Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > TOM CRUISE A EMILY BLUNT VTRHNOU DO KIN V NOVÉM SCI FI THRILLERU 14. BŘEZNA 2014

TOM CRUISE A EMILY BLUNT VTRHNOU DO KIN V NOVÉM SCI FI THRILLERU 14. BŘEZNA 2014

TOCD
TOCD
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

REŽISÉREM FILMU NA MOTIVY NOVELY „ALL YOU NEED IS KILL“ JE DOUG LIMAN. 

Praha, 2. říj­na 2012 – 14. břez­na 2014 uve­dou spo­leč­nos­ti Warner Bros. Pictures, Legendary Pictures a Village Roadshow Pictures při­pra­vo­va­ný epic­ký sci‑fi thriller pod­le nove­ly All You Need is Kill s Tomem Cruisem a Emily Blunt v hlav­ních rolích. Tuto zprá­vu dnes ozná­mi­li Dan Fellman, Prezident ame­ric­ké dis­tri­buce, a Veronika Kwan Vandenberg, Prezidentka  mezi­ná­rod­ní dis­tri­buce, Warner Bros.

Tento film reži­sé­ra Douga Limana je prv­ním fil­mem, kte­rý se bude natá­čet v nedáv­no ote­vře­ných ate­li­é­rech spo­leč­nos­ti Warner Bros. v brit­ském Leavesdenu. Natáčení fil­mu začí­ná v pon­dě­lí 1. říj­na.

Příběh fil­mu se ode­hrá­vá v blíz­ké budouc­nos­ti. Mimikové, hmy­zu podob­ní mimo­zemš­ťa­né, vytr­va­le úto­čí na Zemi a mění vel­ká měs­ta v hro­ma­du sutin s mili­ó­ny lid­ských obě­tí. Žádná armá­da na svě­tě není schop­na odo­lat rych­los­ti, bru­ta­li­tě ani zdán­li­vé před­ví­da­vos­ti mimic­kých bojov­ní­ků či jejich tele­pa­tic­ky komu­ni­ku­jí­cích veli­te­lů. Nyní však armá­dy celé­ho svě­ta spo­ji­ly své síly k posled­ní­mu zou­fa­lé­mu úto­ku pro­ti mimo­zem­ským hor­dám.

Podplukovník Bill Cage (Cruise), kte­rý se nikdy nezú­čast­nil ani jedi­né bitvy, je náh­le degra­do­ván a poté je bez pří­pra­vy a s mizer­nou výzbro­jí nasa­zen do téměř sebe­vra­žed­né akce. Cage je během něko­li­ka minut zabit, ale před svou smr­tí se mu poda­ří zabít Alphu. Jakýmsi zázra­kem opět oží­vá na začát­ku stej­né­ho pro­kla­té­ho dne a musí zno­vu bojo­vat a umřít … a zno­vu a zno­vu. Přímým fyzic­kým kon­tak­tem s mimo­zemš­ťa­nem se dostal do časo­vé smyč­ky, ve kte­ré je odsou­zen opa­ko­va­ně pro­ží­vat stá­le stej­nou bitvu.

V kaž­dé dal­ší časo­vé smyč­ce je však Cage otr­lej­ší, zku­še­něj­ší a maza­něj­ší a v boji pro­ti Mimikům doká­že své roz­ví­je­jí­cí se schop­nos­ti lépe vyu­ží­vat. V boji mu po boku sto­jí i pří­sluš­ni­ce zvlášt­ních jed­no­tek Rita Vrataski (Blunt), kte­rá pus­to­ší řady Mimiků více než kdo­ko­liv z pozemš­ťa­nů. Každá opa­ku­jí­cí se bitva pro­ti mimo­zemš­ťa­nům je pro Cage a Ritu pří­le­ži­tos­tí pro nale­ze­ní klí­če k vyhla­ze­ní vetřel­ců a záchra­ně Země.

Hvězdami mezi­ná­rod­ní­ho herec­ké­ho obsa­ze­ní jsou drži­tel nomi­na­ce na Oskara Tom Cruise (série „Mission: Impossible“, „Collateral“, „Jerry Maguire“) a Emily Blunt („Ďábel nosí Pradu“, „Správci osu­du“). V dal­ších rolích se obje­ví Bill Paxton („Vetřelci“, seri­ál spo­leč­nos­ti HBO „Velká lás­ka“), Jonas Armstrong (TV seri­ál společnostiBBC„Robin Hood”), Tony Way (seri­ál spo­leč­nos­ti HBO „Hra o trů­ny“), Kick Gurry (aus­tral­ský TV seri­ál „Tangle“), Franz Drameh („Útok na věžák“), Dragomir Mrsic („Snabba Cash II“) a Charlotte Riley (seri­ál „World Without End“).

Liman („Agent bez minu­los­ti“, „Mr. & Mrs. Smith“) reží­ru­je film pod­le scé­ná­ře, kte­rý na moti­vy nove­ly Hiroshiho Sakurazaky All You Need is Kill napsa­li Dante Harper, Christopher McQuarrie a Joby Harold. Produkce fil­mu se uja­li Erwin Stoff („Zrození šam­pi­ó­na“, „Já, legen­da“), Gregory Jacobs („Nákaza”) a Jeffrey Silver („300: Bitva u Thermopyl“). Výkonní pro­du­cen­ti jsou Jason Hoffs, Joby Harold, Doug Liman, Dave Bartis, Tom Lassally, Hidemi Fukuhara, Thomas Tull, Jon Jashni, Alex Garcia a Bruce Berman a kopro­du­cen­ti jsou Tim Lewis a Kim Winther.

Dalšími čle­ny tvůr­čí­ho týmu jsou: drži­tel Oskara, hlav­ní kame­ra­man Dion Beebe („Gejša“), vedou­cí výpra­vy Oliver Scholl („Jumper“, „Den nezá­vis­los­ti“), stři­hač James Herbert („Sherlock Holmes“, „Sherlock Holmes: Hra stí­nů ”), návr­hář­ka kos­tý­mů Kate Hawley (při­pra­vo­va­ný film „Pacific Rim”) a drži­tel nomi­na­ce na Oskara, porad­ce pro vizu­ál­ní efek­ty Nick Davis („Temný rytíř“).

Film bude dis­tri­bu­o­vat spo­leč­nost Warner Bros. Pictures, člen sku­pi­ny Warner Bros. Entertainment Company.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,49135 s | počet dotazů: 250 | paměť: 58094 KB. | 08.08.2022 - 22:21:36