Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Tomb Raider (2013)

Tomb Raider (2013)

c21241888d 96623230 o2
Laru Croft zná asi kaž­dý, dokon­ce i ten, kdo nikdy na inter­ak­tiv­ní počí­ta­čo­vou zába­vu moc nebyl a otřel se o ni se stej­nou frek­ven­cí jako orto­dox­ní mus­lim o tal­mud.
Jistě, Lara je iko­na, po video­hrách to dotáh­la na strán­ky komik­sů, ba dokon­ce i na fil­mo­vá plát­na. Můžeme tu snad mlu­vit o glo­bál­ní celebri­tě. Jenže, nová doba potře­bu­je nové hrdi­ny a při­znej­me si tro­chu, že ta dáma s pře­bu­je­lý­mi vna­da­mi, taha­jí­cí arze­nál zbra­ní, za kte­rý by se nemu­se­la sty­dět ani jed­not­ka kte­ré by velel Arnold Schwarzenegger, a v poho­dě pada­jí­cí z bůhví­ko­li­ka met­rů (bez zra­ně­ní a kapič­ky potu) si asi restart své série zaslou­ží.
Nová Lara je nová v mno­ha ohle­dech. Ano, i zde si člo­věk uži­je růz­né hopsá­ní po roz­lič­ných pře­káž­kách, drob­né logic­ké úko­ly, to zůstá­vá stej­né, ale vše je i záro­veň jiné. Hopsání není naho­di­lé, tvůr­ci hrá­če více­mé­ně intu­i­tiv­ně vedou jak dále, obtíž­nost je - zejmé­na opro­ti prv­ním dílům - o něco niž­ší (a hra je tak pří­stup­ná šir­ší hráč­ské obci), sou­bo­je jsou o pozná­ní více str­hu­jí­cí a akč­něj­ší (a při­znám se, že i zábav­něj­ší). Dále jsou tu i tech­nic­ké změ­ny, což je logic­ké, neboť z hle­dis­ka počí­ta­čo­vých her jsou roky 2013 a 1996 vzdá­le­ny něko­lik svě­tel­ných let. Ano, na hru se i veli­ce hez­ky kou­ká a při­znám se, že gra­fi­ka mě vel­mi pří­jem­ně potě­ši­la.
Zásadní změ­na ale při­chá­zí v celém poje­tí Lary. Pryč je ta dáma, kte­rá se niče­ho nebo­jí a vždy si umí pora­dit. Lara z nové „tom­brajdří“ série je mla­dá hol­ka, kte­rá je nebez­peč­ným svě­tem oko­lo sebe šíle­ně vydě­še­na. Když se s ní (not­ně uma­za­nou a pochrou­ma­nou) plí­ží­te tajem­nou, potem­ně­lou džun­glí (Lara vrá­vo­rá, má totiž čet­ná pora­ně­ní) a sly­ší­te podiv­né zvu­ky a k tomu se navíc při­dá to, že začne pršet, vám (ehm, tedy Laře) je zima a zbý­vá posled­ní zápal­ka...., pak se při­stih­ne­te u toho, že s tou hol­kou všech­ny ty věci dost inten­ziv­ně pro­ží­vá­te. Právě v tom oka­mži­ku si může­te být jis­ti, že vás hra vtáh­la do sebe... a jen tak nepus­tí.
Jeden pří­klad za všech­ny. V prů­bě­hu hry se Lara dosta­ne (když už to s ní vypa­dá špat­ně, pře­si­la nepřá­tel ji pozvol­na udo­lá­vá) ke gra­ná­to­me­tu. Nepřátelé se zdě­sí a s výři­ky, „pro­bo­ha, ona má gra­ná­to­met“, utí­ka­jí někam do kry­tu. Lara za nimi pro­ne­se lehce vydě­še­ně hys­te­ric­kým hla­sem něco ve smys­lu, „přes­ně tak, jdu si pro vás“. Do toho zazní pompéz­ní hud­ba a vy jako hráč, po všech těch ústr­cích co se hlav­ní posta­vě dosta­lo, cítí­te krás­ný pocit satis­fak­ce....
Navíc je zde i zají­ma­vý pří­běh, kte­rý by sice prv­ní cenu za ori­gi­na­li­tu a nápa­di­tost nezís­kal, ale pou­ta­vý urči­tě je a nutí hrá­če jít dál a dál, až je hra v pod­sta­tě dohrá­na, což zabe­re cca něco mezi 10 - 15 hodi­na­mi (na dnešek to ujde) v závis­los­ti na tom, zda hráč peč­li­vě pro­lé­zá i nepo­vi­ná mís­ta. Jedná se obvykle o růz­né skry­té jes­ky­ně, což jsou v pod­sta­tě jedi­ná mís­ta, kde lze tro­chu potrá­pit mozko­vé závi­ty. Jinak se hrou totiž dá pro­jít rela­tiv­ně snad­no.
To ale nemu­sí­me brát zase jako vel­ké mínus. Hra samot­ná je nato­lik nápa­di­tá a tak čas­to mění pro­stře­dí (a navíc má doko­na­lý fil­mo­vý „střih“), že jsem sku­teč­ně neob­je­vil sle­pé mís­to, pasáž, kde bych se nudil.
Leckteré skal­ní fanouš­ky dří­věj­ších dílů tato nová Lara mož­ná tro­chu zkla­me, ale mě osob­ně si zís­ka­la.

  • Expendables: Postradatelní 2 - Dvojka Expendables fanoušky nezklame14. července 2020 Expendables: Postradatelní 2 - Dvojka Expendables fanoušky nezklame Zatímco v prvním díle Expendables se Sylvester Stallone pokoušel složit dohromady konzistentní příběh, který by měl diváka bavit a udržet, ve druhém díle si už nikdo na nic takového […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rise of the Tomb Raider13. listopadu 2015 Rise of the Tomb Raider Hodnocení: 90% Žánr: akční adventura Jazyk: anglicky Multiplayer: off-line Výrobce: Crystal Dynamics, Square Enix, Microsoft Studios Datum vydání: 13.11.2015 Doporučený […] Posted in Recenze her
  • Syberia 220. září 2019 Syberia 2 Možná jste již četli moji "donebevychvalující" recenzi na první díl skvělé adventury Syberia. Druhý díl je skoro stejný...... To by ale bylo asi velmi strohá recenze, takže raději trochu […] Posted in Retro games
  • Expendables: Postradatelní 2 - režisér Lara Croft - Tomb Raider režíruje Sylvestera Stalloneho7. února 2019 Expendables: Postradatelní 2 - režisér Lara Croft - Tomb Raider režíruje Sylvestera Stalloneho Jsou zpět. Barney Ross a jeho partička postradatelných žoldáků opět rozpoutávají pekelné inferno plného střelného prachu, ustřelených hlav, namakaných svalů a nezapomenutelných hlášek, aby […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tomb Raider - Recenze - 70%14. března 2018 Tomb Raider - Recenze - 70% Mladá naivní slečna Lara Croft (Alicia Vikander) se snaží postavit v 21 letech na vlastní nohy. Chce si zařídit život podle sebe a nespoléhat na rodinné dědictví, protože by to znamenalo […] Posted in Filmové recenze
  • 8. července 2015 Tomb Raider Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 5.3.2013 Výrobce: Crystal Dynamics Žánr: akční Počet hráčů: konzole 1 Lokalizace: jazyk angličtina, české titulky Doporučený věk: 18+ Kdo […] Posted in Recenze her
  • Lara Croft and the Temple of Osiris17. května 2017 Lara Croft and the Temple of Osiris Hra zdarma pro Xbox One v Xbox Live Gold. Dostupné:16/05 - 15/06. https://youtu.be/gc0L1n1TP7g Posted in Novinky ze světa her
  • n200905150944 11. června 2009 Tomb Raider: Legend Jeden z dílů populární herní série s hrdinkou, která je víc obchodní značkou, než postavou ze hry. Vydáte se s ní za dalším dobrodružstvím?  Svého pomyslného vrcholu dosáhla série Tomb […] Posted in Recenze her
  • Prince of Persia – klasika klasik6. srpna 2019 Prince of Persia – klasika klasik Je asi jen málo starých DOSových her, které by se tak zapsaly do povědomí hráčů dříve narozených, jako je Prince of Persia. Obecně vzato se sice velkým písmem do pamětí hráčů zapsaly […] Posted in Retro games
  • #1863: Tomb Raider Archivy S.4 - 50 %5. prosince 2018 #1863: Tomb Raider Archivy S.4 - 50 % Tomb Raider Archivy S.4 (Tomb Raider Archives Volume 4)Vydalo nakladatelství Comics Centrum v pevné vazbě v roce 2018. Vyšlo původně jako "Tomb Raider 0", "Tomb Raider 1/2", čísla 1 až 12 […] Posted in Recenze komiksů

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...