Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Tom Yum Goong

Tom Yum Goong

Tony Jaa. Každý, kdo ale­spoň troš­ku fan­dí bojo­vým umě­ní ve fil­mo­vém prů­mys­lu musí děko­vat, že se ten­to mla­dík obje­vil na scé­ně. Jet Li, Jackie Chan i dal­ší stá­li­ce už poma­lu mys­lí na důchod a s oba­va­mi se oče­ká­va­lo, kdy sku­teč­ně pově­sí herec­tví na hře­bík. Přece jen, ješ­tě nedáv­no se zdá­lo, že není nikdo, kdo by je mohl nahra­dit. Ale nako­nec se uká­za­lo, že tak zle nebu­de. Zčista jas­na se do kin dostal titul Ong Bak a doká­zal, že i v době, kdy se bez závěs­ných lan a kla­dek téměř neu­dě­lá krok, může vznik­nout pro­jekt, kde si lidé vysta­čí s tím, co nabí­ze­jí jejich fyzic­ké dis­po­zi­ce.Ano, Ong Bak sice nena­bí­dl pro­myš­le­ný pří­běh ani úchvat­né dia­lo­gy, ale pro­to­že bojo­vé scé­ny téměř vyrá­že­ly dech, klid­ně jsme absen­ci sevře­něj­ší dějo­vé lin­ky pře­hléd­li. Tom Yum Goong se nevy­hnul stej­né­mu nedu­hu. Nad nai­vi­tou námě­tu se pros­tě musí­te usmí­vat. Jde o jeden z těch pří­pa­dů, kdy záplet­ku vystih­ne­te v něko­li­ka slo­vech – Kham (Tony Jaa) se musí vydat zachrá­nit své milo­va­né slů­ně, kte­ré­ho unes­li zlo­čin­ci. Mohli bychom si říct, že podru­hé už si moh­li scé­náris­té dát zále­žet, pro­to­že ten­to­krát by pře­hlíd­ka vyni­ka­jí­cích akč­ní sek­ven­cí nemu­se­la sta­čit. Jenže pro­ta­go­nis­té zašli v tom, co před­vá­dě­jí ješ­tě o něco dál, a kdo si mys­lel, že Ong Bak je vrcho­lem toho, co lid­ské tělo zvlád­ne, pak se hod­ně zmý­lil. Já osob­ně si mys­lím, že někte­ří z těch, kte­ří se obje­vu­jí v  Tom Yum Goong snad nema­jí pud sebezá­cho­vy. I  laic­ké oko divá­ka zachy­tí to, že z  vět­ši­ny sou­bo­jů si účast­ní­ci muse­li odnést pěk­ně vel­ké mod­ři­ny a odře­ni­ny a urči­tě se dost čas­to vyskyt­la i něja­ká zlo­me­ni­na.

Risk je zisk. Alespoň ten­to­krát to pla­tí. Viděl jsem mno­ho akč­ních fil­mů, ale to, co se obje­vu­je v tom­to nemá obdo­by. V někte­rých momen­tech jsem nevě­říc­ně zíral, co Tony Jaa a jeho kole­go­vé zvlád­nou, a co jsou ochot­ni pod­stou­pit, aby nabíd­li pub­li­ku co nej­lep­ší podí­va­nou. Kolena nará­že­jí­cí do hla­vy, úde­ry do všech ostat­ních čás­tí těl, pády, za kte­rých se vám bude sví­rat žalu­dek. Jen malý náznak toho, čeho se v Tom Yum Goong dočká­te.

Další věcí, kte­rá nad­mí­ru potě­ší je, že se ke slo­vu dosta­nou růz­né bojo­vé sty­ly. Samozřejmě, thaj­ský box, ale také capo­ei­ra, wrest­ling a nebo Wu-Shu. A je sku­teč­nou lahůd­kou sle­do­vat jak se Tony Jaa střet­ne napří­klad s mla­dým naděj­ným hercem/kaskadérem Jonem Foo, kte­rý se od dět­ství věnu­je Kung Fu a bojo­vé akro­ba­cii a v  sou­čas­né době je kaska­dé­rem v týmu Jackieho Chana.

To, že pří­běh jako tako­vý je tu jen pro­to, aby se „neřeklo“, už víme. Jenže máme tu ješ­tě jed­nu nepří­jem­nost, kte­rá někdy sku­teč­ně zne­pří­jem­ní sle­do­vá­ní. Je to střih. Během akč­ních scén je vel­mi sluš­ný, ale někdy (respek­ti­ve dost čas­to) na sebe nebo­jo­vé momen­ty nena­va­zu­jí a film bez jaké­ko­liv logi­ky ská­če z mís­ta na mís­to, aniž bys­te tuši­li, co se vlast­ně děje. I kdy by tu něja­ký pove­de­něj­ší děj byl, tak by ho stej­ně nepo­ve­de­ný střih zne­hod­no­til.

Vlastně bych se nebál při­rov­nat Tom Yum Goong k  počí­ta­čo­vé hře. Začne v jed­nom leve­lu, kde hrdi­na vymlá­tí kaž­dé­ho, koho může a pokra­ču­je do dal­ší­ho a dal­ší­ho. Čas od času nara­zí na důstoj­né­ho sou­pe­ře, se kte­rým strá­ví více času, a  poté, co ho pora­zí opět postu­pu­je. Nezní to nikterak láka­vě, ale jak už jsem něko­li­krát upo­zor­nil, tak cho­re­o­gra­fie sou­bo­jů je nato­lik výteč­ná, že nepo­ve­de­né aspek­ty pře­kousne­te a bude­te dou­fat, že se co nevi­dět dočká­te dal­ší akce.

Nevyhnutelně se blí­žím k  finál­ní­mu ver­dik­tu. Je téměř zby­teč­né vše nějak shr­no­vat, pro­to­že jest­li jste čet­li před­cho­zí řád­ky, tak asi tuší­te, jaký bude. Přesto ho vyne­su – fil­mo­vé kva­li­ty, jako je chytla­vý děj nebo střih jsou vel­mi spor­né, ale díky tomu, že herec­ký ansá­bl dis­po­nu­je neu­vě­ři­tel­ný­mi fyzic­ký­mi schop­nost­mi, kte­rých vyu­ží­vá, se z Tom Yum Goong stá­vá lahůd­ka pro kaž­dé­ho, kdo neu­s­ne dokud si nepus­tí něja­ký z kla­sic­kých fil­mů s Bruce Leem v hlav­ní roli.

  • Warcraft: První střet - O PRODUKCI - Orkové a obyvatelé Azerothu Obsazení filmu10. června 2016 Warcraft: První střet - O PRODUKCI - Orkové a obyvatelé Azerothu Obsazení filmu Roven se uvolil povyprávět nám o tom, jak probíhalo shánění těch nejvhodnějších herců: „Warcraft je příběh, který vás ve filmové podobě naprosto pohltí. Vezme vás na místo, kam se […] Posted in Speciály
  • n200908101055 012. srpna 2009 Tlumočnice (The Interpreter) Další thriller od uznávaného režiséra Sydneyho Pollacka (např. Tři dny Kondora, Bez zlého úmyslu, Firma). Jde ale skutečně o thriller?   Po dlouhých nocích strávených u klávesnice, se […] Posted in Filmové recenze
  • Na krátko30. května 2018 Na krátko Na krátko je příběh o dětech, které předčasně dospívají, protože už tu nejsou celé rodiny, aby je chránily před tím, jaký svět skutečně je. A které svoji zkoušku z dospělosti musejí […] Posted in Filmové premiéry
  • Anakonda: Honba za krvavou orchidejí4. března 2005 Anakonda: Honba za krvavou orchidejí Skupina vědců z farmaceutické firmy se vydává na Borneo, aby získala exempláře vzácné orchideje obsahující vzácnou látku, která by mohla být klíčem k prodloužení života. Problém je, že […] Posted in Filmové recenze
  • O nový film Shawna Levyho (Noc v muzeu 1-3, Ocelová pěst) s...23. července 2020 O nový film Shawna Levyho (Noc v muzeu 1-3, Ocelová pěst) s... O nový film Shawna Levyho (Noc v muzeu 1-3, Ocelová pěst) s Ryanem Reynoldsem v hlavní roli, který by měl pojednávat o cestování časem se nakonec místo Paramountu postará Netflix Posted in Krátké filmové aktuality
  • Láska bez bariér - 55 %26. června 2018 Láska bez bariér - 55 % Když úspěšný podnikatel Jocelyn popisuje svému lékaři a kamarádovi Maxovi své setkání se zajímavou houslistkou Florence, nemá představu, jak dalece tohle setkání ovlivní jeho život. Jako […] Posted in Filmové recenze
  • Studio Disney chystá muzikál založený na písních zpěváka...10. června 2020 Studio Disney chystá muzikál založený na písních zpěváka... Studio Disney chystá muzikál založený na písních zpěváka Lionela Richieho nazvaný All Night Long. Scénář aktuálně píše Pete Chiarelli (Šíleně bohatí Asiati), Ritchie bude produkovat […] Posted in Krátké aktuality
  • Titulky k The InBetween S01E02 - Made of Stone11. června 2019 Titulky k The InBetween S01E02 - Made of Stone Ve druhé epizodě se Cassie opět vnucuje duch Eda Rovena a radí ji, jak má kočírovat své vize, aby našla unesenou rodinu. Cassie to udělá, i když je to pro ni dost velké utrpení a od […] Posted in Titulky
  • Titulky k Blindspot S04E20 - Coder to Killer6. října 2019 Titulky k Blindspot S04E20 - Coder to Killer Titulky k dvacátému dílu seriálu Blindspot pro vás připravila Gabik. Bavte se. :-) Posted in Titulky
  • Bouřka25. ledna 2020 Bouřka Jako malá jsem se vždycky bála bouřek. Myslela jsem si, že ten nepříjemný „rachot“ dělají nějací démoni nebo strašidla, kteří se zlobí. Byla jsem schoulená v posteli a přála jsem si, […] Posted in Ze života
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,51638 s | počet dotazů: 224 | paměť: 54283 KB. | 17.04.2021 - 07:44:55
X