Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Tom Hardy

Tom Hardy

tumblr lxwilcA1ek1qfyil7
tumblr lxwilcA1ek1qfyil7
Od drog a alko­ho­lu ušel brit­ský herec Tom Hardy vel­ký kus ces­ty. Stal se jed­ním z nej­žá­da­něj­ších holly­wo­od­ských her­ců a momen­tál­ně ve fil­mu Temný rytíř povstal sto­jí pro­ti Batmanovi coby fana­tic­ký tero­ris­ta Bane. Ohlédněte se s námi za Hardyho kari­é­rou.

Edward Thomas Hardy se naro­dil 15. září 1977  jako jedi­né dítě Anne a Edwarda Hardyových, malíř­ky a spi­so­va­te­le.

Vyrůstal na lon­dýn­ském před­měs­tí a dost mož­ná prá­vě toto pro­stře­dí doved­lo syna spo­řá­da­ných a vzdě­la­ných rodi­čů k alko­ho­lis­mu. Britský herec Tom Hardy, kte­rý momen­tál­ně exce­lu­je v Batmanovi: Temný rytíř povstal, začal pít ve tři­nác­ti letech a násled­ně si vypěs­to­val i závis­lost na dro­gách.

To stá­lo za jeho vylou­če­ním z něko­li­ka škol včet­ně Richmond College, kde stu­do­val herec­tví. Hardy se ovšem nevzdá­val.

Přestože škod­li­vých zvy­ků se v té době ješ­tě zda­le­ka nezba­vil, vrá­til se v roce 1998 ke stu­diu herec­tví, když ho v září při­ja­li do lon­dýn­ské­ho Drama Centre. V té době tam stu­do­val napří­klad také Michael Fassbender, dal­ší vel­ká herec­ká hvězda sou­čas­nos­ti.

Vojenské začátky

Hardy se na Drama Centre zdr­žel jen do oka­mži­ku, kdy dostal roli ame­ric­ké­ho vojí­na Johna Janovce v mini­sé­rii z pro­duk­ce HBO a BBC Bratrstvo neo­hro­že­ných.  Byl to pod­stat­ný krok k jeho prv­ní­mu účin­ko­vá­ní ve fil­mu.

V roce 2001 ho Ridley Scott obsa­dil do váleč­né­ho dra­ma­tu Černý jes­třáb sestře­len a hned příští rok už Hardymu při­ne­sl vět­ší role. V Africe nato­čil dal­ší váleč­ný sní­mek – na film s názvem Deserter budou poz­dě­ji dis­tri­bu­to­ři lákat prá­vě jmé­nem Toma Hardyho, hvězdy Počátku a Warriora.

Ještě v roce 2002 zau­jal poro­tu fil­mo­vých a tele­viz­ních cen Saturn. Tehdy si zahrál Shinzona ve fil­mo­vém pří­dav­ku k slav­né­mu sci-fi seri­á­lu Star Trek X: Nemesis. Nominaci na oce­ně­ní za nej­lep­ší výkon ve ved­lej­ší roli sice nepro­mě­nil, ale od té doby bylo jas­né, že s Hardym je (a to zejmé­na v ne úpl­ně klad­ných rolích) nut­né počí­tat.

Po odvykačce

Rok 2003 byl pro Hardyho důle­ži­tým mil­ní­kem – teh­dy nastou­pil odvy­ka­cí kúru a zača­lo se mu dařit na diva­del­ních prk­nech. Ocenění a nomi­na­ce lemo­va­ly jeho ces­tu k čet­ným tele­viz­ním pro­jek­tům.

Postupně se začí­nal obje­vo­vat ve fil­mech, kte­ré se pyš­ni­ly vel­ký­mi roz­počty a zná­mý­mi tvá­ře­mi. Po boku Kirsten Dunstové si zahrál v his­to­ric­kém dra­ma­tu Sofie Coppoly Marie Antoinetta (2006), ve Scénách z part­ner­ské­ho živo­ta (2006) se zase setkal s Ewanem McGregorem.

Spolupráce s BBC Hardymu v roce 2008 vynes­la nomi­na­ci na brit­skou fil­mo­vou cenu BAFTA pro nej­lep­ší­ho her­ce. Bylo to za tele­viz­ní film Stuart: Život pozpát­ku. Hrál v něm spo­leč­ně s budou­cím tele­viz­ním Sherlockem Holmesem, Benedictem Cumberbatchem.

Následovala role Hezouna Boba v gan­gs­ter­ce Guye Ritchieho Rocknrolla (2008). Dávný sen o tom, že uspě­je také v Americe, se měl Tomovi Hardymu spl­nit již brzy.

Americký sen

Hardy vzpo­mí­ná, že až do jed­no­ho zlo­mo­vé­ho oka­mži­ku jeho kari­é­ry nebral na jeho ame­ric­ké ambi­ce nikdo zře­tel. Vše se ale změ­ni­lo s rolí Charlese Bronsona, nej­slav­něj­ší­ho brit­ské­ho věz­ně a noto­ric­ké­ho násil­ní­ka.

Hardy kvů­li roli při­bral sko­ro dva­cet kilo­gra­mů sva­lo­vé hmo­ty a svým výko­nem uchvá­til poro­tu brit­ských nezá­vis­lých fil­mo­vých cen. Byl zvo­len nej­lep­ším her­cem.

I díky tomu v roce 2010 koneč­ně dobyl Hollywood a Christopher Nolan si ho vybral do své­ho Počátku.

Hardy dostal cenu BAFTA v kate­go­rii vychá­ze­jí­cí hvězda a v Británii i USA posbí­ral řadu nomi­na­cí včet­ně MTV Award či dal­ší ceny Saturn. Po Nolanově téměř osca­ro­vém hitu si mohl role vybí­rat.

Warrior Hardy

V minu­lém roce Tom Hardy nechy­běl ve dvou kri­ti­kou nad­mí­ru dob­ře při­ja­tých fil­mech, jež se od sebe nemoh­ly vzá­jem­ně více lišit.

Detektivní dra­ma Jeden musí z kola ven a spor­tov­ní dra­ma Warrior opět potvr­di­ly, že v Hardyho pří­pa­dě jde o her­ce vše­stran­né­ho, kte­rý záro­veň umí v herec­kém pro­je­vu pra­co­vat se zku­še­nost­mi z méně šťast­ných let své­ho živo­ta.

Ve Warriorovi (a nejen v něm) bylo patr­né, že Hardy ví, co zna­me­ná být vyko­ře­ně­ný ze spo­leč­nos­ti. Dříve mno­ho­krát ztvár­nil pří­mo alko­ho­li­ka.

I letos bude mít na plát­ně s alko­ho­lem co do čině­ní. V gan­gs­ter­ce z obdo­bí ame­ric­ké pro­hi­bi­ce Země bez záko­na, kte­rou uvi­dí­me v čes­kých kinech v září, totiž ztvár­nil téměř nesmr­tel­né­ho paše­rá­ka.

Hardy se ale nebo­jí ani kome­di­ál­ních poloh. Nedávno to doká­zal v roman­tic­ké akč­ní kome­dii Tohle je vál­ka!, když bojo­val s Chrisem Pinem o pří­zeň Reese Witherspoonové.

Protivník temného rytíře

Odjakživa se mu nej­lé­pe daři­lo v rolích psy­cho­pa­tů. Jeden tako­vý ho prav­dě­po­dob­ně defi­ni­tiv­ně pro­sla­ví - Christopher Nolan mu svě­řil roli Banea ve fil­mu Temný rytíř povstal, kte­rým se uza­ví­rá rea­lis­tic­ká tri­lo­gie o Batmanovi.

Budoucí Hardyho role urči­tě nepro­jdou kiny bez povšim­nu­tí. Nejprve se příští rok před­sta­ví jako Šílený Max v restar­tu akč­ní série, kte­rá pro­sla­vi­la Mela Gibsona. Nedlouho poté ho uvi­dí­me v roli Al Caponeho, nej­slav­něj­ší­ho gan­gs­te­ra vůbec.

Tom Hardy žije stá­le v Londýně. Z před­cho­zí­ho man­žel­ství má syna Louise Thomase (naro­zen 2008) a je zasnou­be­ný s hereč­kou Charlotte Rileyovou. Od odvy­ka­cí kúry v roce 2003 je tak­zva­ně čis­tý.

(zdroj: IHNED.CZ)

Profil na CSFD


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,44300 s | počet dotazů: 238 | paměť: 56293 KB. | 29.05.2022 - 12:36:08