Kritiky.cz > Profily osob > TOP 5: nejkrásnější slovenské herečky zářící v českých biografech

TOP 5: nejkrásnější slovenské herečky zářící v českých biografech

1

Jsou cha­risma­tic­ké, okouz­lu­jí­cí a mnoh­dy si jakož­to fem­me fata­le pod­ma­ní kdeja­ký čes­ký film či seri­ál. Slovenské hereč­ky se v čes­kém kine­ma­to­gra­fic­kém rajó­nu těší mimo­řád­né obli­bě. V úvo­du sto­le­tí pat­ři­la fil­mo­vá plát­na Zuzaně Norisové (Rebelové) nebo Zuzaně Kánocz (Román pro ženy). Naše pažó­tí komi­se si ten­to­krá­te dala za úkol vybrat pěti­ci nej­krás­něj­ších slo­ven­ských here­ček posled­ních let.

Táňa Pauhofová

1

Začínáme bra­ti­slav­skou rodač­kou, kte­rou z této TOP 5 vídá­me na plát­nech našich bio­gra­fů nejdéle, a to už od roku 2003. V deva­te­nác­ti letech si střih­la prin­cez­nu v pohád­ce Čert ví proč, díky níž záro­veň vypi­lo­va­la svou výbor­nou češ­ti­nu. A když už jsme u té jazy­ko­vé výba­vy, během stu­dia na gym­ná­ziu strá­vi­la tře­tí roč­ník v USA. Mezitím se kupří­kla­du devět let věno­va­la kara­te a sni­la o pro­fe­si plas­tic­ké chi­rur­gy­ně (je to čes­ky správ­ně, nemu­sí­te se bát, milí čte­ná­ři), pato­lož­ky či soud­ní lékař­ky. Nakonec ovšem vyštu­do­va­la, jak se hez­ky slo­ven­sky říká, herec­tví na Vysoké ško­le múzic­kých ume­ní v Bratislavě.

Jejími spe­ci­a­li­ta­mi jsou roman­tic­ké kome­die a his­to­ric­ké kous­ky. O vypích­nu­tí si říka­jí pře­de­vším série z obdo­bí tem­né­ho soci­a­lis­mu Hořící keř a špi­o­náž­ní dra­ma Bez vědo­mí, kte­ré zís­ka­lo Pažótího Oskara pro nej­lep­ší čes­ký seri­ál 2020. Ostatně sama hereč­ka v roz­ho­vo­ru na kar­lo­var­ském fil­mo­vém fes­ti­va­lu s nad­sáz­kou při­zna­la, že špi­o­náž­ní žánr je jí blíz­ký a její vysně­nou rolí by byl Jimmy Bond. Nu a pokud bych měl na závěr dopo­ru­čit počin, v němž mě Táňa zau­ja­la nej­ví­ce, byla by to zda­ři­lá tří­díl­ná detek­tiv­ní mini­sé­rie České tele­vi­ze s názvem Živé ter­če.


Vica Kerekes

2

A ply­nu­le se pře­sou­vá­me ke dru­hé hereč­ce s půvab­ně žhnou­cí­mi vla­sy. Obě kama­rád­ky a spo­lu­žač­ky z bra­ti­slav­ské VŠMU si oby­čej­ní smr­tel­ní­ci dodnes sem tam ple­tou. Éva Kerekes, jak zní její rod­né jmé­no, ovšem není tak úpl­ně Slovenkou, nýbrž spí­še Maďarkou, za kte­rou se i ona sama pova­žu­je. Pochází z jiho­slo­ven­ské­ho měs­teč­ka Fiľakovo pře­váž­ně maďar­ské národ­nos­ti a čtvr­ti­nu oné slo­ven­ské krve má v sobě díky babič­ce z otco­vy stra­ny.

Éva nebo­li maďar­sky Évica a od toho už je jen malý krů­ček k umě­lec­ké­mu jmé­nu Vica, kte­ré při­ja­la, poně­vadž Maďarsko už jed­nu slav­nou hereč­ku jmé­nem Éva Kerekes má. Dlouhá léta žila a pra­co­va­la pře­de­vším v Budapešti, jejím prv­ním fil­mem byla ovšem ješ­tě za dob stu­dií slo­ven­ská kome­die Konečná sta­ni­ce z roku 2004. V našich kon­či­nách debu­to­va­la v roce 2008 kome­dií Nestyda, o níž hovo­ří jako o svém pomy­sl­ném mos­tu do Česka.


Judit Bárdos

3

Judit je stej­ně jako Vica Maďarkou pochá­ze­jí­cí ze Slovenska. Je dce­rou novi­nář­ky Ágnes Bárdos a poli­ti­ka Gyuly Bárdose, jenž v roce 2014 kan­di­do­val na slo­ven­ské­ho pre­zi­den­ta. Sama Judit ale poli­ti­ce pří­liš nehol­du­je, záli­bou čís­lo jed­na pro ni vždy bylo umě­ní. Od dět­ství hra­je na kla­vír, kte­rý ji záro­veň zave­dl na kon­zer­va­toř, kde se zamě­ři­la na váž­nou hud­bu. Nakonec se však roz­hod­la pro herec­tví na VŠMU.

Bratislavská rodač­ka vyrůs­ta­jí­cí v Senci nyní díky své jazy­ko­vé výba­vě pra­cov­ně pen­dlu­je mezi více­ro země­mi. Začínala tele­viz­ní­mi a fil­mo­vý­mi role­mi na Slovensku. V Česku se dosta­la do pově­do­mí divác­tva ústřed­ní rolí ve spor­tov­ním dra­ma­tu Fair Play z obdo­bí Československa a násled­ně i his­to­ric­ký­mi seri­á­ly Svět pod hla­vou, Bohéma či Herec. A opo­me­nout pocho­pi­tel­ně nesmí­me jed­nu z mála nápa­di­tých pohá­dek posled­ních let Čertí brko.


Natália Germáni

4

Nu a máme tu dal­ší hereč­ku s ne úpl­ně slo­ven­ským jmé­nem, kte­ré ale ten­to­krá­te nesou­vi­sí s jejím cizo­kraj­ným půvo­dem. Rodačka z Nitry si své původ­ní jmé­no Natália Germániová upra­vi­la kvů­li mezi­ná­rod­ním pro­jek­tům, jako byl v roce 2015 čín­ský his­to­ric­ký seri­ál Poslední vízum, kte­rý se fil­mo­val i v Česku. Naše obe­cen­stvo zau­ja­la pře­de­vším role­mi v kome­dii Věčně tvá nevěr­ná z roku 2018 či pohád­kou Princezna zakle­tá v čase z roku 2020.

Než se Natália vrh­la do herec­ké bran­že, věno­va­la se spor­tu a mode­lin­gu. Na základ­ní ško­le devět let aktiv­ně pro­vo­zo­va­la spor­tov­ní aero­bik, v němž je dokon­ce mis­try­ní Slovenska v žákov­ské kate­go­rii. V roce 2011 se pro­bo­jo­va­la do finá­le slo­ven­ské Miss Universe, díky níž ješ­tě na střed­ní ško­le jako model­ka oku­si­la mno­ho atrak­tiv­ních desti­na­cí, a to kupří­kla­du Thajsko, Turecko, Španělsko či USA.


Kristína Svarinská

5b

Poznávání svě­ta a cizo­kraj­ných kul­tur má v obli­bě rov­něž Kristína Svarinská. Tato bra­ti­slav­ská rodač­ka se před kame­rou popr­vé ocit­la už v jede­nác­ti letech ve slo­ven­ském sním­ku z úvo­du sto­le­tí Dážď padá na naše duše. Od dět­ství namlou­va­la také roz­hla­so­vé hry a dodnes se ved­le herec­tví veli­ce ráda věnu­je dabin­gu, jejím hla­sem pro­mlou­vá ke slo­ven­ským divá­kům kupří­kla­du Jennifer Lawrence.

Sama Kristína je vel­kým labuž­ní­kem holly­wo­od­ské tvor­by a pře­de­vším kva­lit­ních seri­á­lů z pro­duk­ce Netflixu a HBO, kte­ré jsou pro ni rela­xem i herec­kou inspi­ra­cí. Jejím pro­fes­ním snem je nespad­nout do ška­tul­ky a dostá­vat roz­ma­ni­té role, což se jí pro­za­tím daří. Účinkuje v kome­di­ích, dra­ma­tech, pohád­kách či slo­ven­ských seri­á­lech. České divác­tvo ji moh­lo spat­řit ve fil­mech 10 pra­vi­del jak sba­lit hol­ku, Teroristka nebo ve vánoč­ní pohád­ce Nejlepší pří­tel. A věnu­je se i diva­del­ní­mu sou­bo­ru DPM, kte­rý zalo­ži­li se spo­lu­žá­ky z VŠMU.


Pečlivost by měla býti samo­zřej­mos­tí novi­nář­ské pro­fe­se, ale dnes se žel­bo­hu kla­de stá­le vět­ší důraz na rych­lost. Naše redak­ce si ovšem dala zále­žet na aku­rát­nos­ti a prav­di­vost všech infor­ma­cí jsme ově­řo­va­li z něko­li­ka zdro­jů, nej­lé­pe pří­mo z roz­ho­vo­rů se samot­ný­mi hereč­ka­mi. Snad se tedy nepo­pá­lím, když pro­hlá­sím, že dávám ruku do ohně za ten­to výtvor. Nu a na závěr se vás táži:

Foto © CinemArt, Michaela Buchtová ‚Falcon, Bioscop a Dawson Productions

Která z těch­to slo­ven­ských here­ček je pod­le vaše­ho sou­du nej­krás­něj­ší?

Zobrazit výsled­ky

Nahrávání ... Nahrávání ...

P

Profilový obrázek

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,55412 s | počet dotazů: 220 | paměť: 52131 KB. | 16.05.2021 - 06:33:45
X