Top-ten her dle filmů - 3. část (3. - 1.)

top ten her dle film 8211 3 st 3 8211 1 McHPyS5TWfk

První tři pozi­ce nej­lep­ší­ho zpra­co­vá­ní her dle fil­mů.

Rango – Top 3

Moje tře­tí nej­ob­lí­be­něj­ší hra, dle filmu/komiksu ten­to­krát je oprav­du dle fil­mu. Když Gore Verbinsky nato­čil Ranga, ihned jsem si jej musel kou­pit za půl roku od fil­mo­vé pre­mi­é­ry na DVD. A taky jsem si ho kou­pil i ve her­ním zpra­co­vá­ní.

Ve fil­mu byl pou­ze krát­ký pří­běh o tom, jak Rango zachrá­nil celou ves­ni­ci od smr­ti suchem, ale v her­ním pří­bě­hu, jak je jak­ko­liv jed­no­du­chý, se dostá­vá­me i do dal­ší čás­ti ves­ni­ce a hlav­ně postup­ně pro­chá­zí­me dal­ší­mi zají­ma­vý­mi mís­ty. Doly, kara­va­ny, ale i vyprahlou pouš­tí.

Ve fil­mu také neby­lo moc zabí­je­ní, jest­li si pama­tu­ji dob­ře, tak Rango zabil pou­ze jedi­né­ho orla a ani to neby­lo jeho zámě­rem.  V her­ním zprá­co­vá­ním už bohu­žel zabi­jí jako vel­ký despe­rát, kte­rý nezná sli­to­vá­ní. Je to ale také kvů­li tomu, že zas ostat­ní pro­tiv­ní­ci jsou pro­ti němu a chtě­jí jej zabít.

Rango ale není celý o stří­le­ní a zabí­je­ní nepřá­tel. Občas je nut­né i se správ­ně sklouz­nout na ces­tě, vyhý­bat se lid­ským pro­tiv­ní­kům a samo­zřej­mě i občas o leze­ní po řím­sách, mos­tech a dal­ších věcí, co Rangovi kom­pli­ku­jí ces­tu. Celá kom­bi­na­ce těch­to čin­nos­tí je dob­ře vyvá­že­na, a tak hrá­če baví postup­né obje­vo­vá­ní pro­sto­ru kolem Ranga, když jsme si jej ve fil­mu uži­li  pou­ze na 103 minut.

Myslím, že svět fil­mů je dob­ré roz­ší­řit svě­tem hry. Hra je sice věno­vá­na mlad­ším hrá­čům, ale to vůbec neva­dí, zahrát si ji můžou i ostat­ní hrá­či, kte­ří se chtě­jí dozvě­dět více než se dozví z fil­mu.

Harry Potter - top 2

Když tak pře­mýš­lím, co tak dát na mís­to dru­hé, tak mi vyšla na mysl něja­ká Lego vari­a­ce na filmové/knižní vydá­ní. Harry Potter je tím pra­vým. Mnoho fanouš­ků knih a fil­mů zná slav­né­ho kou­zel­ní­ka dost dob­ře. Mnoho hrá­čů hrá­lo jeho her­ní adap­ta­ci, kte­rá vychá­ze­la k jed­not­li­vým fil­mům. Ale nej­lep­ší je Lego Harry Potter, všech sedm knih (osm fil­mů) bylo roz­pro­stře­no do dvou dílů Lego zpra­co­vá­ní. V prv­ním díle si Lego posta­vič­ky ze svě­ta kou­zel­ní­ků odbu­dou prv­ní čty­ři škol­ní roku a dru­hý díl je dokon­če­ním Heptalogie.

Ve svě­tě Lega Harry Pottera je mož­né sko­ro vše, hrát za kaž­dou posta­vič­ku, hrát v mís­tech, kte­rá ve fil­mech neby­la, v kni­ze je zmí­ně­na, a hrát i zno­vu pro­chá­ze­né leve­ly (čás­ti pří­bě­hů) s jiný­mi posta­vič­ka­mi, aby se dokon­či­lo obje­vo­vá­ní leve­lu. Příběhová  linie je vždy s posta­vič­ka­mi, kte­rý se pří­běh týká, ale opa­ko­vat už může­te s jiný­mi, postup­ně obje­vo­va­ný­mi.

Je výho­dou, svě­ta Harry Pottera v Legu, opro­ti fil­mu, že kaž­dá posta­vič­ka má své uni­kát­ní vlast­nos­ti, se kte­rý­mi může dělat, to co od ní fanouš­ci oče­ká­va­jí. Je sice zapekli­té, že v obou hrách jsou leh­ké logic­ké hádan­ky, kte­ré při hra­ní neztra­tí mno­ho času. Stačí najít správ­nou kom­bi­na­ci postavička/její vlast­nos­ti, pří­pad­ně postup­né objevování/vykopování čás­ti sklá­da­ček, k ote­vře­ní dal­ší ces­ty.

Filmové zpra­co­vá­ní musí být vždy jed­no­duš­ší než kniž­ní, a tak si her­ní zpra­co­vá­ní z Lega vychut­ná­vá své výji­meč­né posta­ve­ní, kde si může­te zahrát za všech­ny důle­ži­té posta­vy po celém svě­tě Bradavic. Hráči, kte­ří tuto hru hra­jí už urči­tě také zna­jí kniž­ní zpra­co­vá­ní a tak oprav­du rádi obje­vu­jí nezná­mé ces­ty, nezná­me míst­nos­ti při sklá­dá­ní rébu­sů s sbí­rá­ní zlaťá­ků.

Batman - top 1

Historie Batmana, je veli­ce širo­ká. Vznikl v roce 1939, kdy vyšlo jeho prv­ní vydá­ní. Během desí­tek let pro­šlo kiny, naši­mi tele­vi­ze­mi a samo­zřej­mě i her­ní­mi konzolemi/PC hod­ně komik­so­vých adap­ta­cí. Je sice prav­da, že žád­ná Batman hra není pod­le fil­mu (nevím o ni). Zrovna u komik­su, kte­rý byl zfil­mo­ván, to tak tolik zase neva­dí.

Moji nej­ví­ce oblí­be­nou hrou dle filmu/komiksu je totiž Batman, tichý Bruce Wayne, kte­rý má své alter-ego v neto­pý­řím muži. Prozatím tří-dílná série Batman (Batman:Arkham Asylum, Arham City a Arkham) je tem­ná jako nej­no­věj­ší fil­my do Nolana. Tolik depre­se od zni­če­né­ho Gothamu není ani v jed­nom fil­mu. Karikatury hlav­ních zápo­rá­ků (Joker, Mr. Freeze i Harley Quinn) jsou děsi­vé, až z nich jde strach.

To že tři nej­no­věj­ší Batmani nejsou pod­le fil­mu vůbec neva­dí, fil­mo­vý look celé her­ní tri­lo­gie roz­díl mezi hrou a fil­mem neroz­li­šu­je. Je mož­ná lep­ší, že si hráč zaži­je hod­ně fil­mo­vých oka­mži­ků při sou­bo­jích, Batmanových gad­ge­tech a pohle­dech na bossy. Přestože to není adap­ta­ce fil­mu, dám ji na prv­ní mís­to, pro­to­že už bylo nato­če­no hod­ně fil­mů a seri­á­lů, kte­ré udě­la­li komik­su Batmana dob­ré reno­mé.


Ohodnoťte článek


Části seriálu:  Top-ten her dle filmů


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Lincolnscreen29. prosince 2012 Lincoln speciál - část 4 - 500 stránkový scénář a průlom Spielberg věděl, že Tony Kushner – který v roce 1993 získal Pulitzerovu cenu za hru „Andělé v Americe“ a který proměnil výbušné dějinné události ve scénář k filmu „Mnichov“ nominovaný […]
  • Kirk1. ledna 2003 StarTrek - Special 1 - Serialy 1 - TOS 1. Část speciálu na téma fenomenu Star Trek Co to je vlastně Startrek? No to ví dost lidí, ale je to pojem. Je to kult, který obsahuje 5 natočených seriálů, 9 natočených filmů a […]
  • Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince16. dubna 2015 Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince První polovinu natáčení nové celovečerní komedie Padesátka má za sebou režisér Vojta Kotek. Štáb a hlavní herecké tváře Jakub Prachař, Marek Taclík nebo Ondřej Pavelka se nyní přesouvají […]
  • Lincolnscreen8. ledna 2013 Lincoln speciál – část 8 - Sněmovna reprezentantů Výsledek hlasování o 13. dodatku ve Sněmovně reprezentantů byl nejistý až do posledního okamžiku a vyvolal vlnu ostrých debat, politického tlaku a názorových změn, které byly kdy ve […]
  • Česko verze A, B a C31. srpna 2018 Česko verze A, B a C Jiří Drahoš se chystá na Praze 4 kandidovat do Senátu PČR. Jeho zájmem je prý lidi spojovat. Podobně je na tom také Jan Štern se zbrusu novým projektem Nové Česko, který chce oslovit […]
  • Batman: Ohlédnutí zpátky - Šestnáctiletá netopýří historie v kostce12. července 2005 Batman: Ohlédnutí zpátky - Šestnáctiletá netopýří historie v kostce Je vcelku zvláštní pročítat si články zaměřující se na nejnovějšího Batmana a srovnávat věty v nich nahuštěné s výkřiky několik let starými. Třebas když byl natočen takový Spider-Man nebo […]
  • Top-ten her dle filmů - 1. část (10. - 8.)10. ledna 2019 Top-ten her dle filmů - 1. část (10. - 8.) Mnoho filmů je spojeno s jeho herní adaptací. Bohužel se ale velmi často stává, že hra podle filmu je pouze malým výtrusem. V převážné většině vyjde spolu s filmem hra, která žádné […]
  • StarTrek - Special 2 - Serialy 2 - 2. fáze29. března 2003 StarTrek - Special 2 - Serialy 2 - 2. fáze 2. Část speciálu na téma fenomenu Star Trek     Koncem 60. Let odkoupila práva na seriál StarTrek firma Paramout a na začátku roku 1973 se začlo uvažovat o pokračování StarTreku - […]
  • Nejlepší filmy roku 2003 - Část druhá2. února 2004 Nejlepší filmy roku 2003 - Část druhá Šest nejlepších filmových hitů z druhé půlky roku 2003.Červenec > Hodiny Přestože by se mohl zdát červencový přehled premiér chudší (zejména pro ty, co holdují americkým money-movies), […]