Kritiky.cz > Články > Top-ten her dle filmů - 1. část (10. - 8.)

Top-ten her dle filmů - 1. část (10. - 8.)

top ten her dle film 8211 1 st 10 8211 8 4fWWlhRKJbk

Mnoho fil­mů je spo­je­no s jeho her­ní adap­ta­cí. Bohužel se ale vel­mi čas­to stá­vá, že hra pod­le fil­mu je pou­ze malým výtru­sem. V pře­váž­né vět­ši­ně vyjde spo­lu s fil­mem hra, kte­rá žád­né nor­mál­ní hrá­če vůbec neza­jí­má, kou­pí si ji jenom ti zary­tí fanouš­ci fil­mu, kte­ří si chtě­jí pocit z fil­mu zopa­ko­vat.

V tom­to pře­hle­du najde­te 10 nej­lep­ších her pod­le fil­mu. Vybráno je to peč­li­vě, něco z his­to­rie, něco z dět­ských her, a tak si může­te udě­lat před­sta­vu, co si může­te zahrát pod­le filmových/komiksových adap­ta­cí.

Jurský park – Top 10

Když se řek­ne Jurský Park, tak si všich­ni před­sta­ví slav­ný film  z roku 1993, vel­ký pře­lom v tech­no­lo­gii a hlav­ně pří­běh o niče­ní ost­ro­va dino­sau­ry. K tomu­to fil­mu byla vydá­na i hra Jurassic Park: Operation Genesis. Jde o stra­te­gii, ve kte­ré se sta­rá­te o park dino­sau­rů.

Starat se park z prehis­to­rie není jen tak, veš­ke­rá dra­vá zví­řa­ta se můžou zbláz­nit a zni­čit celý ost­rov, a tak se o ně musí­te sta­rat z kan­ce­lá­ře. Ale na roz­díl od mno­ha stra­te­gic­kých her může­te i vyra­zit mezi dino­sau­ry a dívat se, jak žijí. 3D pro­stře­dí je oprav­du zpra­co­vá­no kva­lit­ně, člo­věk vidí, jak všich­ni ti Jurští dino­sa­ři žijí a v době vzni­ku hry (2003) se jed­na­lo o nej­lep­ší zpra­co­vá­ní fau­ny a flo­ry.

Oproti fil­mu se sta­rá­te pou­ze o ost­rov, vidí­te všech­ny dino­sau­ry, bez pořád­né­ho her­ní­ho pří­bě­hu. Přesto to sta­rá­ní o živé zka­me­ně­li­ny lidi láká, když můžou vidět, jak vypa­da­la his­to­rie před člo­vě­kem.

X-men – Top 9

S tou­to hrou se vrá­tím v his­to­rii o více než 10 let zpět a při­po­me­nu hru, kte­rá byla vydá­na k pre­mi­é­ře fil­mu X-men 2. O sérii 10 fil­mů se v té době nevě­dě­lo, ani neplá­no­va­lo a tak hra byla dob­rým pro­duk­tem, jak film a komiks X-men pro­sla­vit i pro ostat­ní hrá­če.

Narozdíl od fil­mu je ve hře X2 - Wolverine´s Revenge hlav­ní posta­vou pou­ze Logan (Wolverine), kte­rý pro­chá­zí úpl­ně novým pou­ta­vým pří­bě­hem, kte­rý spo­ju­je minu­lost i budoc­nost a kon­čí vel­kým finá­le.

Spolu s fil­mem vyu­ži­je­te i bojo­vá kom­ba a spe­ci­ál­ní schop­nos­ti Wolverinaa to vč. jeho super­schop­nos­ti samouz­dra­vo­vá­ní při boji s pro­tiv­ní­ky, mezi kte­ré pat­ří tře­ba i Magneto, hlav­ní zápor­ná posta­va celé­ho X-men vesmí­ru.

Možná, že někte­ří hrá­či řek­nou, že to ani nemá cenu tuto hru do žeb­říč­ku Top her dle fil­mů při­dá­vat, ale pat­ří sem kvů­li tomu, že si může­te pocit mutan­tů, za Wolverina, zažít úpl­ně sami a při tro­še sna­hy i tro­chu najít fanouš­kov­ské kouz­lo, kte­ré tře­ba nor­mál­ní hrá­či nena­jdou.

Madagascar – Top 8

Když se řek­ne pojem dítě, tak si všich­ni řek­nou, že hra pro malé by měla být jed­no­du­chá, hra­vá a zábav­ná. Tím je pro děti hra Madagascar, kte­rá je pod­le fil­mu. Producenti pro­to udě­la­li hru pro děti, ská­ka­vou, hra­vou a hod­ně barev­nou.

S fil­mem má tato hra spo­leč­ný pou­ze to, že v něm hra­jí zná­mě posta­vy a jsou umís­tě­ny do pro­stře­dí, kte­ré je tak zná­mě. Jedná se o ZOO v New Yorku, uli­ce v New Yorku a samo­zřej­mě Madagascar. Hraní je pou­ze za 4 hlav­ní posta­vy Alexe,Glorii, Melmanem a samo­zřej­mě Martym. Každá má své spe­ci­ál­ní vlast­nos­ti, kte­ré lze postup­ně naba­lo­vat.

V postup­ném pro­chá­ze­ní Levelů najde­te i oka­mži­ky vtip­né, u kte­rých se děti zasmě­jí. Cestu postav a jejich výhra v někte­rých oka­mži­cích je usnad­ně­no vylep­šo­va­cí­mi polož­ka­mi, kte­ré tu hru děla­jí více zábav­něj­ší, přes­to­že s fil­mem má tato hra spo­leč­né­ho pou­ze mís­to a posta­vy.

Další část mého Top bude uve­řej­ně­na ve stře­du  17. 1. 2019. Těšte se.


Ohodnoťte článek


Části seriálu: Top-ten her dle filmů


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Google chce zatrhnout stahování filmů načerno11. října 2012 Google chce zatrhnout stahování filmů načerno Provozovatel internetového vyhledávače Google se domluvil s americkým filmovým studiem na možnosti uvedení filmů na kanálech YouTube a ke stažení na Google Play.   Praha, 11. říjen […]
  • X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65%6. června 2019 X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65% Simon Kinberg usedá poprvé do režisérského křesla celovečerního filmu a přináší nám ohnivou jednohubku ze světa X-Men. Není se čeho bát (nebo jo?), Simon je zkušený producent a scénárista, […]
  • IAN McKELLEN9. prosince 2012 IAN McKELLEN IAN McKELLEN  byl během své půl století trvající kariéry oceněn více než padesáti mezinárodními hereckými cenami za své filmové i divadelní role. Je světově proslulý jako Magneto ve snímku […]
  • Ian McKellen aneb mladé stáří24. září 2006 Ian McKellen aneb mladé stáří Ian Murray McKellen se narodil 25. května roku 1939 v severoanglickém městečku Burnley. Jeho otec Denis Murray byl civilní inženýr a matka prostá hospodyňka. Ian měl také o 5 let starší […]
  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Batman: Ohlédnutí zpátky - Šestnáctiletá netopýří historie v kostce12. července 2005 Batman: Ohlédnutí zpátky - Šestnáctiletá netopýří historie v kostce Je vcelku zvláštní pročítat si články zaměřující se na nejnovějšího Batmana a srovnávat věty v nich nahuštěné s výkřiky několik let starými. Třebas když byl natočen takový Spider-Man nebo […]
  • Lincolnscreen29. prosince 2012 Lincoln speciál - část 4 - 500 stránkový scénář a průlom Spielberg věděl, že Tony Kushner – který v roce 1993 získal Pulitzerovu cenu za hru „Andělé v Americe“ a který proměnil výbušné dějinné události ve scénář k filmu „Mnichov“ nominovaný […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Top-ten her dle filmů - 3. část (3. - 1.)24. ledna 2019 Top-ten her dle filmů - 3. část (3. - 1.) První tři pozice nejlepšího zpracování her dle filmů. Rango – Top 3 Moje třetí nejoblíbenější hra, dle filmu/komiksu tentokrát je opravdu dle filmu. Když Gore Verbinsky natočil […]
  • Mádl s Kuchařovou, Geislerová s Bárdos a Polívka s Melíškovou ve vánočních premiérách ČT10. listopadu 2015 Mádl s Kuchařovou, Geislerová s Bárdos a Polívka s Melíškovou ve vánočních premiérách ČT Česká televize nabídne svým divákům během svátků tři filmové premiéry. Poprvé budou moci v televizi zhlédnout kritiky i publikem oceňovaný snímek Fair Play, hvězdně obsazené Anděly […]