věd  mazel a jeho spik­len­ci, jsou v jiné míst­nos­ti než oni, kde si hra­jí vět­ší děti a mají je rádi. Mezitím, také Barbie potka­la své­ho vysně­né­ho Kena, tato scén­ka jejich setká­ní je snad nej­ví­ce k popuká­ní z celé­ho fil­mu.

Woody se roz­ho­dl, že škol­ku opus­tí a vydal se za Andym, po neú­spěš­ném při­stá­ní na stro­mě potkal hol­čič­ku, kte­rá do této škol­ky cho­dí a ta si ho vza­la k sobě domů,  kde si ním  krás­ně hrá­la,  jakmi­le se setmě­lo, tak se Woody dozvě­děl od hra­ček hol­čič­ky, že ve škol­ce je zlý med­věd  mazel a mimi­no.  Hračka, kte­rá mu to pově­dě­la, byla dří­ve s med­vě­dem maz­lem a mimi­nem  u  jed­né hol­čič­ky, kte­rá je jed­no­ho dne zapo­mně­la ven­ku a po dlou­hém ces­to­vá­ní hol­čič­ku našli, vidě­li však, jak je vymě­ni­la za nové hrač­ky a poté se dosta­li do škol­ky kde zača­li vlád­nout a určo­va­li pra­vi­dla a jemu se teh­dy ze škol­ky poda­ři­lo utéct, nechtěl být zlý na ostat­ní hrač­ky.

Buzz rake­ťák se večer roz­ho­dl, že půjde najít Medvěda maz­la, aby je dal do jiné míst­nos­ti, ale zjis­tí, že jsou  hlí­dá­ni dal­ší­mi hrač­ka­mi pod vede­ním med­vě­da maz­la, aby nikam nemoh­li utéct. Po úspěš­ném  zdo­lá­ní dve­ří, však  při­jde na to, že Ken v tom jede s med­vě­dem maz­lem , než to ale sta­čí říci svým kama­rá­dům,  tak ho nasta­ví do reži­mu demo a vyma­žou  mu paměť a Buzz rake­ťák, nyní také poslou­chá zlé­ho med­vě­da.  Ještě ten večer jeho kama­rá­di pozna­jí, že je něco špat­ně,  když je Buzz rake­ťák přes noc hlí­dá, aby neu­tek­li a med­věd mazel s mimi­nem uká­ží svou pra­vou tvář, bohu­žel ani Barbie dosud netu­ši­la co je Ken zač, poté co to zjis­tí, nechce mít s Kenem nic spo­leč­né­ho a nechá se také zavřít do kle­ce mezi své přá­te­lé. Jediná nadě­je,  kte­rá jim zbý­vá je Woody.

Ráno se  Woody roz­hod­ne zachrá­nit své kama­rá­dy ze škol­ky i když ví, že med­věd mazel a má všu­de své hlíd­ky a dostat se odtud je nemož­né.  Woody se do škol­ky dosta­ne přes hol­čič­ku poté co se shle­dá se svý­mi kama­rá­dy a bez­od­klad­ně vymýš­le­jí večer­ní plán,  jak se ze škol­ky dostat mimo jiné musí při­jít i na to co udě­lat, aby Buzz rake­ťák, byl  jako dřív. Jakmile se škol­ka zamkla a poma­lu se začí­na­lo stmí­vat,  zača­li orga­ni­zo­vat svůj útěk, muse­li pro­jít strá­ží, dostat se do knihov­ny pro návod  k Buzzovi, Barbie muse­la zaba­vit Kena, Slinky musel spou­tat s Woodym opi­ci, kte­rá vše hlí­da­la na kame­rách… její domác­nost.

Toto vše spo­lu zvlád­li a poté co se jim poda­ři­lo dojít ke kon­tej­ne­ru, kte­rý je měl zachrá­nit, tak na ně bohu­žel zlý med­věd  i mimi­no na jejich plán  při­šli. Medvěd mazel,  Woody a jeho kama­rá­di po krát­ké šar­vát­ce spad­li do kon­tej­ne­ru,  všech­ny  je odvezlo pope­lář­ské auto na sklád­ku,  kde je pří­běh snad nej­ví­ce napí­na­vý, všich­ni se sna­ží zachrá­nit včet­ně med­vě­da maz­la. Medvěd mazel opět nad Woodym a jeho kama­rá­dy vyzrál když se ve sli­bu, že jim pomů­že nechal vyzved­nout naho­ru k páce, kte­rá moh­la zasta­vit drtič, ale v posled­ní chví­li se ně vykaš­lal a oni už nemě­li žád­nou  nadě­ji a tak se všich­ni chyt­li za ruce a čeka­li na svůj konec a poma­lu kle­sa­li k žáru, kte­rý taví  žele­zo, když v tom je vyzve­dl jeřáb,  kte­rý řídi­ly Woodyho kama­rá­di,  kte­ří se od nich odlou­či­li. A jak dopa­dl med­věd mazel?  Na sklád­ce si ho vyhlé­dl řidič pope­lář­ské­ho auta a vše se mu tak vrá­ti­lo, skon­čil totiž při­vá­za­ný na pope­lář­ském autě.

A na konec? Ve škol­ce pak drže­li dohled Barbie a Ken, aby si byli hrač­ky rov­né. Woodyho a jeho kama­rá­dy se Andy roz­ho­dl daro­vat hol­čič­ce, kte­rá již už Woodyho měla jed­nou  u sebe, a tak hrač­ky skon­či­li v dob­rých rukách a Andy odjel na vyso­kou bez Woodyho,  ten se jako vždy  na posled­ní chví­li roz­ho­dl zůstat se svý­mi kama­rá­dy a tak byli zase hrač­ky spo­lu pohro­ma­dě……

Film se mi v kině moc líbil i když nejsem dítě, byl to oprav­du pěk­ně poja­tý pří­běh se spous­tou vtip­ných i napí­na­vých a dojem­ných situ­a­cích. Příběhu se smá­li jak děti, tak i dospě­lí a mys­lím, že kaž­dý se byť jen na chví­li zavzpo­mí­nal  na svá dět­ská  léta a vzpo­mí­nal  na své hrač­ky, kte­ré měl tak rád. Grafice ani hudeb­ní­mu dopro­vo­du nelze nic vytknout. Připravte se na pořád­nou por­ci sran­dy i napě­tí.  Film se tvůr­cům vel­mi pove­dl a zatím v žeb­říč­ku  návštěv­nos­ti vede. Diváky roz­hod­ně nezkla­me ani ve ver­zi 3D, pokud jste milov­ní­ci ani­má­ků, tak nevá­hej­te  a  roz­hod­ně na to jdě­te do kina, za ty pení­ze a vol­ný čas to sto­jí!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,60780 s | počet dotazů: 248 | paměť: 61530 KB. | 02.12.2022 - 15:03:30