Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Top Gun: Maverick startuje v kinech. Natáčel se na českých L-39 Albatros!

Top Gun: Maverick startuje v kinech. Natáčel se na českých L-39 Albatros!

Ilustracni foto L 39 Cinejet
Ilustracni foto L 39 Cinejet

Celosvětově dlou­ho oče­ká­va­ný film z letec­ké­ho pro­stře­dí Top Gun: Maverick má význam­nou čes­kou sto­pu. Na jeho natá­če­ní i výcvi­ku her­ců se totiž podí­le­ly čes­ké prou­do­vé cvič­né letou­ny Aero L-39 Albatros, vyro­be­né v AERO Vodochody.

L-39 jako vše­stran­ný letoun urče­ný pro základ­ní, pokra­čo­va­cí i bojo­vý letec­ký výcvik pou­ži­li fil­ma­ři sním­ku Top Gun: Maverick k  tomu, aby se her­ci moh­li sezná­mit s létá­ním v prou­do­vém leta­dle před used­nu­tím do kok­pi­tu stí­ha­cí­ho letou­nu F/A-18 Hornet.

Velká část dechbe­rou­cích leto­vých zábě­rů, kte­ré se pro­lí­na­jí celým fil­mem, vznik­la ve spe­ci­ál­ně upra­ve­ném letou­nu L-39 pod znač­kou Cinejet. Příď toho­to letou­nu je osa­ze­na při­způ­so­be­ným gyrosta­bi­li­zo­va­ným kame­ro­vým sys­té­mem SHOTOVER F1 RUSH urče­ným pro natá­če­ní leta­del ve vyso­kých rych­los­tech až 650 km/h a pře­tí­že­ní 3G. Jde o prv­ní letoun toho­to dru­hu na svě­tě.     

Verze letou­nu Cinejet vznik­la pro­po­je­ním spo­leč­nos­ti Helinet Aviation a akro­ba­tic­ké sku­pi­ny Patriots Jet Team. „Doufám, že se vám film bude líbit. Až bude­te sle­do­vat závě­reč­né titul­ky, najde­te tam i  kole­gy z naše­ho týmu Randyho Howella nebo Scotta Kartvedta,“ uved­la Ginette „Ginger“ Hout ze sku­pi­ny Patriots Jet Team.

Na natá­če­ní „dvoj­ky“ iko­nic­ké­ho fil­mu Top Gun se nepo­dí­lel žád­ný čes­ký pilot. Byla to jiná situ­a­ce než při  natá­če­ní dal­ší­ho fil­mo­vé­ho trhá­ku („bon­dov­ka“ Zítřek nikdy neu­mí­rá) v roce 1997.

Tehdy se na nej­vět­ší­ho čes­ké­ho letec­ké­ho výrob­ce obrá­ti­li fil­ma­ři s žádos­tí o poskyt­nu­tí letou­nu L-39 s pilo­tem, kte­rý bude dublo­vat Pierce Brosnana, před­sta­vi­te­le Jamese Bonda. Tehdejší tes­to­va­cí pilot Aera, Ladislav Šnýdr, tak odle­těl do Pyrenejí, kde se natá­če­la tři týd­ny vrchol­ná část fil­mu.

Nástupcem legen­dár­ní­ho letou­nu L-39 Albatros je zce­la pře­pra­co­va­ný model L-39NG, kte­rý je moder­ní a efek­tiv­ní leh­ký prou­do­vý letoun schop­ný plnit roli leh­ké­ho bitev­ní­ku a jed­not­né­ho a  kom­plex­ní­ho letou­nu pro plno­hod­not­ný výcvik pilo­tů moder­ních vzduš­ných sil.

Video link – Patriots Jet Team: https://youtu.be/DLvQGjlZngs


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,93288 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56931 KB. | 06.07.2022 - 23:39:58