Kritiky.cz > Recenze knih > Tohle je háčkování – Pavlína Martiňáková

Tohle je háčkování – Pavlína Martiňáková

36676358

Líbí se vám háč­ko­va­né výrob­ky, oble­če­ní, hrač­ky, už něko­li­krát jste se pokou­še­li nau­čit háč­ko­vat, ale po něko­li­ka neu­spě­ších jste to nako­nec vzda­li? Nebo stá­le nemá­te zku­še­nos­ti s háč­ko­vá­ním, ale přes­to vás ten­to způ­sob tvo­ře­ní láká a pře­mýš­lí­te, kte­rá kníž­ka, jichž je na trhu spous­ty, vás nej­lé­pe pro­ve­de začát­ky a prv­ní­mi úska­lí­mi háč­ko­vá­ní.

Pak zaměř­te pozor­nost na novou kni­hu, kte­rá nyní vychá­zí v nakla­da­tel­ství Cpress a kte­rá vás krok za kro­kem sezná­mí se zákla­dy háč­ko­vá­ní, a navíc poskyt­ne rov­nou i nápa­dy na vytvo­ře­ní vlast­ních jed­no­du­chých výrob­ků, ze kte­rých bude­te mít radost vy či ji může­te udě­lat něko­mu jiné­mu.

Z prv­ní­ho dojmu můžou pojmy jako krát­ký slou­pek, dlou­hý slou­pek, pev­né oko znít tro­chu děsi­vě a slo­ži­tě, ale tak těž­ké to není. Což se sna­ží doká­zat i čes­ká autor­ka Pavlína Martiňáková ve své nové kni­ze. Autorka, kte­rá vede kur­zy háč­ko­vá­ní, má s ním boha­té zku­še­nos­ti, tudíž i ví, kde mohou nastat pro­blémy u začá­teč­ní­ků, kte­ří tepr­ve do tajů  háč­ko­vá­ní pro­ni­ka­jí.

V úvo­du kni­hy autor­ka sezna­mu­je se základ­ní­mi pomůc­ka­mi, bez kte­rých se neo­be­jde­te. Moc jich potře­bo­vat nebu­de­te, což je na háč­ko­vá­ní také krás­né. Poradí vám, jak vybrat háček, jeho sílu a také vhod­nou pří­zi.

Kapitoly jsou seřa­ze­ny od nej­jed­no­duš­ších pro­jek­tů k těm slo­ži­těj­ším.  V kapi­to­le najde­te návod na urči­tou tech­ni­ku, kte­rá je vysvět­le­na jak písem­ně, tak i pomo­cí názor­ných foto­gra­fií.  A abys­te si nau­če­nou tech­ni­ku pro­cvi­či­li, najde­te dále jeden kon­krét­ní pro­jekt na vytvo­ře­ní výrob­ku. Projekty autor­ka vybí­ra­la peč­li­vě, aby byly jed­no­du­ché a zvlá­dl je oprav­du kaž­dý, ale záro­veň aby umož­ňo­val i tro­chu vari­a­bi­li­ty.  Např. v prv­ní kapi­to­le se nau­čí­te řetíz­ko­vá oka a násled­ně krát­ké sloup­ky, kte­ré pro­cvi­čí­te na háč­ko­vá­ní pouz­d­ra na mobil.

Každá dal­ší kapi­to­la vás nau­čí dal­ší tech­ni­ky a při­ne­se návo­dy na dal­ší výrob­ky, jako je nákrč­ník z dlou­hých sloup­ků, čepi­ce vytvo­ře­ná z polo­sloup­ků . Ke kon­ci již najde­te výrob­ky, kte­ré kom­bi­nu­jí nau­če­né základ­ní tech­ni­ky háč­ko­vá­ní (dlou­hý slou­pek, krát­ký slou­pek apod.) ve slo­ži­těj­ších vzo­rech. A tak si může­te vytvo­řit tře­ba vlast­ní háč­ko­va­nou deku či obal na pol­štá­řek. V posled­ní kapi­to­le najde­te pár tipů, jak zužit­ko­vat zbyt­ky z pří­zí, kte­ré vám záko­ni­tě zůsta­nou.  Úplně na kon­ci je jed­no­du­ché shr­nu­tí pou­ži­tých tech­nik.

Knížka má pěk­ný for­mát s tvr­dý­mi des­ka­mi, kdy se vám kni­ha jen tak nepo­ško­dí. Členění kni­hy je logic­ké a výho­da je, že se sku­teč­ně postu­pu­je od nej­jed­no­duš­ších postu­pů k slo­ži­těj­ším.  Kromě popi­su je vše dopl­ně­no spous­tou názor­ných foto­gra­fií pro lep­ší pocho­pe­ní.

Ačkoli mám zákla­dy háč­ko­vá­ní již dáv­no za sebou, přes­to v kni­ze najdu inspi­ra­ci i já pro tvor­bu nových výrob­ků a kdy­bych něja­kou tech­ni­ku pře­ci jen zapo­mně­la, mohu si ji díky této kníž­ce snad­no při­po­me­nout.

Knihu tedy dopo­ru­ču­ji nejen začá­teč­ní­kům, kte­ří v ní  obje­ví prak­tic­ké­ho prů­vod­ce při začát­ku háč­ko­vá­ní, ale i pokro­či­lej­ším, kte­ří se můžou i lec­če­mu při­u­čit nebo ale­spoň zís­kat návo­dy na výro­bu někte­rých výrob­ků.


Autor: Pavlína Martiňáková

Nakladatelství:  Cpress

Počet stran: 128

Žánr: tvo­ře­ní, ruč­ní prá­ce

Hodnocení: 100 %

Knihu lze zakou­pit na strán­kách nakla­da­tel­ství se sle­vou.

  • Pletení na rukou: Lenka Sýkorová5. března 2016 Pletení na rukou: Lenka Sýkorová Když se řekne pletení, vybaví se vám jehlice, vlna a třeba nějaký kousek, který stále čeká na dokončení už spousty let, ale stále marně? Nebo naopak slyšíte uklidňující zvuk jehlic, […] Posted in Recenze knih
  • Kouzla z květin: Martina Šedová, Lenka Foltýnová20. července 2017 Kouzla z květin: Martina Šedová, Lenka Foltýnová KOUZLA Z KVĚTIN: Martina Šedová, Lenka Foltýnová Květy a květiny jsou každodenní součástí našeho života. Na to, jak si ze živých květů jednoduše vyrobit krásné dekorace, vám pomůže a […] Posted in Recenze knih
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […] Posted in Recenze knih
  • Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí...20. ledna 2019 Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí... Oblíbené skládačky z různobarevného papíru v dětech probudí opravdový zájem o tvoření, povzbudí jejich fantazii, a hlavně procvičí a zdokonalí jemnou motoriku prstů. Navíc jako bonus jsou […] Posted in Recenze knih
  • 101 VÝTVARNÝCH PROJEKTŮ S AMOSEM: RECYKLACE9. června 2019 101 VÝTVARNÝCH PROJEKTŮ S AMOSEM: RECYKLACE Všechny tvořivé duše určitě znají velmi oblíbený český časopis věnující se tvoření tj. AMOS, který po dobu 15 let vychází pravidelně čtvrtletně. Tato velmi nápaditá a kreativní kniha […] Posted in Recenze knih
  • SCOTTOVÁ, Jennifer L. S Madame Chic na úrovni: aneb jak být elegantní každý den.9. července 2016 SCOTTOVÁ, Jennifer L. S Madame Chic na úrovni: aneb jak být elegantní každý den. Kniha určená na první pohled výhradně pro ženy. A na druhý pohled pro takové ženy, co si s oblibou listují v časopisech typu Vlasta, Marianne apod. Ale zdání klame. Slovo úroveň, […] Posted in Recenze knih
  • "Renovace voskovek"23. července 2017 "Renovace voskovek" Renovace starých voskovek Také máte doma voskovky, kterým děti již sundaly papírový kabátek? A také dost špiní a povalují se všude možně? I u nás tomu není jinak! A tak jsme se rozhodli, […] Posted in Tvoření s dětmi
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com