TOP 6 tipů jak správně propagovat podnik

img a291402 w1993 t15040293781)      Kolik na to máte?
Ze vše­ho nejdřív si sta­nov­te cenu, kte­rou vás pro­pa­ga­ce maxi­mál­ně může­te stát. Nebyli bys­te ani prv­ní ani posled­ní, kdo celý kapi­tál fir­my vra­zil do rekla­my a na tom poho­řel, pro­to ten­to krok nepod­ce­ňuj­te a nákla­dy, kte­ré vyna­lo­ží­te na rekla­mu, už postup­ně nena­vy­šuj­te, dokud neu­vi­dí­te efekt, jaký vaše kam­paň vyvo­la­la. Jestliže je ode­zva nulo­vá, nemá cenu inves­to­vat dál.
postavy u zdi
2)      Vyberte si cílo­vou sku­pi­nu
Podle výrob­ku nebo služ­by, kte­rou posky­tu­je­te, musí­te mít aspoň základ­ní před­sta­vu ohled­ně cílo­vé sku­pi­ny. Samozřejmě, že chce­te, aby KAŽDÝ byl váš budou­cí kli­ent, ale pod­le cílo­vé sku­pi­ny se bude­te dál ori­en­to­vat, jaký­mi pro­střed­ky o sobě dávat vědět. Kosmetické salo­ny počí­ta­jí pri­már­ně se zájmem žen ve střed­ním věku, mobil­ní apli­ka­ce s tee­nage­ry, ves­nic­ká zahrad­nic­tví se star­ší­mi lid­mi. Udělejte si prv­ně prů­zkum, kdo bude váš pro­dukt nej­ví­ce vyu­ží­vat.
3)      Prostředky
Cílová sku­pi­na byla vybrá­na a teď jak se k ní dostat? Sami nej­lé­pe víte, že důchod­ci čtou novi­ny, lidé střed­ní­ho věku se dob­ře oslo­vu­jí ban­ne­ry na strán­kách, k dospí­va­jí­cím se dá dostat jen přes Facebook a Instagram. Dalšími mož­nost­mi jsou bill­bo­ar­dy, tele­viz­ní rekla­my, upou­táv­ky na Youtube a podob­ně. Zatímco pro­pa­ga­ce v podo­bě vytvo­ře­ní vlast­ní strán­ky na Facebooku je téměř s nulo­vý­mi nákla­dy, tele­viz­ní spot už je doce­la finanč­ní zátěž.
4)      Nejděte jen jed­nou ces­tou
I když se vám osvěd­či­lo hodit rekla­mu do míst­ních novin pokaž­dé, když chys­tá­te něco nové­ho, neu­ko­lé­bej­te sami sebe vidi­nou zaru­če­né­ho úspě­chu, vždyc­ky je potře­ba jít s nápa­dy dál. Kombinování pla­ce­ných reklam v kom­bi­na­ci s roz­dá­vá­ním letá­ků, dává­ní vzor­ků a podob­ně při­ná­ší ovo­ce, pokud se sna­ží­te roz­ší­řit svou kli­en­te­lu.
5)      Feedback
Nejlepší na mar­ke­tingo­vé komu­ni­ka­ci je to, že fun­gu­je obě­ma smě­ry - vy svě­tu něco říká­te a on na to nějak rea­gu­je. Vyhledávejte si feedback. Pokud sdí­lí­te na soci­ál­ních sítích, máte to nej­snaz­ší, pro­to­že tady se mož­nost pří­mé ode­zvy nabí­zí. Ovšem zpět­ná vaz­ba se dá zís­kat i jinak. Analyzujte návštěv­nost vašich strá­nek, ptej­te se kli­en­tů, sle­duj­te, jaká rekla­ma měla nej­vět­ší úspěch a při­nes­la vám nové zakáz­ky. A na výsled­ky těch­to zjiš­tě­ní rea­guj­te. V tom, co zafun­go­va­lo, se vypla­tí pokra­čo­vat, co ne, to se musí změ­nit.
pracovnice u pc
6)      Hledejte dal­ší mož­nos­ti
Ať už měly vaše plá­ny a pro­pa­gač­ní stra­te­gie úspěch nebo ne, neu­sí­nej­te na vav­ří­nech. Po prvot­ním boo­mu je nej­těž­ším úko­lem pod­ni­ku se i nadá­le udr­žet. Konkurence se stá­le mění, může na vaše výrob­ky a služ­by začít rea­go­vat, zlep­šo­vat se, před­há­nět vás. Nenechejte se tím vydě­sit ani odra­dit, sta­čí ade­kvát­ně při­stu­po­vat k rea­li­tě čelem. Trh se stá­le pohy­bu­je a vy mu musí­te sta­čit.


Foto: Pixabay

  • TOP 3 problémy v partnerských financích – nastavte pravidla co nejdříve12. ledna 2021 TOP 3 problémy v partnerských financích – nastavte pravidla co nejdříve Vyjít s penězi občas není jednoduché ani pro jednoho člověka, natož když jste na to dva. Každý má jiné představy o výdajích, o šetření, na který účet by měly peníze chodit, kolik by se […] Posted in Pro domov
  • Internetový srovnavač vám pomůže s rozhodnutím11. ledna 2021 Internetový srovnavač vám pomůže s rozhodnutím Bankovní účet nebo jiný bankovní produkt je dnes samozřejmostí. Provádíme platby internetovým bankovnictvím, využíváme hypotéky, spořící účty a spoustu jiných bankovních produktů. Co […] Posted in Pro domov
  • Strašák nemovitostí – skryté vady22. prosince 2020 Strašák nemovitostí – skryté vady Není nic horšího, než skrytá vada. Z nemovitosti jste nadšeni, ale divné je, že se zájemci buď příliš nehrnou, nebo hrnou, ale nikdo ji ještě nekoupil. Mělo by vám být jasné, že možná […] Posted in Pro domov
  • Nenechte se tlačit18. prosince 2020 Nenechte se tlačit Jezdíte, vybíráte a stále ne narazit na tu pravou nemovitost, která by se vám oběma líbila. Hlavně se nenechte do ničeho tlačit. Mělo by vás nechat relativně v klidu, že vám realitní […] Posted in Pro domov
  • Velká hospodářská krize15. prosince 2020 Velká hospodářská krize Jak se vlastně stane, že se může celý finanční systém prosperujícího státu zhroutí? Amerika 20. let byla to, co znáte z Velkého Gatsbyho. Svět swingu, rozvíjející se kultura i věda, doba […] Posted in Pro domov
  • Tisíce na domov nestačí11. prosince 2020 Tisíce na domov nestačí Je jasné, že pokud chcete získat vlastní bydlení a nemáte dostatek peněz, příbuzní a kamarádi vám zřejmě nepomohou. Vlastní bydlení není o tisících, ale o miliónech a to je přece jen […] Posted in Pro domov
  • Rodinný rozpočet boháčů25. listopadu 2020 Rodinný rozpočet boháčů Občas se v životě stane, že se dostanete do nepříjemné situace, kdy jsou vaše příjmy nižší, než byste si přáli. Z úst různých finančních expertů slýcháváme, jak důležité je mít úspory […] Posted in Pro domov
  • Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva27. dubna 2018 Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva No, není to s dnešním světem vůbec jednoduché. Na jednu stranu je tohle velmi depresivní čtení, protože jestli na něm je jen polovina pravdy (pravděpodobnost tady je i pro těžkého […] Posted in Recenze knih
  • Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"...7. listopadu 2017 Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"... Kniha za milion možná mate svým názvem. Ano, váš „milion“ může být cokoliv. Milion korun, vysněný dům, vysněný partner, spokojenost a smysluplnost života. „Milion“ tady berte velmi často […] Posted in Recenze knih
  • V-Rally 4 - Rally arkáda pro PC, PS 4 a XOne15. října 2018 V-Rally 4 - Rally arkáda pro PC, PS 4 a XOne Kdo si chce hrát, tak si jdu najde. Někdo má rád simulace, někdo střílečky, někdo motorky a někdo auta a rally. Novinkou ve světě rally je hra V-Rally 4. V pokračování hry, jejíž […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,17094 s | počet dotazů: 222 | paměť: 46880 KB. | 21.01.2021 - 17:35:32