Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > TOMÁŠ BALDÝNSKÝ (KREATIVNÍ PRODUCENT, DRAMATURG)

TOMÁŠ BALDÝNSKÝ (KREATIVNÍ PRODUCENT, DRAMATURG)

Bald

Filmový kri­tik, dra­ma­turg, pub­li­cis­ta, sce­náris­ta, tele­viz­ní pro­du­cent. Už během stu­dii na fakul­tě soci­ál­ních věd Univerzity Karlovy pra­vi­del­ně pub­li­ko­val fil­mo­vé recen­ze v celo­stát­ních peri­o­di­kách (Reflex, Lidové novi­ny) a poz­dě­ji ve své novi­nář­ské kari­é­ře pokra­čo­val jako fil­mo­vý redak­tor týde­ní­ku Reflex a poz­dě­ji zakla­da­tel a šéf­re­dak­tor odbor­né­ho fil­mo­vé­ho maga­zí­nu Premiere. Je auto­rem tisí­ců recen­zí a kri­tic­kých člán­ků. V letech 2005 – 2007 byl čle­nem Rady Státního fon­du ČR pro pod­po­ru a roz­voj čes­ké kine­ma­to­gra­fie a v roce 2007 půso­bil jako před­se­da Rady.  Po vypr­še­ní man­dá­tu se začal věno­vat prá­ci tele­viz­ní­ho sce­náris­ty a pro­du­cen­ta, byl tvůr­cem a hlav­ním auto­rem úspěš­né­ho seri­á­lu Comeback. V roce 2012 zalo­žil Filmové cen­t­rum České tele­vi­ze a stal se jeho kre­a­tiv­ním pro­du­cen­tem.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,31416 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53657 KB. | 27.09.2021 - 17:55:52