Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Tohle je háčkování – Pavlína Martiňáková

Tohle je háčkování – Pavlína Martiňáková

36676358

Líbí se vám háč­ko­va­né výrob­ky, oble­če­ní, hrač­ky, už něko­li­krát jste se pokou­še­li nau­čit háč­ko­vat, ale po něko­li­ka neu­spě­ších jste to nako­nec vzda­li? Nebo stá­le nemá­te zku­še­nos­ti s háč­ko­vá­ním, ale přes­to vás ten­to způ­sob tvo­ře­ní láká a pře­mýš­lí­te, kte­rá kníž­ka, jichž je na trhu spous­ty, vás nej­lé­pe pro­ve­de začát­ky a prv­ní­mi úska­lí­mi háč­ko­vá­ní.

Pak zaměř­te pozor­nost na novou kni­hu, kte­rá nyní vychá­zí v nakla­da­tel­ství Cpress a kte­rá vás krok za kro­kem sezná­mí se zákla­dy háč­ko­vá­ní, a navíc poskyt­ne rov­nou i nápa­dy na vytvo­ře­ní vlast­ních jed­no­du­chých výrob­ků, ze kte­rých bude­te mít radost vy či ji může­te udě­lat něko­mu jiné­mu.

Z prv­ní­ho dojmu můžou pojmy jako krát­ký slou­pek, dlou­hý slou­pek, pev­né oko znít tro­chu děsi­vě a slo­ži­tě, ale tak těž­ké to není. Což se sna­ží doká­zat i čes­ká autor­ka Pavlína Martiňáková ve své nové kni­ze. Autorka, kte­rá vede kur­zy háč­ko­vá­ní, má s ním boha­té zku­še­nos­ti, tudíž i ví, kde mohou nastat pro­blémy u začá­teč­ní­ků, kte­ří tepr­ve do tajů  háč­ko­vá­ní pro­ni­ka­jí.

V úvo­du kni­hy autor­ka sezna­mu­je se základ­ní­mi pomůc­ka­mi, bez kte­rých se neo­be­jde­te. Moc jich potře­bo­vat nebu­de­te, což je na háč­ko­vá­ní také krás­né. Poradí vám, jak vybrat háček, jeho sílu a také vhod­nou pří­zi.

Kapitoly jsou seřa­ze­ny od nej­jed­no­duš­ších pro­jek­tů k těm slo­ži­těj­ším.  V kapi­to­le najde­te návod na urči­tou tech­ni­ku, kte­rá je vysvět­le­na jak písem­ně, tak i pomo­cí názor­ných foto­gra­fií.  A abys­te si nau­če­nou tech­ni­ku pro­cvi­či­li, najde­te dále jeden kon­krét­ní pro­jekt na vytvo­ře­ní výrob­ku. Projekty autor­ka vybí­ra­la peč­li­vě, aby byly jed­no­du­ché a zvlá­dl je oprav­du kaž­dý, ale záro­veň aby umož­ňo­val i tro­chu vari­a­bi­li­ty.  Např. v prv­ní kapi­to­le se nau­čí­te řetíz­ko­vá oka a násled­ně krát­ké sloup­ky, kte­ré pro­cvi­čí­te na háč­ko­vá­ní pouz­d­ra na mobil.

Každá dal­ší kapi­to­la vás nau­čí dal­ší tech­ni­ky a při­ne­se návo­dy na dal­ší výrob­ky, jako je nákrč­ník z dlou­hých sloup­ků, čepi­ce vytvo­ře­ná z polo­sloup­ků . Ke kon­ci již najde­te výrob­ky, kte­ré kom­bi­nu­jí nau­če­né základ­ní tech­ni­ky háč­ko­vá­ní (dlou­hý slou­pek, krát­ký slou­pek apod.) ve slo­ži­těj­ších vzo­rech. A tak si může­te vytvo­řit tře­ba vlast­ní háč­ko­va­nou deku či obal na pol­štá­řek. V posled­ní kapi­to­le najde­te pár tipů, jak zužit­ko­vat zbyt­ky z pří­zí, kte­ré vám záko­ni­tě zůsta­nou.  Úplně na kon­ci je jed­no­du­ché shr­nu­tí pou­ži­tých tech­nik.

Knížka má pěk­ný for­mát s tvr­dý­mi des­ka­mi, kdy se vám kni­ha jen tak nepo­ško­dí. Členění kni­hy je logic­ké a výho­da je, že se sku­teč­ně postu­pu­je od nej­jed­no­duš­ších postu­pů k slo­ži­těj­ším.  Kromě popi­su je vše dopl­ně­no spous­tou názor­ných foto­gra­fií pro lep­ší pocho­pe­ní.

Ačkoli mám zákla­dy háč­ko­vá­ní již dáv­no za sebou, přes­to v kni­ze najdu inspi­ra­ci i já pro tvor­bu nových výrob­ků a kdy­bych něja­kou tech­ni­ku pře­ci jen zapo­mně­la, mohu si ji díky této kníž­ce snad­no při­po­me­nout.

Knihu tedy dopo­ru­ču­ji nejen začá­teč­ní­kům, kte­ří v ní  obje­ví prak­tic­ké­ho prů­vod­ce při začát­ku háč­ko­vá­ní, ale i pokro­či­lej­ším, kte­ří se můžou i lec­če­mu při­u­čit nebo ale­spoň zís­kat návo­dy na výro­bu někte­rých výrob­ků.


Autor: Pavlína Martiňáková

Nakladatelství:  Cpress

Počet stran: 128

Žánr: tvo­ře­ní, ruč­ní prá­ce

Hodnocení: 100 %

Knihu lze zakou­pit na strán­kách nakla­da­tel­ství se sle­vou.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,69410 s | počet dotazů: 229 | paměť: 53262 KB. | 02.12.2021 - 17:37:18