Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Top Spin 4

Top Spin 4

DSC02227 150x150 1

Na úvod napí­ši, že tuto hru hod­no­tím vel­mi klad­ně až supro­vě.  Graficky je hra vel­mi kva­lit­ně zpra­co­va­ná, pohy­by a detai­ly hrá­čů jsou oprav­du rea­lis­tic­ké, včet­ně oble­če­ní. Zaujme také mož­nost módu své kari­é­ry a hra nabí­zí mno­ho zna­ček oble­če­ní, bot, raket atd., oprav­du si vyhra­je­te s nasta­ve­ním své­ho hrá­če včet­ně váhy, výš­ky a posta­vy atd.. Hra nabí­zí množ­ství kur­tů včet­ně povrchu, měs­ta atd. Jediné, co se dá této hře vytknout je, že hra neob­sa­hu­je zná­mé teni­so­vé hvězdy, ale to mě osob­ně vůbec neva­dí, urči­tě je tam z čeho vybí­rat na tu pařbič­ku s přá­te­li, jinak hra­je­te se svým vytvo­ře­ným hrá­čem. Velice zají­ma­vé je také hra­ní na live s ostat­ní­mi hrá­či, zís­ká­vá­te tím zku­še­nos­ti, kte­ré může­te pou­žit v dal­ších zápa­sech.

Hra nabí­zí hra­ní až pro 4 hrá­če, osob­ně odzkou­še­no a musím říct, že zába­va trva­la sko­ro 4 hodi­ny a stá­le se nám nechtě­lo pře­stat.  Vše bylo pěk­ně ply­nu­lé a hrá­či opět měli rea­lis­tic­ké pohy­by. Popis jed­no­ho z detai­lu, kdy se hráč vzte­ká a odho­dí pál­ku, pěk­né.

Ovládání hry je pro začá­teč­ní­ka zpr­vu těž­ké, ale už po 30 minu­tách hra­ní víte jak na to, pro zku­še­něj­ší hrá­če je to samo­zřej­mě brn­kač­ka, jeli­kož vlast­ním prv­ně ten­to titul, tak mi ovlá­dá­ní při­jde leh­ké.

Závěrem vel­mi kva­lit­ně gra­fic­ky a rea­lis­ti­ky zpra­co­va­ná hra, kte­rá sto­jí za to si jí kou­pit z dob­ré­ho zdro­je se sle­vou a za tu zába­vu s ostat­ní­mi nejen na live, či si zapa­řit s kama­rá­dy nebo v reži­mu kari­é­ry hrát sami.

DSC02227
DSC02230
DSC02229
DSC02231
DSC02246
DSC02241
DSC02238
DSC02257

Video:


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 100%
Počet hrá­čů: kon­zo­le: 1-4, inter­net: 2-4
Žánr: spor­tov­ní
Datum vydá­ní : 18.3.2011
Jazyk: ang­lic­ky
Věk: od 3+

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,57928 s | počet dotazů: 221 | paměť: 51983 KB. | 24.06.2021 - 05:46:39