Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Tomáš Klus

Tomáš Klus

Tomáš Klus (* 15. květ­na 1986, Třinec) je čes­ký pís­nič­kář, býva­lý moder­ní pěti­bo­jař a duchov­ní inspi­rá­tor.

V roce 2002 zís­kal zla­tou medai­li v moder­ním pěti­bo­ji (druž­stva) na doros­te­nec­kém mis­trov­ství Evropy. Kvůli spor­tu, kte­ré­mu se věno­val do svých osm­nác­ti let, pře­síd­lil do Prahy. V roce 2007 vyhrál s pís­ní Dopis pěvec­kou sou­těž Czechtalent ve Zlíně. V roce 2008 mu fir­ma Sony BMG vyda­la jeho prv­ní album Cesta do záhu(d)by. Tentýž rok napsal a nahrál hud­bu pro film Anglické jaho­dy a se svým spo­lu­hrá­čem Jiřím Kučerovským vystu­po­val jako před­sko­kan sku­pi­ny Chinaski na Chinaski Space Tour 2008. V roce 2009 vydal dru­hé album Hlavní uzá­věr splí­nu a spo­lu s ním vyšel i jeho prv­ní zpěv­ník „Já, písničkáŘ“, obsa­hu­jí­cí pís­ně z prv­ní­ho a dru­hé­ho CD.

V září 2012 úspěš­ně ukon­čil stu­di­um herec­tví na Divadelní fakul­tě Akademie múzic­kých umě­ní (DAMU).Jako her­ce jej bylo mož­no vidět napří­klad v seri­á­lu Hop nebo Trop nebo ve fil­mu Šejdrem. Roli prin­ce Jakuba si zahrál ve vánoč­ní pohád­ce Tajemství sta­ré bam­bit­ky. Na scé­ně škol­ní­ho diva­dla DISK účin­ko­val ve hrách Malá moř­ská víla, Kazimír a Karolína, Tartuffe, Markéta Lazarová a Racek. Účinkuje ve hře Deadline v praž­ském Divadle Ypsilon.

V roce 2010 se stal zpě­vá­kem roku hudeb­ních cen Óčko a Anděl. V letech 2011 a 2012 zís­kal stří­br­né­ho a zla­té­ho Českého sla­ví­ka. Podporuje také cha­ri­ta­tiv­ní pro­jek­ty. O Velikonocích roku 2011 odvy­sí­la­la Česká tele­vi­ze pořad Klus pro Kuře, kde vystou­pil jako mode­rá­tor i jako jeden z inter­pre­tů. V září 2011 vydal svo­je pro­za­tím nej­no­věj­ší album Racek. Součástí bylo i tur­né po České repub­li­ce, kte­ré bylo dlou­ho dopře­du vypro­dá­no, včet­ně tří kon­cer­tů v Praze. Při svých kon­cer­tech je scho­pen udr­žet pozor­nost pub­li­ka běž­ně i po dobu tří hodin. Podíl na tom mají rov­něž hudeb­ní aran­že i výraz­ný kyta­ro­vý dopro­vod Jiřího Kučerovského.

Navazuje na čes­kou pís­nič­kář­skou tra­di­ci a svou tvor­bu a inter­pre­ta­ci neo­me­zu­je hudeb­ní­mi žán­ry. Pro jeho tvor­bu je typic­ký důraz na text a melo­dii, spo­lu s vli­vy před­chůd­ců a jeho vlast­ním výra­zem. Ve svých tex­tech se nebrá­ní komen­to­vá­ní situ­a­ce ve spo­leč­nos­ti.

Tomáš Klus vydal dal­ší des­ku „Proměnamě“ a tvr­dí, že sám pro­mě­nou pro­šel. Uklidnil se. Může za to spo­ko­je­ný rodin­ný život, díky němuž nemá potře­bu se za čím­ko­li honit a pro něco se stre­so­vat. Má svou jis­to­tu, kte­rou tak hle­dal. Je jí man­žel­ka Tamara (Tamara Kubová (26), zná­má fina­list­ka z popu­lár­ní hudeb­ní sou­tě­že „Hlas Československa“) a jejich dce­ra Josefína.


Detaily o článku Tomáš Klus


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,69673 s | počet dotazů: 240 | paměť: 56222 KB. | 29.05.2022 - 11:29:49