Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Tom Bisio: Vnitřní síla

Tom Bisio: Vnitřní síla

VnitrsniSila

Vojenská stra­te­gie je do jis­té míry věda o tom, jak utvá­řet a zvlá­dat kri­zo­vé situ­a­ce. Na ele­men­tár­ní úrov­ni kri­zo­vé situ­a­ce vzni­ka­jí jako výsle­dek šir­ší dyna­mi­ky jed­ná­ní jed­not­liv­ců, sku­pin nebo náro­dů, kte­ří se pokou­še­jí pře­ko­nat pře­káž­ky, jež jim sto­jí v ces­tě, aby moh­li pro­je­vit svou indi­vi­du­ál­ní nebo vůli a zámě­ry. Samotná stra­te­gie se pro­je­vu­je v tom, jak jed­not­li­vec nebo sku­pi­na rea­gu­je na na mění­cí se udá­los­ti ve vzta­hu k zájmům ostat­ních jed­not­liv­ců a sku­pin, kte­ří rov­něž vstu­pu­jí do inter­ak­ce s těmi­to prá­vě ode­hrá­va­jí­cí­mi se jevy. Bojová umě­ní mohou být pova­žo­vá­na za urči­tou extra­po­la­ci vojen­ské stra­te­gie, pro­to­že tato umě­ní jsou v  zása­dě roz­vi­nu­tím nebo vybrou­še­ním tech­nik a prin­ci­pů, jež se původ­ně pou­ží­va­ly při vede­ní válek. Jak bojo­vá umě­ní, tak vojen­ská stra­te­gie se zabý­va­jí meto­da­mi pře­ži­tí a vítěz­ství za nepří­z­ni­vých okol­nos­tí. V prů­bě­hu tisí­ci­le­tí si obě tyto tyto dis­ci­plí­ny vytvo­ři­ly roz­sáh­lé a růz­no­ro­dé tech­ni­ky a prin­ci­py jejich apli­ka­ce.

Tato kni­ha je poku­sem spo­jit bagu­a­zhang, Knihu pro­měn a vojen­skou stra­te­gii. V jis­tém smě­ru je to nemož­ný úkol, pro­to­že čím více toho o kte­rém­ko­liv z těch­to tří témat říká­me, tím více zůstá­vá nevy­slo­ve­no. Aby se autor poku­sil tuto nesnáz pře­ko­nat, sna­žil se při­stu­po­vat k téma­tu z něko­li­ka  růz­ných hle­di­sek.  Kapitola I uvá­dí do sou­vis­los­ti vzta­hy mezi bojo­vým umě­ním bagu­a­zhang a vojen­skou stra­te­gií. V kapi­to­le II se zabý­vá stra­te­gií a vel­kou stra­te­gií v šir­ším měřít­ku návaz­nos­ti na prin­ci­py při­způ­so­bo­vá­ní se změ­nám , jak jsou vyjá­d­ře­ny v dia­gra­mech Knihy pro­měn. Kapitola III roze­bí­rá struk­tu­ru dia­gra­mů Knihy pro­měn a jejich pro­je­vy ve fyzic­kých pohy­bech bagu­a­zhan­gu. Kapitola IV zkou­má pořa­dí hexagra­mů jako pro­stře­dek, jak zís­kat před­sta­vu o šir­ších vzor­cích pro­měn ve svě­tě kolem nás, a kapi­to­la V roze­bí­rá apli­ka­ci stra­te­gic­kých na oblas­ti pod­ni­ká­ní, mezi­lid­ských  vzta­hů a sebe­re­a­li­za­ce.

Tato kni­ha je dle mě vel­mi pěk­ně zpra­co­va­ná a na počte­ní pěk­ná, bohu­žel je zde potře­ba znát spous­ty odbor­ných poj­mů z čín­ské kul­tu­ry. Za mě tedy 8/10.

Díky za vaši pozor­nost.

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 339 Kč.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,54284 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53258 KB. | 17.09.2021 - 14:34:25