Kritiky.cz > Filmové recenze > Tom Yum Goong

Tom Yum Goong

Tony Jaa. Každý, kdo ale­spoň troš­ku fan­dí bojo­vým umě­ní ve fil­mo­vém prů­mys­lu musí děko­vat, že se ten­to mla­dík obje­vil na scé­ně. Jet Li, Jackie Chan i dal­ší stá­li­ce už poma­lu mys­lí na důchod a s oba­va­mi se oče­ká­va­lo, kdy sku­teč­ně pově­sí herec­tví na hře­bík. Přece jen, ješ­tě nedáv­no se zdá­lo, že není nikdo, kdo by je mohl nahra­dit. Ale nako­nec se uká­za­lo, že tak zle nebu­de. Zčista jas­na se do kin dostal titul Ong Bak a doká­zal, že i v době, kdy se bez závěs­ných lan a kla­dek téměř neu­dě­lá krok, může vznik­nout pro­jekt, kde si lidé vysta­čí s tím, co nabí­ze­jí jejich fyzic­ké dis­po­zi­ce.Ano, Ong Bak sice nena­bí­dl pro­myš­le­ný pří­běh ani úchvat­né dia­lo­gy, ale pro­to­že bojo­vé scé­ny téměř vyrá­že­ly dech, klid­ně jsme absen­ci sevře­něj­ší dějo­vé lin­ky pře­hléd­li. Tom Yum Goong se nevy­hnul stej­né­mu nedu­hu. Nad nai­vi­tou námě­tu se pros­tě musí­te usmí­vat. Jde o jeden z těch pří­pa­dů, kdy záplet­ku vystih­ne­te v něko­li­ka slo­vech – Kham (Tony Jaa) se musí vydat zachrá­nit své milo­va­né slů­ně, kte­ré­ho unes­li zlo­čin­ci. Mohli bychom si říct, že podru­hé už si moh­li scé­náris­té dát zále­žet, pro­to­že ten­to­krát by pře­hlíd­ka vyni­ka­jí­cích akč­ní sek­ven­cí nemu­se­la sta­čit. Jenže pro­ta­go­nis­té zašli v tom, co před­vá­dě­jí ješ­tě o něco dál, a kdo si mys­lel, že Ong Bak je vrcho­lem toho, co lid­ské tělo zvlád­ne, pak se hod­ně zmý­lil. Já osob­ně si mys­lím, že někte­ří z těch, kte­ří se obje­vu­jí v  Tom Yum Goong snad nema­jí pud sebezá­cho­vy. I  laic­ké oko divá­ka zachy­tí to, že z  vět­ši­ny sou­bo­jů si účast­ní­ci muse­li odnést pěk­ně vel­ké mod­ři­ny a odře­ni­ny a urči­tě se dost čas­to vyskyt­la i něja­ká zlo­me­ni­na.

Risk je zisk. Alespoň ten­to­krát to pla­tí. Viděl jsem mno­ho akč­ních fil­mů, ale to, co se obje­vu­je v tom­to nemá obdo­by. V někte­rých momen­tech jsem nevě­říc­ně zíral, co Tony Jaa a jeho kole­go­vé zvlád­nou, a co jsou ochot­ni pod­stou­pit, aby nabíd­li pub­li­ku co nej­lep­ší podí­va­nou. Kolena nará­že­jí­cí do hla­vy, úde­ry do všech ostat­ních čás­tí těl, pády, za kte­rých se vám bude sví­rat žalu­dek. Jen malý náznak toho, čeho se v Tom Yum Goong dočká­te.

Další věcí, kte­rá nad­mí­ru potě­ší je, že se ke slo­vu dosta­nou růz­né bojo­vé sty­ly. Samozřejmě, thaj­ský box, ale také capo­ei­ra, wrest­ling a nebo Wu-Shu. A je sku­teč­nou lahůd­kou sle­do­vat jak se Tony Jaa střet­ne napří­klad s mla­dým naděj­ným hercem/kaskadérem Jonem Foo, kte­rý se od dět­ství věnu­je Kung Fu a bojo­vé akro­ba­cii a v  sou­čas­né době je kaska­dé­rem v týmu Jackieho Chana.

To, že pří­běh jako tako­vý je tu jen pro­to, aby se „neřeklo“, už víme. Jenže máme tu ješ­tě jed­nu nepří­jem­nost, kte­rá někdy sku­teč­ně zne­pří­jem­ní sle­do­vá­ní. Je to střih. Během akč­ních scén je vel­mi sluš­ný, ale někdy (respek­ti­ve dost čas­to) na sebe nebo­jo­vé momen­ty nena­va­zu­jí a film bez jaké­ko­liv logi­ky ská­če z mís­ta na mís­to, aniž bys­te tuši­li, co se vlast­ně děje. I kdy by tu něja­ký pove­de­něj­ší děj byl, tak by ho stej­ně nepo­ve­de­ný střih zne­hod­no­til.

Vlastně bych se nebál při­rov­nat Tom Yum Goong k  počí­ta­čo­vé hře. Začne v jed­nom leve­lu, kde hrdi­na vymlá­tí kaž­dé­ho, koho může a pokra­ču­je do dal­ší­ho a dal­ší­ho. Čas od času nara­zí na důstoj­né­ho sou­pe­ře, se kte­rým strá­ví více času, a  poté, co ho pora­zí opět postu­pu­je. Nezní to nikterak láka­vě, ale jak už jsem něko­li­krát upo­zor­nil, tak cho­re­o­gra­fie sou­bo­jů je nato­lik výteč­ná, že nepo­ve­de­né aspek­ty pře­kousne­te a bude­te dou­fat, že se co nevi­dět dočká­te dal­ší akce.

Nevyhnutelně se blí­žím k  finál­ní­mu ver­dik­tu. Je téměř zby­teč­né vše nějak shr­no­vat, pro­to­že jest­li jste čet­li před­cho­zí řád­ky, tak asi tuší­te, jaký bude. Přesto ho vyne­su – fil­mo­vé kva­li­ty, jako je chytla­vý děj nebo střih jsou vel­mi spor­né, ale díky tomu, že herec­ký ansá­bl dis­po­nu­je neu­vě­ři­tel­ný­mi fyzic­ký­mi schop­nost­mi, kte­rých vyu­ží­vá, se z Tom Yum Goong stá­vá lahůd­ka pro kaž­dé­ho, kdo neu­s­ne dokud si nepus­tí něja­ký z kla­sic­kých fil­mů s Bruce Leem v hlav­ní roli.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • The Forbidden Kingdom5. června 2008 The Forbidden Kingdom The Forbidden Kingdom mělo smůlu. Na jednu stranu jeho ohlášení vyvolalo nadšení, protože se v něm měly poprvé střetnout dvě asijské hvězdy nejvyšší zářivosti – Jet Li a Jackie Chan, na té […]
  • Cesta kolem světa za 80 dní - recenze27. ledna 2005 Cesta kolem světa za 80 dní - recenze Báječná dobrodružství, veselé příhody a neuvěřitelná nebezpečí čekají na mezinárodní hvězdné obsazení… Již první věta z obsahu, který hlásá distributor, je k smíchu. Báječná dobrodružství? […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • letec 0110. února 2005 Letec Letec byl oceněn již 3 zlatými glóby a má na kontě 11 nominací na oscara. Mnoho lidí si řeklo, že nemůže být dobrého snímku, hraje-li v něm Leonardo DiCaprio hlavní postavu. Byl jsem […]
  • Das Boot (Ponorka), 198111. srpna 2014 Das Boot (Ponorka), 1981 Německý režsér Wolfgang Petersen má na svém kontě řadu úspěšných filmů (Můj nepřítel, Trója, Nekonečný příběh), nicméně byl to právě snímek Ponorka (Das Boot), kterým se trvale zapsal do […]
  • Jackie Chan7. srpna 2012 Jackie Chan Narodil se 7.4.1954 v Hongkongu jako Chan Kong Sang. Začínal jako pouhý čínský kaskadér a teď dělá kaskadéra sám sobě v mnoha úspěšných akčních filmech, z nichž některé sám […]
  • Alexander Veliký9. července 2005 Alexander Veliký Kinopremiéru tohoto filmu provázely dvě velké aféry. Tu první vyvolali Řekové, kteří se začali rozčilovat, že jejich hrdina je znázorněný jako bisexuál (vážně jsme ve 21. století?). Druhá […]
  • Borat: Nakoukáni do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu - Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazachstan22. listopadu 2006 Borat: Nakoukáni do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu - Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazachstan Už jen název (tentokrát se překladatelé asi hodně zapotili, ale stojí to za to :)) napovídá, že toto nebude něco, co byste mohli vidět každý den. Borat (asi se nedivíte, že budu používat […]
  • n200804240957 Colin28. dubna 2008 Telefonní budka (Phone Booth) Kdyby každého z nás měl na mušce odstřelovač, asi bychom všichni říkali jenom pravdu. Svět by se změnil a dost možná k lepšímu. Vzniká ovšem otázka, kdo a podle čeho bude vybírat […]
  • n200606182149 hedge118. června 2006 Za plotem ( Over the Hedge ) Dream Works už je zase tady s novým animovaným filmem. Zatím se ještě nejedená o třetí pokračování Shreka, neb zvířecí rodinný film s názvem Za plotem.Během doby co zvířátka prodělávala […]