Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Zajímavosti > TOP westerny všech dob? Víme, které musíte vidět!

TOP westerny všech dob? Víme, které musíte vidět!

kritiky.cz pro muze cz uvodni
kritiky.cz pro muze cz uvodni
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (Zatím žádné hodnocení)
Loading...

Westerny pat­ří mezi fil­mo­vou kla­si­ku, kte­rá má bez­po­chy­by dodnes stá­le mno­ho fanouš­ků. Po deká­dy už malí klu­ci vzhlí­že­li k neo­hro­že­ným wes­ter­no­vým hrdi­nům s kol­ty u pasu. Je to nepo­chyb­ně také urči­té cha­risma pánů v klo­bou­ku, kte­ří doká­za­li zne­škod­nit všech­ny padou­chy, a ješ­tě zachrá­nit ženu v nesná­zích. Než se ale pus­tí­me do výčtu nej­za­jí­ma­věj­ších fil­mů s wes­ter­no­vou téma­ti­kou, roz­hod­ně vás musí­me upo­zor­nit na aktu­ál­ní seri­ál Yellowstone, jeho dru­há sezó­na má vyso­ké hod­no­ce­ní kri­ti­ků i uži­va­te­lů a od sezó­ny násle­du­jí­cí není oče­ká­vá­no nic méně.

Velká země (1958)

Začneme wes­ter­nem, kde je všech­no tro­chu jinak než v libo­vol­ném jiném wes­ter­nu. Ačkoliv kaž­dý správ­ný wes­tern musí mít toho své­ho neo­hro­že­né­ho pis­tol­ní­ka, hlav­ní hrdi­na Velké země na to jde jinak. Je to gentle­man, jak se pat­ří. Své role se zde ujal Gregory Pack, tak­že si roz­hod­ně nemů­že­me stě­žo­vat na herec­ký výkon.

Sedm statečných (1960)

Film Sedm sta­teč­ných má své kouz­lo v tom, že je jedi­ným wes­ter­nem, kde se poda­ři­lo slo­žit dohro­ma­dy neu­vě­ři­tel­ně nabi­té obsa­ze­ní. Zahráli si zde ty nej­vět­ší wes­ter­no­vé legen­dy, kte­ré kdy fil­mo­vé plát­no spat­ři­lo. Napětí, humor, akce, vše tu je!

Poklad na stříbrném jezeře (1962)

Nikoho už dnes nepře­kva­pí, že fil­my s Old Shatterhandem a Vinnetou byly toče­ny v býva­lé Jugoslávii. Poklad na stří­br­ném jeze­ře je žánro­vou kla­si­kou, kte­rou musel někdy vidět kaž­dý fil­mo­vý mani­ak. Následovalo ji hned šest­náct dal­ších fil­mů.

Tenkrát na západě (1968)

Kromě fil­mu Sedm sta­teč­ných zná také wes­tern Tenkrát na zápa­dě napros­to kaž­dý, bez ohle­du na to, zda se o wes­ter­no­vou téma­ti­ku zají­má nebo niko­liv. Jsou to zkrát­ka fil­my, kte­ré se vám vyba­ví, kdy­ko­liv o wes­ter­nu sly­ší­te a je napros­to zásad­ní je vidět.

Butch Cassidy a Sundance Kid (1969)

Jeden z nej­lep­ších fil­mů všech dob, na kte­ré se může­te dívat stá­le doko­la. Vzešel z doko­na­lé spo­lu­prá­ce Newmana s Redfordem a stal se oprav­do­vým hitem. Pro mno­hé milov­ní­ky žán­ru je ten­to film doslo­va kle­not.

Zajímavých wes­ter­nů je samo­zřej­mě ješ­tě celá řada, namát­kou jme­nuj­me Podraz, Divoká ban­da, Tanec s vlky, Nesmiřitelní, Přepadení, Pátrači, El Dorado a dal­ší. Na kte­rý se podí­vá­te vy?

Tento člá­nek vzni­kl ve spo­lu­prá­ci s maga­zí­nem PRO-MUZE.CZ. Super chlap­ská zába­va!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,09298 s | počet dotazů: 255 | paměť: 58062 KB. | 08.08.2022 - 14:45:06