Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > TOP seriály z produkce Netflixu v roce 2020

TOP seriály z produkce Netflixu v roce 2020

netflix ilustracni obrazek

Rok 2020 nás všech­ny pře­kva­pil, a hlav­ně zbrz­dil a zahnal do našich domo­vů. Mnoho lidí a firem se potý­ka­lo s eko­no­mic­ký­mi pro­blémy a nao­pak, napří­klad vel­ké­mu zájmu se těši­ly stre­a­mo­va­cí služ­by. Díky tra­gic­ké nabíd­ce veřej­no­práv­ní tele­vi­ze a komerč­ních tele­viz­ních sta­nic, se lidé v době ome­ze­ní zača­li masiv­ně zají­mat o jiné mož­nos­ti, jak trá­vit čas doma.

Smutná situ­a­ce pomoh­la k roz­kvě­tu naší nej­lep­ší inter­ne­to­vé tele­vi­ze. Podle Google žeb­říč­ku byla napros­to bez­kon­ku­renč­ně celo­svě­to­vě nej­ú­spěš­něj­ší stre­a­mo­va­cí spo­leč­nost Netflix a jen za prv­ní čtvrt­le­tí loň­ské­ho roku zís­ka­la více než 15,77 mili­o­nů nových před­pla­ti­te­lů a její zis­ky dosáh­ly přes 700 mili­o­nů dola­rů.

A kte­ré pro­jek­ty, kte­ré se nově obje­vi­li v roce 2020 na Netflixu měly vel­ký divác­ký úspěch?

• Dámský gambit, USA, hodnocení ČSFD 90 %, 7 epizod

Jsou pade­sá­tá léta, do sirot­čin­ce při­chá­zí malé děv­če, jehož mat­ka samo­ži­vi­tel­ka spácha­la sebe­vraž­du. Tak začí­ná nej­vět­ší seri­á­lo­vé pře­kva­pe­ní loň­ské­ho roku od Netflixu. Vše se točí kolem děv­če­te a poz­dě­ji mla­dé ženy, kte­rá je výji­meč­ně nada­nou šachist­kou, ale také kom­pli­ko­va­ným člo­vě­kem a její život­ní pří­běh je tak str­hu­jí­cí a neu­vě­ři­tel­ný, že není nut­né, abys­te o této hře něco vědě­li.

Ne moc zná­má Anya Taylor-Joy sehrá­la roli šachist­ky Beth. Postava dív­ky Beth divá­ky pro­ve­de svým, ne vždy jed­no­du­chým živo­tem od opuš­tě­né­ho děv­če­te, kte­ré našlo útě­chu ve skle­pě sirot­čin­ce se samo­tář­ským údrž­bá­řem hra­jí­cím šachy, až po tri­um­fál­ní vítěz­ství nejen nad šacho­vý­mi mis­try, ale i vlast­ní­mi démo­ny.

• Ztracená, Španělsko, hodnocení ČSFD 74 %, 14 epizod

Pokud máte rádi sil­né emo­tiv­ní pří­běhy, ten­to seri­ál vyprá­ví o une­se­né pěti­le­té dív­ce a odhod­lá­ní jejich rodi­čů zasvě­tit její­mu hle­dá­ní celý život. Je to pří­běh man­že­lů (Daniel Grao a Carolina Lapausa), kte­ří moc tou­ži­li po dítě­ti, a když nepři­chá­ze­lo, za úpla­tu si při­vez­li dítě z Kolumbie, kte­ré mělo být sirot­kem. Když bylo díven­ce 5 let, někdo ji une­sl.

Po 13. letech se koneč­ně poda­ři­lo její­mu otci najít prv­ní hma­ta­tel­nou sto­pu. Nechává se v Kolumbii odsou­dit za pašo­vá­ní drog, aby se dostal do věz­ni­ce, kde si odpy­ká­vá trest muž, kte­rý by měl o jeho dce­ři něco vědět. Tak se roz­ví­jí napí­na­vý pří­běh z drs­né­ho pro­stře­dí, ve kte­rém nechy­bí lás­ka a také pohled na neu­tě­še­né pro­blémy v Kolumbii, spo­je­né s dro­ga­mi.

• Barbaři, Německo, hodnocení ČSFD 72 %, 6 epizod

Seriál, kte­rý se v mno­ha ohle­dech drží dolo­že­ných infor­ma­cí z 9. sto­le­tí, je zají­ma­vou podí­va­nou na legen­dár­ní bitvu ve Feutoburském lese (his­to­ric­ky dolo­že­ná sku­teč­nost), kte­rou vyvr­cho­li­lo taže­ní Římských legií v ohro­mu­jí­cím počtu pro­ti Germánům a jejich míst­ním kme­nům, kte­ré římští vojá­ci nazý­va­li bar­ba­ry. Barbaři nako­nec jejich taže­ní zasta­vi­li. Seriálu nechy­bí sil­ná žen­ská osob­nost a roman­tic­ký náboj. V hlav­ních rolích se před­sta­vi­li Geatano Aronica a Jeanne Goursaud.

• Emily v Paříži, USA, hodnocení ČSFD 70 %, 10 epizod

Od tvůr­ců seri­á­lu Sex ve měs­tě při­chá­zí na obra­zov­ky bez­sta­rost­ná Emily v podá­ní Lily Collins (dce­ra slav­né­ho brit­ské­ho muzi­kan­ta Phila Collinse). Trošku afek­to­va­ná mar­ke­tingo­vá spe­ci­a­list­ka při­jíž­dí do fran­couz­ské met­ro­po­le do jed­né z pobo­ček své­ho zaměst­na­va­te­le, aby vnes­la do pra­cov­ní­ho týmu své zna­los­ti moder­ní­ho mar­ke­tingu. Emily sice neu­mí ani fran­couz­sky, ale uží­vá si roman­ti­ku měs­ta, a nako­nec i lás­ku. Nechybí ji ani odhod­lá­ní nau­čit se dob­ře jazyk a pře­svěd­čit své zatvr­ze­lé kole­gy o nových obchod­ních mož­nos­tech.

• Tiger King, dokument USA, hodnocení ČSFD 80 %, 8 epizod

Jde o časosběr­ný doku­ment o pri­vát­ním cho­vu vel­kých koč­ko­vi­tých šelem a podiv­ných posta­vách, kte­ré se v tom­to pro­stře­dí pohy­bu­jí ve sku­teč­ném živo­tě. Poctivě nato­če­ný doku­ment, kdy si účast­ní­ci už ani neu­vě­do­mo­va­li pří­tom­nost kamer, ohro­mil celý svět a za prv­ní 4 týd­ny, kdy byl zařa­ze­ný do vysí­lá­ní, jej vidě­lo přes 64 mili­o­nů domác­nos­tí. Odstrašující pří­běhy lidí a zví­řat napsal sám život.

  • Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte.27. ledna 2021 Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte. Filmový make-up a masky jsou v amerických filmech ty nejlepší. Vybrali jsem 10 neslavnějších filmů, ve kterých pod make-upem a maskou herce vůbec nepoznáte. Hellboy […] Posted in Zajímavosti
  • Víte co je to Kratom (Mitragyna Speciosa) ?19. ledna 2021 Víte co je to Kratom (Mitragyna Speciosa) ? Dle mého názoru nejzázračnější strom na naší planetě. Roste už stovky, možná tisíce let v oblasti Indonésie a jejího okolí. Tamní lidé využívají listů tohoto stromu k přípravě […] Posted in Zdraví
  • Je zima, tak co bychom si tedy na tento čas mohli koupit?11. ledna 2021 Je zima, tak co bychom si tedy na tento čas mohli koupit? Jak první, co si určitě dámy koupí, je dámská zimní parka s kožíškem, která je opravdu moc hezká. Má odnímatelnou kožešinu s kapucí, je ze stoprocentní bavlny a samozřejmě ji lze prát na […] Posted in Trendy
  • 5 tipů: Jak získat vysněnou práci?10. ledna 2021 5 tipů: Jak získat vysněnou práci? Změna práce občas potká každého z nás. V letošním roce se navíc dá očekávat velký nárůst nezaměstnanosti vzhledem k vývoji situace okolo covidu. Na jedno pracovní místo se tedy bude hlásit […] Posted in Návody
  • Jak bojovat se suchým vzduchem v místnosti?30. listopadu 2020 Jak bojovat se suchým vzduchem v místnosti? Máte pocit, že vás stále častěji škrábe v krku? Do toho máte suchou pokožku, pálí vás oči a nemůžete se zbavit chronické rýmy, opakující se laryngitidy či častých zánětů průdušek? Své […] Posted in Pro ženy
  • Pro vánoční dárky nemusíte do obchodu – vytvořte blízkým fotoknihu od HappyFoto!26. listopadu 2020 Pro vánoční dárky nemusíte do obchodu – vytvořte blízkým fotoknihu od HappyFoto! Nudíte se? Tak to tedy vážně nemusíte. Vyrobte báječný vánoční dárek, kterým potěšíte každého ve svém okolí. Máte-li chytrý telefon nebo počítač plný pěkných fotek, je to jasné: můžete se […] Posted in Návody
  • Kam uložit fotografie?9. listopadu 2020 Kam uložit fotografie? Pro tuto dobu nejoptimálnější variantou, jak uložit své fotografie, je zálohování do tzv. "cloudu", na internet, kde si fotografové můžou své fotografie bez problémů prohlížet a nesdílet […] Posted in Jak...
  • Rozhovory se známými osobnostmi2. listopadu 2020 Rozhovory se známými osobnostmi Každý z nás během svého života objeví zálibu nebo koníček, který ho bude naplňovat. Ať už to jsou automobily, psaní blogu nebo šití. Rozhodně se nemáte za co stydět. Někoho naopak mohou […] Posted in Zajímavosti
  • Internetové stránky jsou klíčem k úspěšnému podnikání27. října 2020 Internetové stránky jsou klíčem k úspěšnému podnikání V dnešní době se pouští do nějaké formy podnikání stále větší množství lidí. Spousta z nich bohužel velmi brzy neúspěšně skončí. Přitom možná stačilo málo a mohli se i oni zařadit mezi ty, […] Posted in Zajímavosti
  • Sex se přesouvá stále více i na internet24. října 2020 Sex se přesouvá stále více i na internet Sexuální služby existují od tehdy, jak existuje samotné lidstvo. Jen se časem změnila forma odměny a také způsob, jakým jsou vyhledávány. Sex je přirozenou součástí našich životů. V […] Posted in Pro muže
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,49767 s | počet dotazů: 224 | paměť: 46861 KB. | 07.03.2021 - 03:30:38