Kritiky.cz > Filmové recenze > Torque: Ohnivá kola - Dvě kola jsou rychlejší než čtyři…

Torque: Ohnivá kola - Dvě kola jsou rychlejší než čtyři…

Poté, co jsem viděl Rychle a zbě­si­le, jsem si i já, kte­rý zrov­na nepat­ří k nej­lep­ším řidi­čům, zami­lo­val rych­lou jízdu. Je sice prav­da, že když ručič­ka na tacho­me­t­ru uka­zu­je přes 100 kilo­me­t­rů, tak začí­nám být malič­ko ner­vóz­ní (hlav­ně v zatáč­ce a při nále­dí), ale sou­čas­ně mi také stou­pá adre­na­lin. Ale potom, co jsem zhlé­dl Torque: Ohnivá kola, jsem se roz­ho­dl, že když už bych si měl na něčem roz­bít pusu, tak asi radě­ji na motor­ce…

Torque je typem fil­mu, u kte­ré­ho je v pod­sta­tě jed­no, jest­li něja­ký pří­běh má nebo ne. Sice tu děj je, ale tvůr­ci se spíš sou­stře­di­li na to, aby uspo­ko­ji­li váš čuch vůní ben­zí­nů a spá­le­ných pne­u­ma­tik, sluch zvu­kem roz­hy­co­va­ných moto­rů a zrak pohle­dem na pěk­né stro­je, sexy koč­ky a cha­risma­tic­ké sym­paťá­ky. Pokud čeká víc, bude­te zkla­ma­ní, pokud vám to ke štěs­tí sta­čí, bude nad­mí­ru spo­ko­je­ní.

Přece jen, něco k pří­bě­hu. Cary Ford (Martin Henderson) musel před půl rokem odjet z Los Angeles, pro­to­že ho poli­cie stí­ha­la za dro­go­vé zlo­či­ny (samo­zřej­mě, že byl nevin­ný). Teď se, ale roz­ho­dl vrá­tit, aby spl­nil nejen své závaz­ky k mužům a ženám spra­ve­dl­nos­ti, ale také ke své lás­ce Shane (Monet Mazur). Jenže, maji­tel drog, za jejich drže­ní byl Ford stí­hán, Henry (Matt Schulze) by si rád také pár věcí doře­šil…

Jakékoliv názna­ky děje se, ale mizí ve stí­nu divo­kých honi­ček a naleš­tě­ných mašin, kte­rých si uži­je­te dosyt­nos­ti. Je sice prav­da, že někte­ré akč­ní scé­ny jsou hod­ně při­ta­že­né za vla­sy (hra­ni­čí to, až se skal­po­vá­ním), pro­to­že jest­li něco tako­vé­ho motor­ká­ři doká­ží, tak by mě zají­ma­lo, jaké berou vita­mí­ny. Některé z kous­ků, kte­ré před­vá­dě­jí, totiž nejsou jed­no­du­še pro­ve­di­tel­né (tedy, mlu­vím jako laik, kte­rý spa­dl i z Babety), ale o to více, vypa­da­jí atrak­tiv­ně.

A atrak­tiv­ní jsou i před­sta­vi­te­lé hlav­ních postav. Nepředvádějí sice žád­né herec­ké eska­pá­dy, ale na dru­hou stra­nu mají cha­risma a vypa­da­jí dob­ře v motor­kář­ských bun­dách, což úpl­ně sta­čí. Trošku mi nese­dl Ice Cube v roli Treye, sna­ží se být drs­ný až moc a někdy je to spíš k smí­chu, ale jinak jsem spo­ko­je­ný. Po fyzic­ké strán­ce nemám her­cům, co vytknout. Pánové jsou samý sval a dív­kám sko­ro vypa­dá­va­jí jejich před­nos­ti z tri­ček ven :). Speciálně mě pak zau­ja­la mla­dič­ká zpě­vač­ka Christina Milian, kte­rá v bílé kože­né kom­bi­né­ze vypa­dá oprav­du VELMI sexy.

Samozřejmě nechy­bí ani řád­ně dyna­mic­ká hud­ba, kte­rá dělá z fil­mu ješ­tě vět­ší kli­po­vý záži­tek. O nic jiné­ho se ani Torque: Ohnivá kola nesna­ží. Kašle na pří­běh, kaš­le na hlu­bo­kou psy­cho­lo­gii postav. Místo toho nám ser­ví­ru­je divo­kou hud­bu, nablýska­né stro­je, nad kte­rý­mi musí slin­tat i zapří­sáhlý odpůr­ce doprav­ních pro­střed­ků, sym­pa­tic­ké fra­je­ry a sexy „roš­těn­ky“. Jestli si potře­bu­je­te oddech­nout, tak je to to pra­vé.

Jste ochot­ni pře­stat na chví­li pře­mýš­let a nechat kochat své smys­ly? Tak to vás Torque: Ohnivá kola nadchnou. A jest­li navíc máte mís­to man­žel­ky (man­že­la) v lož­ni­ci peč­li­vě chrá­ně­nou dvou­ko­lou kra­sa­vi­ci, na tak to vás čeká extá­ze.

Bavil jsem se, dob­ře jsem se bavil. Dlouho jsem si u žád­né­ho titu­lu tak neod­po­či­nul. Je pří­jem­né se na pár hodin pře­stat stre­so­vat a nechat se uná­šet jiným sty­lem živo­ta, i když jen díky DVD pře­hrá­va­či.

Tak pře­mýš­lím, že bych si zase půj­čil Babetu a zku­sil bych štěs­tí zno­vu :).

  • United 93 (Let číslo 93)24. srpna 2006 United 93 (Let číslo 93) Pokud byste se měli rozhodovat, zda během letních večerních nocí, strávených v kině, dáte přednost zpopularizovaným Pirátům z Karibiku s kapitánem Jackem Sparowem nebo tvrdým chlápkům z […] Posted in Filmové recenze
  • Collateral26. října 2004 Collateral Collateral nemá složitý děj, zapeklitou zápletku ani neodhalené tajemství. Tak proč se celá naše redakce chce na tento film dříve nebo později vydat? Zkusme se na něj podívat… Zápletka […] Posted in Filmové recenze
  • Mazaný Filip23. listopadu 2004 Mazaný Filip Po ulici se linula vůně příjemná asi tak, jako kdyby na vás dýchl zarostlý mexičan, který si už ani nepamatuje, co to je, nevypít za dopoledne čtyři lahve Tequily.Do kanceláře jsem vyšel […] Posted in Filmové recenze
  • Jako malé děti (Little Children)5. března 2007 Jako malé děti (Little Children) Lákalo vás někdy být voyeurem? Sledovat životy druhých, jejich lásky, jejich hádky, jejich intimnosti? Potom je pro vás tento film jako stvořený. Nechybělo mnoho, a tento film jsem […] Posted in Filmové recenze
  • n200806141042 110. srpna 2008 Vlci (Skinwalkers) Otázka: „Co má společného tento film s filmem Vlk z roku 1994?“ Odpověď: „Absolutně nic až na lykantropii.“ Příběh je, jak jste odhadli z úvodu, velmi prostý. Dvě skupiny vlkodlaků […] Posted in Filmové recenze
  • Miami Vice26. ledna 2007 Miami Vice Podle legendárního seriálu Miami Vice, který se slavil velké úspěchy v osmdesátých letech minulého století vznikl v roce 2006 film. Ten ovšem na rozdíl od své předlohy není odlehčený […] Posted in Filmové recenze
  • Rambo: Do pekla a zpět - Trocha tý krve a dvě stovky mrtvých Asiatů...14. února 2008 Rambo: Do pekla a zpět - Trocha tý krve a dvě stovky mrtvých Asiatů... Když jsem nedávno vtipkoval: „Ikona žánru nežertuje, a kdo jí nevěří, tomu Sly vydlábne bělmo,“ tak jsem vlastně nevtipkoval. Jednašedesátiletý drtič se regulérně navrátil už minulý rok […] Posted in Filmové recenze
  • 12 let v řetězech | Twelve Years a Slave [80%]3. března 2014 12 let v řetězech | Twelve Years a Slave [80%] Jako už tradičně každý rok v době před a krátce po udílení cen akademie, lépe známých pod názve Oscar, i letos se v rámci tohoto blogu pokusím zhodnotit co největší množství snímků, které […] Posted in Filmové recenze
  • Laurel Canyon14. srpna 2003 Laurel Canyon Trochu volnosti, trochu samoty, částečné neporozumění, příjemné prostředí dokáže pořádně zamíchat lidskými vztahy… Sam a Alex jsou čerství absolventi Harvardu a spolu se stěhují do Los […] Posted in Filmové recenze
  • Dračí války - Di weo25. května 2008 Dračí války - Di weo Nebudu to protahovat, D-War je naprostá šílenost, která normálního diváka nadchnout nemůže. Korejsko-americký film, který si dovolí zasadit monstra z legend do současného Los Angeles mimo […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...