Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Torque: Ohnivá kola - Dvě kola jsou rychlejší než čtyři…

Torque: Ohnivá kola - Dvě kola jsou rychlejší než čtyři…

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Poté, co jsem viděl Rychle a zbě­si­le, jsem si i já, kte­rý zrov­na nepat­ří k nej­lep­ším řidi­čům, zami­lo­val rych­lou jízdu. Je sice prav­da, že když ručič­ka na tacho­me­t­ru uka­zu­je přes 100 kilo­me­t­rů, tak začí­nám být malič­ko ner­vóz­ní (hlav­ně v zatáč­ce a při nále­dí), ale sou­čas­ně mi také stou­pá adre­na­lin. Ale potom, co jsem zhlé­dl Torque: Ohnivá kola, jsem se roz­ho­dl, že když už bych si měl na něčem roz­bít pusu, tak asi radě­ji na motor­ce…

Torque je typem fil­mu, u kte­ré­ho je v pod­sta­tě jed­no, jest­li něja­ký pří­běh má nebo ne. Sice tu děj je, ale tvůr­ci se spíš sou­stře­di­li na to, aby uspo­ko­ji­li váš čuch vůní ben­zí­nů a spá­le­ných pne­u­ma­tik, sluch zvu­kem roz­hy­co­va­ných moto­rů a zrak pohle­dem na pěk­né stro­je, sexy koč­ky a cha­risma­tic­ké sym­paťá­ky. Pokud čeká víc, bude­te zkla­ma­ní, pokud vám to ke štěs­tí sta­čí, bude nad­mí­ru spo­ko­je­ní.

Přece jen, něco k pří­bě­hu. Cary Ford (Martin Henderson) musel před půl rokem odjet z Los Angeles, pro­to­že ho poli­cie stí­ha­la za dro­go­vé zlo­či­ny (samo­zřej­mě, že byl nevin­ný). Teď se, ale roz­ho­dl vrá­tit, aby spl­nil nejen své závaz­ky k mužům a ženám spra­ve­dl­nos­ti, ale také ke své lás­ce Shane (Monet Mazur). Jenže, maji­tel drog, za jejich drže­ní byl Ford stí­hán, Henry (Matt Schulze) by si rád také pár věcí doře­šil…

Jakékoliv názna­ky děje se, ale mizí ve stí­nu divo­kých honi­ček a naleš­tě­ných mašin, kte­rých si uži­je­te dosyt­nos­ti. Je sice prav­da, že někte­ré akč­ní scé­ny jsou hod­ně při­ta­že­né za vla­sy (hra­ni­čí to, až se skal­po­vá­ním), pro­to­že jest­li něco tako­vé­ho motor­ká­ři doká­ží, tak by mě zají­ma­lo, jaké berou vita­mí­ny. Některé z kous­ků, kte­ré před­vá­dě­jí, totiž nejsou jed­no­du­še pro­ve­di­tel­né (tedy, mlu­vím jako laik, kte­rý spa­dl i z Babety), ale o to více, vypa­da­jí atrak­tiv­ně.

A atrak­tiv­ní jsou i před­sta­vi­te­lé hlav­ních postav. Nepředvádějí sice žád­né herec­ké eska­pá­dy, ale na dru­hou stra­nu mají cha­risma a vypa­da­jí dob­ře v motor­kář­ských bun­dách, což úpl­ně sta­čí. Trošku mi nese­dl Ice Cube v roli Treye, sna­ží se být drs­ný až moc a někdy je to spíš k smí­chu, ale jinak jsem spo­ko­je­ný. Po fyzic­ké strán­ce nemám her­cům, co vytknout. Pánové jsou samý sval a dív­kám sko­ro vypa­dá­va­jí jejich před­nos­ti z tri­ček ven :). Speciálně mě pak zau­ja­la mla­dič­ká zpě­vač­ka Christina Milian, kte­rá v bílé kože­né kom­bi­né­ze vypa­dá oprav­du VELMI sexy.

Samozřejmě nechy­bí ani řád­ně dyna­mic­ká hud­ba, kte­rá dělá z fil­mu ješ­tě vět­ší kli­po­vý záži­tek. O nic jiné­ho se ani Torque: Ohnivá kola nesna­ží. Kašle na pří­běh, kaš­le na hlu­bo­kou psy­cho­lo­gii postav. Místo toho nám ser­ví­ru­je divo­kou hud­bu, nablýska­né stro­je, nad kte­rý­mi musí slin­tat i zapří­sáhlý odpůr­ce doprav­ních pro­střed­ků, sym­pa­tic­ké fra­je­ry a sexy „roš­těn­ky“. Jestli si potře­bu­je­te oddech­nout, tak je to to pra­vé.

Jste ochot­ni pře­stat na chví­li pře­mýš­let a nechat kochat své smys­ly? Tak to vás Torque: Ohnivá kola nadchnou. A jest­li navíc máte mís­to man­žel­ky (man­že­la) v lož­ni­ci peč­li­vě chrá­ně­nou dvou­ko­lou kra­sa­vi­ci, na tak to vás čeká extá­ze.

Bavil jsem se, dob­ře jsem se bavil. Dlouho jsem si u žád­né­ho titu­lu tak neod­po­či­nul. Je pří­jem­né se na pár hodin pře­stat stre­so­vat a nechat se uná­šet jiným sty­lem živo­ta, i když jen díky DVD pře­hrá­va­či.

Tak pře­mýš­lím, že bych si zase půj­čil Babetu a zku­sil bych štěs­tí zno­vu :).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,49878 s | počet dotazů: 253 | paměť: 58219 KB. | 16.08.2022 - 00:13:13