Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Toníkův zlý sen .. a jak mu s ním babička pomohla

Toníkův zlý sen .. a jak mu s ním babička pomohla

tonikuv zly sen
tonikuv zly sen

Budí se vaše dítě ze spa­ní? Má děsi­vé sny? Nevíte si s ním rady? Ben Furman je fin­ský psy­chi­atr, tera­peut a kouč, ale pře­de­vším autor jed­né báječ­né kni­hy s názvem Toníkův zlý sen. Rodičům v této kni­ze při­bli­žu­je pro­ble­ma­ti­ku snů, noč­ních můr, kte­ré mohou děti trá­pit. Řešíte -li podob­ný pro­blém, roz­hod­ně vám tato kni­ha pomů­že. 

O čem vlast­ně pří­běh je?

Toník je malý chla­pec, kte­rý trpí noč­ní­mi můra­mi. Často se mu zdá, že ho pro­ná­sle­du­jí obrov­ské nákla­ďá­ky a sna­ží se ho pře­jet. Bojí se pro­to cho­dit spát a chce dokon­ce vydr­žet celou noc nespat. Jeho rodi­če jdou někam večer a Toník spí u babič­ky. Zapomenou jí to říci. Toník se ale babič­ce svě­ří sám. Babička je veli­ce chyt­rá a doká­že své­mu vnouč­ko­vi krás­ně vysvět­lit, proč se tako­vé sny zda­jí a jak jim vlast­ně pře­de­jít, aby už příš­tě spal v kli­du. Toník to udě­lá pod­le toho, jak říká babič­ka a už nikdy se mu tako­vý sen nezdá. Co mu babič­ka pora­di­la? Jak to vlast­ně udě­la­la? To už se dozví­te po pře­čte­ní této báječ­né kni­hy, nejen pro děti. Součástí kni­hy jsou barev­né ilu­stra­ce děsi­vých snů, i celé rodi­ny, ale pře­de­vším mno­ho prak­tic­kých infor­ma­cí a rad ohled­ně noč­ních můr, proč vlast­ně vzni­ka­jí, jak jim před­chá­zet a co se vlast­ně v té dět­ské hla­vič­ce děje.

Na kni­hu Toníkův zlý sen jsem nara­zi­la náho­dou a hned se mě líbi­la. Můj mlad­ší syn totiž od malič­ka trpí noč­ní­mi můra­mi, tak­že mě tro­chu mrzí, že byla tato kni­ha vydá­na u nás až letos. Teď už mu je 9 let a ješ­tě se občas vzbu­dí nebo mě ráno vyprá­ví, že se mu zdá­lo něco ška­re­dé­ho. Myslím si, že je vel­mi pří­nos­ná pro rodi­če, kte­ré tyto pro­blémy trá­pí a musí je se svý­mi dět­mi řešit. Zaujala mě svým zpra­co­vá­ním i for­mál­ní strán­kou. Ilustrace děsi­vých snů jsou oprav­du stra­ši­del­né, ale jinak jsou ilu­stra­ce Mathiase Webera moc krás­né. Tato kni­ha se čet­la veli­ce dob­ře. Užila jsem si jí spo­leč­ně se svým mlad­ším synem, kte­ré­mu jsem uka­zo­va­la obráz­ky a on četl úryv­ky z kni­hy. Ptal se, zda mohou sny oprav­du tak­to vypa­dat. Teď, když už je vět­ší a chá­pe mno­ho sou­vis­los­tí jinak, než když byl malý a podob­né sny ho trá­pi­ly. Noční můry jsou pro děti, ale i dospě­lé oprav­du těž­ké. Děti se bojí uleh­nout do postýl­ky a spát. Tato pří­ruč­ka by vám měla pomo­ci, jak s děsi­vý­mi sny pra­co­vat, o čem si s dět­mi poví­dat.

Několik slov o auto­ro­vi:

Ben Furman je fin­ský psy­chi­atr, tera­peut a kouč, jeden z ino­vá­to­rů v pří­stu­pu zamě­ře­ním na řeše­ní. Ve Finsku má svůj tele­viz­ní pořad, je mezi­ná­rod­ně uzná­va­ný odbor­ní­kem. Jeho pub­li­ka­ce byly pře­lo­že­ny do mno­ha jazy­ků. V Portále vyšly jeho kni­hy „Nikdy není poz­dě na šťast­né dět­ství a Nikdy není poz­dě na spo­ko­je­ný tým.“

Autor: Ben Furman

Z fin­ské­ho ori­gi­ná­lu Ollin pai­na­ja­i­nen pře­lo­ži­la Johana Sandqvist

Ilustrace: Mathias Weber

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2020, Portál, Praha

Počet stran: 32

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-262-1564-6


Foto: Grada.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,38123 s | počet dotazů: 226 | paměť: 55936 KB. | 23.05.2022 - 17:22:01