Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Total Recall - nejslavnější spolupráce Paula Verhoevena a Arnolda Schwarzeneggera

Total Recall - nejslavnější spolupráce Paula Verhoevena a Arnolda Schwarzeneggera

Total
Total

Hlavním hrdi­nou pří­bě­hu, ode­hrá­va­jí­cí­ho se v roce 2084, je sta­veb­ní děl­ník Douglas Quaid (Arnold Schwarzenegger), kte­ré­ho sužu­jí děsi­vé noč­ní můry, týka­jí­cí se Marsu. Rozhodne se pro­to navští­vit neob­vyklou ces­tov­ní kan­ce­lář Total Recall, kte­rá nabí­zí dovo­le­nou for­mou implan­to­va­ných vzpo­mí­nek. Quaid si vybe­re dovo­le­nou na Marsu v podo­bě taj­né­ho agen­ta. Při implan­ta­ci vyjde naje­vo, že Quaid už jed­ny implan­to­va­né vzpo­mín­ky má. Vzápětí se ho poku­sí zavraž­dit dva lidé, kte­ré pova­žo­val za své blíz­ké. Nejprve pří­tel Harry (Robert Costanzo) a vzá­pě­tí i jeho man­žel­ka Lori (Sharon Stone). Brzy poté se Quaid doví­dá, že byl na Marsu zaple­ten do odbo­je pro­ti tyran­ské­mu guver­né­ro­vi Cohaagenovi (Ronny Cox) a pro­to se, pro­ná­sle­do­ván naja­tý­mi zabi­já­ky, na Mars vrá­tí, aby našel sám sebe a své vlast­ní vzpo­mín­ky. Okamžitě se oci­tá ve víru nebez­peč­ných udá­los­tí a stá­vá se roz­ho­du­jí­cím prv­kem na mis­ce vah vlek­lé vál­ky mezi rebe­ly a guver­né­ro­vou armá­dou...

Arnold Schwarzenegger se díky fak­tu, že stal iko­nou akč­ních fil­mů může také pochlu­bit solid­ním zástu­pem iko­nic­kých fil­mo­vých rolí a s tím prá­vě onen výraz­ný počet slav­ných fil­mo­vých kla­sik. Můžeme tak zmí­nit Barbara Conana, Terminátora 1-2, Predátora, Komando, Pravdivé lži, Policajta ze škol­ky nebo prá­vě Total Recall, kte­rý v rám­ci Schwarzeneggerovy kari­é­ry vyni­ká z mno­ha důvo­dů.

Total Recall pře­de­vším není akč­ní béč­ko a s roz­poč­tem 60 mili­o­nů dola­rů šlo o jeden z nej­ná­klad­něj­ších fil­mů své doby. Total Recall je adap­ta­cí povíd­ky sci-fi spi­so­va­te­le Philipa K. Dicka (dle jeho děl vznik­li také fil­my jako Blade Runner, Minority Report nebo Temný obraz) a stej­ně jako ostat­ní Dickovy díla má povíd­ka ze kte­ré Total Recall vychá­zí pod­kre­sy, kte­ré se tyka­jí dik­ta­tu­ry, vyma­zá­ní vzpo­mí­nek či revo­lu­ce. V Schwarzeneggerově kari­é­ře má Total Recall veli­ce uni­kát­ní posta­ve­ní, což potvr­zu­je i vol­ba uni­kát­ní­ho reži­sé­ra, kte­rým byl v tom­to pří­pa­dě Paul Verhoeven, kte­rý před Total Recall už nato­čil Robocopa a dodal žán­ru sci-fi jed­no­ho z nej­vý­raz­něj­ších zástup­ců 90. let, kte­rý navíc dodnes téměř neze­stárl.

Ne, původ­ní Total Recall není kdo­ví­jak filo­zo­fic­ký a hlu­bo­my­sl­ný sní­mek, kte­rý pře­pí­še vidě­ní divá­ka o vní­má­ní svě­ta kolem sebe, přes­to je ale do jis­té míry ambi­ci­óz­něj­ší než vět­ši­na teh­dej­ších akč­ních sním­ků a pře­de­vším sku­teč­ně pře­vá­dí do futu­ris­tic­ké­ho svě­ta bra­vur­ní thrille­ro­vou atmo­sfé­ru, kte­rý Verhoeoven obo­ha­til svým spe­ci­ál­ním vizu­ál­ním poje­tím, někdy až vylo­že­ně goro­vý­mi bru­tál­ní­mi momen­ty a pře­de­vším oči­vid­ným vypra­věč­ským nad­še­ním. Schwarzenneger si sám Verhoevena zvo­lil jako reži­sé­ra a ten si svo­lal v pod­sta­tě stej­ný tým jako u Robocopa, což zna­me­na­lo mimo jiné také návrat kame­ra­ma­na Josta Vacanoeho. Osobně kdo­ví­jak vel­ký fan­da původ­ní­ho Robocopa nejsem, Verhoeven ale pro mně v Total Recallu před­sta­vil napros­to uni­kát­ní fil­mo­vý záži­tek, kte­rý je tak bra­vur­ně pře­pá­le­ná akč­ní zále­ži­tost, že dodnes sku­teč­ně jde o jed­nu z těch sci-fi kla­sik na kte­ré osob­ně vzpo­mí­nám hod­ně čas­to.

Total Recall je bru­tál­ní, šíle­ný a přes­to kou­zel­ný. Jde o jeden z prv­ních fil­mů, kde se zača­lo mixo­vat vyu­ži­tí prak­tic­kých efek­tů a počí­ta­čo­vých efek­tů a ve finá­le dost mož­ná někte­ré scé­ny neze­stár­li tak ele­gant­ně. Přesto je ale Total Recall pro­slu­lý i prá­vě svou spe­ci­ál­ní vizu­ál­ní strán­kou a prak­tic­ké vizu­ál­ní efek­ty mis­tra obo­ru Roba Bottima půso­bi­li do vel­ké míry rea­lis­tic­ky, ať už skr­ze mutan­ty nebo tří­prsou pro­sti­tut­ku.

Verhoeven napros­to přes­ně odha­dl schop­nos­ti herec­ké­ho roz­sa­hu Arnolda a před­sta­vil ho jakož­to Douglase Quaida ve sty­lo­vé a zábav­né for­mě, kde Arnold napros­to bra­vur­ně pro­dá­vá hláš­ky jeho kla­sic­ky suchým způ­so­bem a Quiad pat­ří mezi jeho nej­lep­ší posta­vy v celé kari­é­ře, kte­rý má bra­vur­ní hero´s jour­ney, sku­teč­ně něja­ký cha­rak­ter­ní vývoj a pře­de­vším je v Arnoldově podá­ní straš­ný sym­paťák.

Nebýt Total Recallu by se Sharon Stone dost mož­ná poz­dě­ji nesta­la hvězdou fil­mu Základní instinkt a nesta­la by se fil­mo­vým sexsym­bo­lem 90. let. Právě do Základního instink­tu Verhoeven Sharon Stone obsa­dil po bra­vur­ní spo­lu­prá­ci v rám­ci Total Recall, kde Sharon Stone dala co se týče fyzic­ké prů­pra­vy do role všech­no a oprav­du před­ved­la, že je něco více než vel­mi pohled­ná blon­dýn­ka. Tak výraz­ně se nepřed­ved­la Rachel Ticotin, i ona je ovšem vel­mi fajn a Michael Ironside zde zase hra­je napros­to šíle­né­ho zápo­rá­ka, jehož kon­fron­ta­ce s Quiadem sto­jí za to. Jednoduše pove­de­ný cas­ting plný památ­ných roli­ček ve vět­ších či men­ších rolích (trpas­li­ce se samo­pa­lem navždy bude v naších srd­cích!).

Total Recall je sku­teč­ně bru­tál­ní a drs­ný, což je jenom potvr­ze­ní toho, že film reží­ro­val Verhoeven. Několikrát kvů­li násil­ným scé­nám šel film před komi­si a přes­to je film hod­ně drs­ný a spous­ta lidí tu umře vel­mi bru­tál­ní smr­tí. Verhoeven tyhle zásad­ní oka­mži­ky v lid­ském živo­tě ale vždy doká­že nato­čit nesku­teč­ně sty­lo­vým způ­so­bem a pře­de­vším do toho vše­ho hra­je bra­vur­ní soun­d­track Jerryho Goldmistha. Vizuálně je ten film dodnes vel­mi pove­de­ný, vel­ký roz­po­čet je na téhle pro­duk­ci vidět a pře­de­vším se to hlav­ně celé neroz­padlo pod ruka­mi. To se pros­tě musí oce­nit, pro­to­že by bez tako­vé­ho fak­tu sku­teč­ně nevznik­lo jed­no z nej­zá­bav­něj­ších sci-fi 90. let.

Na Total Recall se po enorm­ním úspě­chu sna­ži­lo navá­zat a sna­ži­li se dokon­ce Total Recall 2 pro­po­jit s dal­ším Dickovou před­lo­hou a to Minority Report (tenhle Dickův pří­běh poté napros­to feno­me­nál­ně zpra­co­val Steven Spielberg v roce 2002). Na kla­sic­ký sequel s Arnoldem ovšem kvů­li něko­li­ka důvo­dům (pře­de­vším kvů­li ban­kro­tu stu­dia Carolco Pictures) nikdy nedo­šlo a tak jsme se až v roce 2012 dočka­li rebo­o­tu, kde Arnolda Schwarzeneggera nahra­dil Colin Farrell, režii si vzal na sta­rost Len Wiseman (reži­sér pořád pove­de­né Smrtonosné pas­ti 4.0)..... a celé to doká­za­lo, že pokus o váž­něj­ší a vel­ko­le­pěj­ší sci-fi, kte­ré by se více sna­ži­lo pří­blí­žit Dickově před­lo­ze a záro­veň se sna­ží být straš­ně cool na pomě­ry sou­čas­né­ho Hollywoodu auto­ma­tic­ky nezna­me­ná lep­ší. Původní Total Recall tak s pře­hle­dem své­ho násle­do­va­te­le pře­ko­ná i po letech a i nadá­le půjde o výraz­ný sní­mek v Arnoldově kari­é­ře, kte­rý teh­dej­ší akč­ní tvor­bu před­sta­vu­je v tom nej­lep­ším svět­le. I přes­to, že ten zub času je po těch 30 letech mož­ná pře­ce jen tro­chu znát.

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © TriStar Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,40961 s | počet dotazů: 255 | paměť: 56900 KB. | 30.06.2022 - 12:31:15