Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > TOP 7 ponorkových filmů

TOP 7 ponorkových filmů

Ponorka

Ponorka U283 mě inspi­ro­va­la k tomu, že jsem sesta­vil žeb­ří­ček 7 nej­lep­ších ponor­ko­vých fil­mů!


7) Ponorka U-571

O tom, jak roz­luš­tit němec­ký kód Enigma už Filmfanatic jeden str­hu­jí­cí film recen­zo­val. Ponorka U-571 divá­kům pro­zra­dí dal­ší stří­pek z mozai­ky, kte­rá ved­la k pro­lo­me­ní téhle neroz­luš­ti­tel­né šif­ry. Není to his­to­ric­ký váleč­ný vel­ko­film, ale spí­še pove­de­ný akč­ní sní­mek, jehož sil­nou strán­kou je sym­pa­tic­ký herec­ký ansám­bl.


6) Útok z hlu­bin

Nejmladší sní­mek z mého žeb­říč­ku. Logicky tedy vizu­ál­ně neja­trak­tiv­něj­ší. I když, kdo nehol­du­je digi­tál­ním tri­kům, toho by pře­hna­ná vyuměl­ko­va­nost moh­la spí­še odra­zo­vat. Filmfanaticovi však u toho­to sním­ku sed­la a rád se s Gerardem Butlerem vydal pod hla­di­nu.


5) Pluj tiše, pluj hlu­bo­ko

Tohle je pro změ­nu nej­star­ší film v žeb­říč­ku. Ale prá­vě pro­to mě jeho nad­ča­so­vost abso­lut­ně šoko­va­la. Tady nemu­sí­te mít strach z naiv­ních postav a pokrou­ce­ných moti­vů. Všem zúčast­ně­ným bude­te jejich moti­va­ci věřit a atmo­sfé­ra vás nej­spíš pohl­tí tak, že pro­pad­ne­te tou­ze po odpla­tě, stej­ně jako kapi­tán Richardson…


4) Befordský inci­dent

Tohle je svým způ­so­bem námoř­ní vari­an­ta na výteč­né dra­ma Fail-Safe. Také tady může­te být svěd­ky, jak posed­lost jed­no­ho člo­vě­ka může při­vést na pokraj kata­stro­fy doslo­va celé lid­stvo. Pokud pat­ří­te k milov­ní­kům uvě­ři­tel­ných dra­mat z dob vrchol­né stu­de­né vál­ky, tak nahá­ně­nou ame­ric­ké­ho tor­pé­do­bor­ce a sovět­ské ponor­ky u pobře­ží Grónska bys­te nemě­li minout.


3) Ponorka

Stěžejní dílo ponor­ko­vé­ho sub­žán­ru. Není lep­ší­ho fil­mu, kte­rý by vám uká­zal, s jaký­mi poci­ty se muse­li potý­kat němeč­tí námoř­ní­ci, když byli při­dě­le­ni ke služ­bě u Kriegsmarine a jejích U-boatů. Na něko­ho mož­ná až pří­liš­ná sto­páž, ale věz­te, že prá­vě ta je důle­ži­tou sou­čás­tí pří­bě­hu i for­my vyprá­vě­ní.


2) Hon na ponor­ku

Kultovní kla­si­ka pod­le romá­nu slav­né­ho Toma Clancyho. Kapitán Sean Connery se sna­ží zběh­nout s nej­mo­der­něj­ší sovět­skou ponor­kou a v patách má celou Baltskou flo­ti­lu i Americké námoř­nic­tvo. Nejlepší ponor­ko­vý film s téma­ti­kou stu­de­né vál­ky, kde dojde i na zavraž­dě­ní Putina (!). Za zmín­ku sto­jí rov­něž skvě­lý soun­d­track od Basila Poledourise.


1) Krvavý pří­liv

Je to těs­né, ale mojí prv­ní vol­bou v ponor­ko­vém sub­žán­ru nako­nec bude Krvavý pří­liv. O chlup lep­ší soun­d­track mis­tra obo­ru Hanse Zimmera, ale pře­de­vším neu­vě­ři­tel­ně sil­ná ústřed­ní dvo­ji­ce cha­rak­te­rů Denzel Washington vs. Gene Hackman. Americká ponor­ka ztra­tí kon­takt s okol­ním svě­tem a vede se boj o čas, zda odpá­lit jader­né zbra­ně na Rusko. Ve hře tudíž není nic men­ší­ho, než totál­ní ato­mo­vý holo­kaust.

Tak co na můj žeb­ří­ček říká­te? Souhlasíte, nebo vám ve výčtu něja­ký sní­mek chy­bí. Podělte se o svůj názor v komen­tá­ři. A pokud ješ­tě nejste čle­ny posád­ky U283, tak vzhů­ru na palu­bu!


Photo © Bavaria Film International

 • Loki - Lamentis (E03)24. června 2021 Loki - Lamentis (E03) Loki (Tom Hiddleston) se dozví o plánu Varianty (Sophia Di Martino), on sám má ovšem svůj vlastní, který navždy změní osud obou...... 3. epizoda Lokiho zakončuje první polovinu 1. série. […] Posted in TV Recenze
 • Rick a Morty22. června 2021 Rick a Morty Rick a Morty je opravdu seriál pro dospělé. Hlavní postava, vynálezce Rick, znovu dokazuje, čím vším může překvapit americká animovaná tvorba. Je to prostě alkoholik, pro sprosté slovo […] Posted in TV Recenze
 • Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově22. června 2021 Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově Návštěvníci je československý sci-fi televizní seriál pro děti z let 1981 až 1983. Vznikl v koprodukci Československé televize a několika dalších evropských zemí. Seriál se vysílal i v […] Posted in Zajímavosti
 • Matky – Recenze – 30 %22. června 2021 Matky – Recenze – 30 % Česká komedie Matky vypráví o životě čtyř nejlepších kamarádek, které už buď děti mají, nebo je v průběhu filmu porodily, nebo jsou zrovna těhotné. A kromě dětí řeší i problémy související […] Posted in Filmové recenze
 • Tarot divokého lesa22. června 2021 Tarot divokého lesa Mnohostranný tarot s výstižnými obrázky a působením do hloubky duše. Možná mi na první pohled připadaly některé karty divoké a znepokojující, ale s tím, jak jsem se probírala každou z nich […] Posted in Recenze knih
 • Kris Kristofferson se dožívá 85 let22. června 2021 Kris Kristofferson se dožívá 85 let Kristoffer Kristofferson (narozen 22. června 1936) je americký zpěvák, skladatel a herec na odpočinku. Mezi jeho skladatelské počiny patří písně "Me and Bobby McGee", "For the Good Times", […] Posted in Profily osob
 • Lucie Pytlová: Barefoot: žij naboso!21. června 2021 Lucie Pytlová: Barefoot: žij naboso! Kniha je plná základních informací o fyziologii nohy, o výhodách i nevýhodách bosé chůze, ale také v ní najdete zajímavosti, které nás zavedou třeba do chudých oblastí, kde se naboso běhá […] Posted in Recenze knih
 • The Fisherman - Fishing Planet21. června 2021 The Fisherman - Fishing Planet Hned na počátku se sluší říct, že tahle hra je nejspíše tou nejvíce rozsáhlou a nejdetailnější virtuální rybařinou současnosti. Ovšem je to zároveň i to, co hru dělá nedostupnou pro lidi […] Posted in Recenze her
 • Zemřela Nina Divíšková - manželka Jana Kačera21. června 2021 Zemřela Nina Divíšková - manželka Jana Kačera Vyrůstala v Brně, otec ji podporoval ve sportu a matka Elmarita v tanci. Její otec T. K. Divíšek položil základy jeskynního potápění a sestoupil do propastí Macochy a Punkevních jeskyní, […] Posted in Profily osob
 • Felix The Reaper – sympatický smrťák, který miluje tanec20. června 2021 Felix The Reaper – sympatický smrťák, který miluje tanec Když jsem poprvé viděl trailer na hru Felix The Reaper, hned jsem věděl, že tuhle hru si musím zahrát. Parádní taneční muzika, zajímavé puzzle, zajímavé zpracování, humor a Felix – to […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

 1. Autor je fakt „kapa­ci­ta“.
  Chybí tam Nepřítel pod Hladinou, ale je tam ten ksindl s Gerardem Butlerem?
  Dát „Rudý Příliv“ nad „Ponorku“ může jen někdo, komu je dušev­ně 13 a to mám Rudý Příliv moc rád.
  Dát „Hon na Ponorku“ nad „Ponorku“ může jen někdo, komu je dušev­ně 5,5.
  U-571 beru, ale měla být posled­ní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 3,00075 s | počet dotazů: 223 | paměť: 53189 KB. | 24.06.2021 - 20:53:49