Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > TOP 5: nejlepší bondovky historie

TOP 5: nejlepší bondovky historie

ZLOko
ZLOko
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Všichni bon­dov­ští fajnšme­kři na celé pla­ne­tě již zce­la nepo­chyb­ně odpo­čí­tá­va­jí dny, hodi­ny, minu­ty a sekun­dy do chví­le, kdy do bio­gra­fů koneč­ně vtrh­ne či spí­še ele­gant­ně nakrá­čí náš sta­rý zná­mý agent Jimmy.

Číhání na 25. ofi­ci­ál­ní bon­dov­ku s názvem Není čas zemřít bylo úmor­né. Vyčkat jsme kvů­li covi­do­vé­mu neřá­du nako­nec muse­li dlou­hých šest roků. Nu, ale­spoň jsme měli dosta­tek času zhléd­nout zno­vu všech­ny sním­ky s agen­tem 007, abychom s čis­tým svě­do­mím vypre­pa­ro­va­li a seřa­di­li tuto pěti­ci.

5) Dech života (1987)

Patřím k té skvadře pří­z­niv­ců, pro něž je Timothy Dalton nedo­ce­ně­ným Bondem. Právě on se navíc pod­le kniž­ních fan­dů nej­ví­ce blí­ží před­lo­ze spi­so­va­te­le Iana Fleminga a mno­zí dis­ku­té­ři ho pova­žu­jí za nej­re­a­lis­tič­těj­ší­ho Bonda.

K zaho­ze­ní není ani Daltonova dru­há bon­dov­ka Povolení zabí­jet z roku 1989, ovšem Dech živo­ta je ješ­tě o schů­dek výše. V ori­gi­ná­le The Living Daylights je bon­dov­kou, kte­rá se pod­le mého sou­du ze všech čty­ři­a­dva­ce­ti nej­ví­ce blí­ží dob­ro­druž­né­mu žán­ru. Timothy Dalton je tu tak tro­chu Indy Jonesů, jenž se vypra­ví kupří­kla­du do exo­tic­ké­ho Maroka nebo do Afghánistánu, kde nara­zí tře­bas i na mudža­he­dí­ny. V úvo­du James Bond navští­ví rov­něž Bratislavu, odkud pochá­zí Bond girl Kara Milovy. Slovenské měs­to ovšem ješ­tě v dobách komu­nis­tic­kých natá­če­ní zatrh­lo, a tak se tyto zábě­ry fil­mo­va­ly ve Vídni.


4) Skyfall (2012)

Skyfall je v mno­ha ohle­dech pre­ciz­ním akč­ním fil­mem, na čemž se sho­du­je vět­ši­na kine­ma­to­gra­fic­kých labuž­ní­ků. Téměř vše zde šla­pe jako Jamesovo luxus­ní hodin­ky znač­ky Omega. Ať už jde o pro­pra­co­va­ný scé­nář, skvě­lou kame­ru nebo výbor­né akč­ní pasá­že jako str­hu­jí­cí honič­ka v lon­dýn­ském met­ru či ta úvod­ní v Istanbulu.


3) Thunderball (1965)

Mezi nej­lé­pe hod­no­ce­né bon­dov­ky Seana Conneryho pat­ří Srdečné pozdra­vy z Ruska (1963) a pře­de­vším Goldfinger (1964), pro mě je ovšem vrcho­lem Conneryho éry násle­du­jí­cí Thunderball. V pořa­dí čtvr­tý sní­mek se prak­tic­ky celý ode­hrá­vá na baham­ském pobře­ží. Sálá z něho tak nejen poho­do­vá atmo­sfé­ra podob­ná Dr. No, ale má i pou­ta­vý děj, výbor­ně nato­če­nou závě­reč­nou pod­vod­ní bitvu, krás­nou Bond girl Domino Derval, kte­rou ztvár­ni­la býva­lá Miss Francie Claudine Auger, a samo­zřej­mě již zmí­ně­né­ho Jimmyho Bonda všech Jimmy Bondů, Seana Conneryho.


2) Spectre (2015)

Spectre sice není bon­dov­kou s nej­ge­ni­ál­něj­ším scé­ná­řem, tady by ve vzá­jem­ném due­lu zví­tě­zil před­cho­zí Skyfall, ale vizu­ál­ně je dosti mož­ná vůbec nej­po­ve­de­něj­ší ze všech. Je tu hned něko­lik scén, kte­ré vám zůsta­nou v pamě­ti, tedy ale­spoň mně zce­la nepo­chyb­ně, na věky věků.

Spectre nám ser­ví­ru­je všech­no to, na co neby­lo ve Skyfallu dosta­tek času, a dává vzpo­me­nout na bon­dov­ky let šede­sá­tých či sedm­de­sá­tých. Nechybí ani dlou­hé zábě­ry na atrak­tiv­ní loka­ce, pou­ta­vá hud­ba včet­ně lahůd­ko­vé úvod­ní osca­ro­vé pís­ně a atrak­tiv­ní Bond girl Dr. Madeleine Swann v podá­ní fran­couz­ské hereč­ky Léy Seydoux. A co teprv ta akce, kte­ré sice není pře­hr­šel, ale sto­jí za to a navíc půso­bí vskut­ku rea­lis­tic­ky, obří roz­po­čet je tu vidět. Vypíchnout musím auto­mo­bi­lo­vou honič­ku v Římě, rvač­ku ve vla­ku a pře­de­vším úvod­ní pasáž v Mexiku, kte­rá mi na vel­kém plát­ně v bio­gra­fu vza­la dech a pova­žu­ji ji za nej­lep­ší akč­ní kou­sek v celé bon­dov­ské his­to­rii.


1) Casino Royale (2006)

Takhle pod­le mého sou­du vypa­dá doko­na­lý film. Od úvod­ní luxus­ní par­kou­ro­vé honič­ky na sta­ve­niš­ti přes bož­skou Evu Green v roli osu­do­vé Bond girl Vesper Lynd až po vele­na­pí­na­vý poke­ro­vý tur­naj v Černé Hoře, v němž se hra­je doslo­va o život zúčast­ně­ných.

Velkou záslu­hu na prv­ní bon­dov­ce Daniela Craiga má rov­něž naše líbezná zem. Zmiňovanou Černou Horu si stři­h­ly Karlovy Vary a jejich Grandhotel Pupp, miam­ské letiš­tě zase před­sta­vu­je Ruzyně a k vidě­ní je i čes­ké pen­do­li­no.

Daniel Craigů má jakož­to James Bond v našem žeb­říč­ku hned troj­ná­sob­né zastou­pe­ní. O tom, kte­rým bon­dov­kám nej­ví­ce hol­du­je­te vy, se může­te podě­lit v naší anke­tě.

Poznámka: Tato anke­ta je vlo­že­na auto­ma­tic­ky do pří­spěv­ku.


PS: Pokud by se opět obje­vil něja­ký ten aku­rát­ník s tím, že nejde o Jimmyho, nýbrž Jamese Bonda, a že Jimmy mu nikdo nikdy neří­kal, pak věz­te, že mu tak řek­li mini­mál­ně dva­krát, a to ve fil­mech Žít a nechat zemřít a Zlaté oko.


Photo © 1995 United Artists


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,63620 s | počet dotazů: 261 | paměť: 61683 KB. | 30.11.2022 - 09:45:20