Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Tomáš Měcháček: Zemana jsem se naučil imitovat za minutu

Tomáš Měcháček: Zemana jsem se naučil imitovat za minutu

Tomas Mechacek

Tomáše Měcháčka zná­te jak z jeviš­tě, tak i tele­viz­ních obra­zo­vek. V sou­čas­nos­ti si může­te užít kome­di­ál­ní výstu­py Tomáše v show Comedy Club na Prima Comedy Central.  Tomáš se sna­ží poli­tic­kým téma­tům vyhý­bat, ale stej­ně se tohle téma do jeho výstu­pů vkra­de. V minu­lé řadě Comedy Clubu si tře­ba zahrál na pana pre­zi­den­ta. S Tomášem jsme si popo­ví­da­li o tom, jakou inspi­ra­ci pro jeho kome­di­ál­ní výstu­py před­sta­vu­je jeho syn a samo­zřej­mě jsme se nevy­hnu­li ani poli­ti­ce.

Říkáte o sobě, že pat­ří­te do Pražské kavár­ny. Můžeme se opět ve vašich vystou­pe­ních v Comedy Clubu těšit na něja­ká poli­tic­ká téma­ta?

No, já pat­řím spíš do hos­po­dy. Snažím se poli­tic­kým téma­tům vyhý­bat, ale ať dělám, co dělám, stá­le se mi tam obje­vu­jí. Ale za to urči­tě může Kalousek.

Musím říct, že imi­to­vá­ní pana pre­zi­den­ta vám v Comedy Clubu šlo moc pěk­ně. Stává se vám, že po vás přá­te­lé chtě­jí, abys­te jim ho pro poba­ve­ní před­vá­děl?

Ne. Mají toho dost.

Jak dlou­ho jste imi­ta­ci pana pre­zi­den­ta tré­no­val?

Jednu minu­tu.

Vnímáte sám sebe spíš jako her­ce nebo jako komi­ka?

To je hroz­ně váž­ná otáz­ka se spous­tou podo­tá­zek. Kdo je herec? Kdo je komik? Kdo jsem já?

Říká se, že pro her­ce je nej­vět­ší poctou zahrát si na prk­nech Národního diva­dla. Co vní­má­te jako svůj nej­vět­ší dosa­vad­ní pro­fes­ní úspěch? Je to angaž­má v Laterně magi­ce, nebo něco jiné­ho?

To se oprav­du ješ­tě říká? Angažmá v Laterně magi­ce nemám, pou­ze tam hos­tu­ji v rodin­ném před­sta­ve­ní Vidím nevi­dím. A za svůj nej­vět­ší pro­fes­ní úspěch pova­žu­ji roli pří­sluš­ní­ka VB na Národní tří­dě 17. lis­to­pa­du, kte­rou hra­ji již čtvr­tým rokem. Myslím, že ten kre­tén se mi oprav­du poved. Díky, že může­me. Vy žum­py!

Co je vám bliž­ší, stát před kame­rou, nebo na jeviš­ti?

Jeviště.

Kde bere­te inspi­ra­ci pro svá vystou­pe­ní?

Všude.

Nějakou dobu jste žil v Norsku. Překvapila vás takhle země v něčem?

Ano žil, a pře­kva­pi­la mě ve spous­tě věcech. Ale o tom se roze­pi­so­vat nemůžu, to by bylo na dlou­ho. Tedy heslo­vi­tě: zdra­vé sebe­vě­do­mí, upřím­nost, stříd­most, tvr­dost, vytr­va­lost, vzdá­le­nos­ti, tma, ceny, Norky…

Chtěl bys­te ješ­tě někdy žít v zahra­ni­čí nebo rče­ní „všu­de dob­ře, doma nej­lé­pe“ pla­tí i pro vás?

Po 12 letech ces­to­vá­ní po svě­tě s diva­dlem jsem se na pár let usa­dil, ale na jak dlou­ho netu­ším. Občas už balím, ale pak jdu rad­ši jako vět­ši­na do hos­po­dy a pěk­ně si nad pivem s kama­rá­dy zana­dá­vám a chví­li to zas jde.

Pokud se nemý­lím, tak Váš syn je zrov­na v puber­tě. Jak to pro­ží­vá­te? Inspiruje vás jeho puber­ta při vymýš­le­ní stand-upů?

Moje mamin­ka mi v puber­tě říká­va­la: „Však on ti to tvůj synek vrá­tí!“ A ano vra­cí i s úro­ky. Inspirace je to moc­ná. Už jeden výstup mám a chys­tám dal­ších něko­lik. Někdy radě­ji mís­to otcov­ské role zaujmu pozi­ci věd­ce na safa­ri a pozo­ru­ji a zapi­su­ji si. Pomáhá to nám obě­ma.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,44628 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53425 KB. | 29.09.2021 - 04:50:51