Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Daleko od hlučícího davu kvetou romantické představy

Top 2020

 • Vetřelec: Vzkříšení na Blu-ray - Poslední vetřel­čí díl kon­čí v Paříži 🙂 - 21 248 zobr.
 • 30 minut po půl­no­ci - Největší hon na člo­vě­ka v his­to­rii - 20 120 zobr.
 • Drákula: Neznámá legen­da - Studio Universal se pus­ti­lo do vlast­ní vel­ko­le­pé série fil­mem, kte­rý roz­hod­ně nepat­ří ani k prů­mě­ru. - 17 618 zobr.
 • Věc - John Carpenter zro­dil legen­du, s kte­rou mu not­ně pomohl Kurt Russell. Výtečný film, kte­rý nadchne atmo­sfé­rou a para­no­i­ou, kte­rá se šíří rych­los­tí bles­ku. - 17 424 zobr.
 • Pád Třetí říše - před 75 lety skon­či­la Druhá svě­to­vá vál­ka - 13 315 zobr.
 • Star Trek: Do nezná­ma - mož­ná posled­ní film s novou posád­kou - 9 538 zobr.
 • Výživový kou­tek: čer­ve­ná řepa - 7 477 zobr.
 • Vetřelci - Když byl prv­ní díl horo­rem, tak dru­hý díl se pova­žu­je za akč­ní film. - 7 427 zobr.
 • Chlapec v pru­ho­va­ném pyža­mu - Dětství je měře­no zvu­ky, pachy a obráz­ky před­tím, než nade­jde tem­ná hodin­ka rozu­mu. - 5 616 zobr.
 • Anthropoid - Britské zpra­co­vá­ní aten­tá­tu z roku 1942 - 5 554 zobr.
 • Master & Commander: Odvrácená stra­na svě­ta - 5 509 zobr.
 • Jak si zaří­dit domov - váš prů­vod­ce na ces­tě k vysně­né­mu inte­ri­é­ru - 5 411 zobr.
 • Armageddon - Nový York dostá­vá šut­rá­kem - 4 826 zobr.
 • EXPERIMENT 21 - 4 543 zobr.
 • Someday You’ll Return - Další čes­ká kva­lit­ní hra - pří­bě­ho­vý psy­cho­lo­gic­ký horror upro­střed čes­ko­mo­rav­ských lesů. - 3 573 zobr.
 • Mandrage - Vít Starý - 3 400 zobr.
 • Vetřelec - Je to doko­na­lý orga­nis­mus, neza­tí­že­ný poci­ty, faleš­nou morál­kou a pod­vě­do­mím. - 2 388 zobr.
 • Temné stí­ny - Johnny Depp v režii Tima Burtona. Tentokrát jako upír - 2 286 zobr.
 • „Lustr pro pape­že“ je vel­mi drs­nou zpo­vě­dí z čes­ké­ho lág­ru - 2 285 zobr.
 • Daleko od hlu­čí­cí­ho davu kve­tou roman­tic­ké před­sta­vy - 2 212 zobr.
 • Shrnutí
  Datum recen­ze
  Název polož­ky
  Daleko od hlu­čí­cí­ho davu
  Hodnocení polož­ky
  31star1star1stargraygray

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com