Tom Cruise

Tom Cruise vlast­ním jmé­nem Thomas Cruise Mapother IV. (* 3. čer­ven­ce 1962 New York, USA) je ame­ric­ký herec, sce­náris­ta, pro­du­cent a reži­sér.

Narodil se jako jedi­ný syn ze čtyř dětí (má tři sest­ry: Lee Anne De Vette – * 1959, Marian – * 1961 a Cass – * 1963) inže­ný­ra elek­tro­ni­ka Thomase Mapothera III. (1934–1984) a jeho ženy Maryi Lee Mapotherové. Jeho mateř­ský původ je napůl irský a napůl němec­ký. Rodina se čas­to stě­ho­va­la, jeli­kož byl jeho otec zaměst­nan­cem fir­my General Electrics. Tom žil v Ottawě, Ontariu, Kanadě, Louisvelle, v Kentucky, ve Winetce, Illinois, ve Wayne a v New Jersey. Dohromady navště­vo­val Tom osm základ­ních škol a tři střed­ní. To vyře­ši­la Tomova mat­ka v roce 1974 (když bylo Tomovi 15 let) roz­vo­dem a našla si nové­ho pří­te­le Jacka Southe.

Krátce navště­vo­val fran­tiš­kán­ský semi­nář v Cincinnati a usi­lo­val o to, aby se stal kato­lic­kým kně­zem. Nakonec absol­vo­val Geln Ridge Ridge School v New Jersey, ale trpěl dysle­xií. Nedávno se Cruise zmí­nil, že trpěl týrá­ním dětí. Svému otci prý pře­zdí­val „tyran a zba­bě­lec“ a „obchod­ník cha­o­su“. Tom Cruise milo­val sport, kte­rý ho také při­ve­dl k herec­tví. V roce 1980 hrál v diva­del­ním před­sta­ve­ní Guys and Dolls a poté se roz­ho­dl změ­nit své dosa­vad­ní plá­ny a stát se her­cem. Zanedlouho odjel do New Yorku, kde ho však všich­ni odmí­ta­jí až na reži­sé­ra Franca Zeffirelliho, kte­rý mu nabí­dl roli Billyho ve fil­mu Nekonečná lás­ka (Endless Love) v roce 1981 a téhož roku také ztvár­nil roli Davida Shawna ve fil­mu Večerka (Taps).

První hlav­ní roli si zahrál Cruise ve fil­mu Panictví po Americku (Losin“ It) v roce 1983 a násle­do­val film Riskantní pod­nik (Risky Business). Dále ho obsa­di­li brat­ři Scottové ve sním­ku Legenda (Legend) a pak v akč­ním trhá­ku z letec­ké­ho pro­stře­dí Top Gun v roce 1986, kde si zahrál sebe­vě­do­mé­ho pilo­ta Peta „Mavericka“ Mitchella, čímž mu odstar­to­va­li sku­teč­nou herec­kou kari­é­ru.

Následovala herec­ká obsa­ze­ní ve fil­mech jako Barva peněz (Color of Money, The), v roce 1988 násle­do­val Koktejl (Cocktail), nebo sní­mek v oska­ro­vém fil­mu Rain Man z roku 1988, kde však Oskara nezís­kal. Následovaly fil­my Mladé puš­ky (Young Guns; 1988), Narozen 4. čer­ven­ce (Born on the Fourth of July; 1989), Navždy a dale­ko (Fard and Away; 1992), nebo film Firma (Firm; z roku 1993).

Honoráře za jed­not­li­vé role nepa­t­ři­ly zrov­na mezi nejmen­ší a jeho jed­na z nej­vět­ších (75 000 000 dola­rů) byla ve fil­mu Mission: Impossible II, za roli Ethana Hunta z roku 2000. Nemalou část­ku také zís­kal za posta­vu upí­ra Lestata ve fil­mu Interview s upí­rem (Interview with the Vampire z roku 1994) z něhož si odne­sl část­ku 15 000 000 dola­rů. Na rok 1994 to byly pro her­ce veli­ce sluš­né pení­ze. Dále si odne­sl za roli v dra­ma­tu Jerry Maquire 20 000 000 dola­rů; poté násle­do­va­ly role v ero­tic­kém thrille­ru Eyes Wide Shut z roku 1999 a role ve fil­mu Magnolia.

Mezi jeho nej­zná­měj­ší role pat­ří ve fil­mu Vanilkové nebe (Vanilla Sky) z roku 2001, kde ztvár­nil Davida Aamessia a zahrál si s Penelope Cruz, Cameron Diaz a Kurtem Russellem. Dále sní­mek Poslední samu­raj (Last samu­rai, The), kte­rý se natá­čí na Novém Zélandu, z roku 2003, kde ztvár­nil Nathana Algrena. Mezi nověj­ší role pat­ří ztvár­ně­ní Raye Ferriera ve fil­mu Válka svě­tů (War of the Worlds) z roku 2005 a veli­ce úspěš­ný trhák Mission: Impossible III z roku 2006.

Více na Kritiky.cz
Fahrenheit 9/11 Asi nikdo, kdo viděl nejnovější film Michaela Moorea, si nemyslí, že tenhle dokument vznikl ja...
Příběhy českých zločinů Novinkou letošního podzimu je unikátní pořad Příběhy českých zločinů. Investigativní no...
Trials Fusion Zdarma pro Xbox Live Gold (Xbox One) - Dostupné: 16/08 - 15/09...
Wabi Daněk Wabi Daněk, nebo Stanislav Jan Wabi Daněk (30. ledna 1947 Zlín – 16. listopadu 2017), byl česk...
Pán z Prasečkova Rubriku "tyjátr" tady dost zanedbávám, což je jistě škoda už vzhledem k tomu, že jsem nedáv...

Detaily o článku Tom Cruise


Ohodnoťte článek


Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: