Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Články > Top-ten her dle filmů - 1. část (10. - 8.)

Top-ten her dle filmů - 1. část (10. - 8.)

top ten her dle film 8211 1 st 10 8211 8 4fWWlhRKJbk

Mnoho fil­mů je spo­je­no s jeho her­ní adap­ta­cí. Bohužel se ale vel­mi čas­to stá­vá, že hra pod­le fil­mu je pou­ze malým výtru­sem. V pře­váž­né vět­ši­ně vyjde spo­lu s fil­mem hra, kte­rá žád­né nor­mál­ní hrá­če vůbec neza­jí­má, kou­pí si ji jenom ti zary­tí fanouš­ci fil­mu, kte­ří si chtě­jí pocit z fil­mu zopa­ko­vat.

V tom­to pře­hle­du najde­te 10 nej­lep­ších her pod­le fil­mu. Vybráno je to peč­li­vě, něco z his­to­rie, něco z dět­ských her, a tak si může­te udě­lat před­sta­vu, co si může­te zahrát pod­le filmových/komiksových adap­ta­cí.

Jurský park – Top 10

Když se řek­ne Jurský Park, tak si všich­ni před­sta­ví slav­ný film  z roku 1993, vel­ký pře­lom v tech­no­lo­gii a hlav­ně pří­běh o niče­ní ost­ro­va dino­sau­ry. K tomu­to fil­mu byla vydá­na i hra Jurassic Park: Operation Genesis. Jde o stra­te­gii, ve kte­ré se sta­rá­te o park dino­sau­rů.

Starat se park z prehis­to­rie není jen tak, veš­ke­rá dra­vá zví­řa­ta se můžou zbláz­nit a zni­čit celý ost­rov, a tak se o ně musí­te sta­rat z kan­ce­lá­ře. Ale na roz­díl od mno­ha stra­te­gic­kých her může­te i vyra­zit mezi dino­sau­ry a dívat se, jak žijí. 3D pro­stře­dí je oprav­du zpra­co­vá­no kva­lit­ně, člo­věk vidí, jak všich­ni ti Jurští dino­sa­ři žijí a v době vzni­ku hry (2003) se jed­na­lo o nej­lep­ší zpra­co­vá­ní fau­ny a flo­ry.

Oproti fil­mu se sta­rá­te pou­ze o ost­rov, vidí­te všech­ny dino­sau­ry, bez pořád­né­ho her­ní­ho pří­bě­hu. Přesto to sta­rá­ní o živé zka­me­ně­li­ny lidi láká, když můžou vidět, jak vypa­da­la his­to­rie před člo­vě­kem.

X-men – Top 9

S tou­to hrou se vrá­tím v his­to­rii o více než 10 let zpět a při­po­me­nu hru, kte­rá byla vydá­na k pre­mi­é­ře fil­mu X-men 2. O sérii 10 fil­mů se v té době nevě­dě­lo, ani neplá­no­va­lo a tak hra byla dob­rým pro­duk­tem, jak film a komiks X-men pro­sla­vit i pro ostat­ní hrá­če.

Narozdíl od fil­mu je ve hře X2 - Wolverine´s Revenge hlav­ní posta­vou pou­ze Logan (Wolverine), kte­rý pro­chá­zí úpl­ně novým pou­ta­vým pří­bě­hem, kte­rý spo­ju­je minu­lost i budoc­nost a kon­čí vel­kým finá­le.

Spolu s fil­mem vyu­ži­je­te i bojo­vá kom­ba a spe­ci­ál­ní schop­nos­ti Wolverinaa to vč. jeho super­schop­nos­ti samouz­dra­vo­vá­ní při boji s pro­tiv­ní­ky, mezi kte­ré pat­ří tře­ba i Magneto, hlav­ní zápor­ná posta­va celé­ho X-men vesmí­ru.

Možná, že někte­ří hrá­či řek­nou, že to ani nemá cenu tuto hru do žeb­říč­ku Top her dle fil­mů při­dá­vat, ale pat­ří sem kvů­li tomu, že si může­te pocit mutan­tů, za Wolverina, zažít úpl­ně sami a při tro­še sna­hy i tro­chu najít fanouš­kov­ské kouz­lo, kte­ré tře­ba nor­mál­ní hrá­či nena­jdou.

Madagascar – Top 8

Když se řek­ne pojem dítě, tak si všich­ni řek­nou, že hra pro malé by měla být jed­no­du­chá, hra­vá a zábav­ná. Tím je pro děti hra Madagascar, kte­rá je pod­le fil­mu. Producenti pro­to udě­la­li hru pro děti, ská­ka­vou, hra­vou a hod­ně barev­nou.

S fil­mem má tato hra spo­leč­ný pou­ze to, že v něm hra­jí zná­mě posta­vy a jsou umís­tě­ny do pro­stře­dí, kte­ré je tak zná­mě. Jedná se o ZOO v New Yorku, uli­ce v New Yorku a samo­zřej­mě Madagascar. Hraní je pou­ze za 4 hlav­ní posta­vy Alexe,Glorii, Melmanem a samo­zřej­mě Martym. Každá má své spe­ci­ál­ní vlast­nos­ti, kte­ré lze postup­ně naba­lo­vat.

V postup­ném pro­chá­ze­ní Levelů najde­te i oka­mži­ky vtip­né, u kte­rých se děti zasmě­jí. Cestu postav a jejich výhra v někte­rých oka­mži­cích je usnad­ně­no vylep­šo­va­cí­mi polož­ka­mi, kte­ré tu hru děla­jí více zábav­něj­ší, přes­to­že s fil­mem má tato hra spo­leč­né­ho pou­ze mís­to a posta­vy.

Další část mého Top bude uve­řej­ně­na ve stře­du  17. 1. 2019. Těšte se.

Části seriálu:  Top-ten her dle filmů


  • X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65%6. června 2019 X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65% Simon Kinberg usedá poprvé do režisérského křesla celovečerního filmu a přináší nám ohnivou jednohubku ze světa X-Men. Není se čeho bát (nebo jo?), Simon je zkušený producent a scénárista, […] Posted in Filmové recenze
  • IAN McKELLEN9. prosince 2012 IAN McKELLEN IAN McKELLEN  byl během své půl století trvající kariéry oceněn více než padesáti mezinárodními hereckými cenami za své filmové i divadelní role. Je světově proslulý jako Magneto ve snímku […] Posted in Profily osob
  • Google chce zatrhnout stahování filmů načerno11. října 2012 Google chce zatrhnout stahování filmů načerno Provozovatel internetového vyhledávače Google se domluvil s americkým filmovým studiem na možnosti uvedení filmů na kanálech YouTube a ke stažení na Google Play.   Praha, 11. říjen […] Posted in Články
  • Ian McKellen aneb mladé stáří24. září 2006 Ian McKellen aneb mladé stáří Ian Murray McKellen se narodil 25. května roku 1939 v severoanglickém městečku Burnley. Jeho otec Denis Murray byl civilní inženýr a matka prostá hospodyňka. Ian měl také o 5 let starší […] Posted in Profily osob
  • Chuck Palahniuk: Něco si vymysli – 90 %26. července 2017 Chuck Palahniuk: Něco si vymysli – 90 % Odečíst ji, osprchovat ze sebe tuto povídkovou knihu nelze, to by člověk musel do chemické čistírny, do sterilizační myčky, do deratizační místnosti, do kláštera pro pokání, pro akt […] Posted in Recenze knih
  • Rocky Horror Picture Show - O FILMU31. července 2018 Rocky Horror Picture Show - O FILMU Britský činoherní a muzikálový herec Richard O´Brien oslavil třicáté narozeniny, oženil se, na účtu měl dost peněz na to, aby mohl risko­vat a vydat se na volnou nohu. V roce 1972 začal […] Posted in Speciály
  • Knížka o hormonech pro každou ženu16. prosince 2018 Knížka o hormonech pro každou ženu Knihu Hormony v harmonii daly dohromady dvě ženy, gynekoložka a bioložka, které se problémy žen často zabývají. Hormonální rovnováha je jedním ze základních bodů, aby žena mohla být zdravá […] Posted in Recenze knih
  • #DP154: Batman/Fortnite: Bod nula - Představení16. dubna 2021 #DP154: Batman/Fortnite: Bod nula - Představení  Autorem článku je Daniel PaličkaDne 20. dubna letošního roku česky vychází první sešit minisérie Batman/Fortnite: Bod nula. Počkat, cože? Ano, je tomu skutečně tak. V našich luzích a […] Posted in Recenze komiksů
  • Red Dead Redemption 2 / část 39 / Návrat Johnova syna / 1080 HD / 60 FPS7. prosince 2020 Red Dead Redemption 2 / část 39 / Návrat Johnova syna / 1080 HD / 60 FPS Posted in Videa
  • ONDŘEJ SOKOL rodinný přítel Jiří26. dubna 2017 ONDŘEJ SOKOL rodinný přítel Jiří Jak byste popsal vaši postavu Jiřího v trilogii Zahradnictví? Ten příběh se odehrává ve velmi těžké době a Jiří je jedním z mužů, kteří zůstali. Většina ostatních byla zatčena pro nějakou […] Posted in Rozhovory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,09074 s | počet dotazů: 237 | paměť: 53947 KB. | 29.07.2021 - 03:41:27