Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > To nic, drahá: Kontroverzní thriller s Florence Pugh a Harrym Stylesem dorazil do kin

To nic, drahá: Kontroverzní thriller s Florence Pugh a Harrym Stylesem dorazil do kin

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Snad nej­kon­tro­verz­něj­ší film letoš­ní­ho roku koneč­ně při­šel do kin. Olivia Wilde si opět sed­la na reži­sér­ské křes­lo a po svém debu­tu Šprtky to chtěj taky z roku 2019 při­chá­zí se svým dru­hým fil­mem, To nic, dra­há.

Premiéře sním­ku před­chá­ze­la celá řada kon­tro­ver­zí a skan­dá­lů. Původně si v něm měl zahrát Shia LaBeouf, byl však z natá­če­ní vyho­zen a nahra­zen zpě­vá­kem Harrym Stylesem. Ten se navíc během natá­če­ní sblí­žil s Olivií Wilde, a to až tak moc, že se roz­ved­la se svým býva­lým man­že­lem Jasonem Sudeikisem. Hlavní hvězda Florence Pugh pak odmít­la zúčast­nit se veš­ke­rých akti­vit oko­lo pre­mi­é­ry fil­mu (roz­ho­vo­ry, pro­mo,...) a obje­vi­la se pou­ze na čer­ve­ném kober­ci na fes­ti­va­lu v Benátkách. Styles navíc schy­tal vlnu kri­ti­ky ohled­ně jeho herec­tví, když byly do svě­ta vypuš­tě­ny prv­ní kli­py z fil­mu. Dokáže tedy sní­mek samot­ný tyto kon­tro­ver­ze pře­ko­nat a vrýt se lidem do pamě­ti nejen díky nim, ale i díky své kva­li­tě?

Bohužel... asi ne tak doce­la. Filmu totiž chy­bí dvě zásad­ní věci - sil­ná myš­len­ka a solid­ní scé­nář. Příběh se ode­hrá­vá v idy­lic­kém odlehlém měs­tě cca v 50. letech, kde muži pra­cu­jí na taj­ném pro­jek­tu s názvem Victory a ženy zůstá­va­jí doma a sta­ra­jí se o domác­nost. Všeho je dost, nikdo si nemá nač stě­žo­vat, všich­ni žijí napros­to ide­ál­ní život. Hlavní hrdin­ka Alice (Florence Pugh) si ale začne vší­mat zvlášt­ních věcí, kte­ré se stá­va­jí jí nebo lidem v jejím oko­lí, a poma­lu jí dochá­zí, že tvůr­ce Victory Frank (Chris Pine) něco tají. A tohle všech­no fun­gu­je oprav­du na výbor­nou - režie je pev­ná a sebe­jis­tá, kame­ra Matthewa Libatiqua je vel­mi nápa­di­tá a per­fekt­ně vyu­ží­vá pro­stře­dí a kulis a také v dia­lo­go­vých scé­nách vždy zabí­rá akté­ry s napros­tou pre­ciz­nos­tí, dia­lo­gy fun­gu­jí, herec­ké výko­ny jsou dob­ré až vyni­ka­jí­cí, a sní­mek půso­bí veli­ce atmo­sfé­ric­ky, vel­ko­le­pě, a záro­veň úzkost­li­vě a děsi­vě. Divák napja­tě čeká na rozuz­le­ní a až do doby těs­ně před ním vše jde jako po más­le. Jenže pak při­jde ono odha­le­ní a pří­běh se vysvět­lí, a divák sedí a říká si „...aha? To je ono? Nic hlub­ší­ho v tom není?“ Hlavní myš­len­ka fil­mu (není spo­i­le­rem, když řek­nu že jde o boj pro­ti patri­ar­chá­tu - bylo to ofi­ci­ál­ně „odha­le­no“ již dáv­no před pre­mi­é­rou) je sice důle­ži­tým téma­tem, nicmé­ně je podá­na nesmír­ně neza­jí­ma­vě, jed­no­du­še a povr­cho­vě. A scé­nář se v té úpl­ně finál­ní čás­ti, v posled­ních minu­tách fil­mu, také roz­pa­dá, ty nej­za­jí­ma­věj­ší otáz­ky zůsta­nou nezod­po­vě­ze­ny, a spí­še než jako umož­ně­ní divá­ko­vi vysvět­lit si finá­le po svém (což byl snad úmy­sl) to spí­še půso­bí tak, že scé­náris­té abso­lut­ně netu­ši­li, jak film ukon­čit, a tak pros­tě udě­la­li to, co udě­la­li - to už zde vyzra­zo­vat nebu­du. A ten cel­ko­vý zvrat je vlast­ně také neo­ri­gi­nál­ní a neu­spo­ko­ju­jí­cí.

Co je ovšem uspo­ko­ju­jí­cí jsou již zmí­ně­né herec­ké výko­ny. Především Florence Pugh v roli Alice si pro sebe kra­de kaž­dou scé­nu, ve kte­ré je (což jsou prak­tic­ky všech­ny scé­ny), a je zde napros­to fan­tas­tic­ká. Všechny polo­hy zvlá­dá na výbor­nou a její herec­tví je sku­teč­ně str­hu­jí­cí. Chris Pine ali­as Frank je tak­též výbor­ný a hlav­ně jeho never­bál­ní herec­tví je nut­no vyzdvih­nout, ale bohu­žel není ve fil­mu zda­le­ka tak moc, jak by si zaslou­žil. Samozřejmě je potře­ba zmí­nit Harryho Stylese - po jeho herec­kém debu­tu v Nolanově Dunkirku (2017) a po cameu v loň­ských Eternals od Marvelu se jed­ná o jeho tře­tí film a vůbec prv­ní hlav­ní roli. Po Alice je totiž prá­vě Stylesův Jack Chambers dru­hou nej­dů­le­ži­těj­ší posta­vou v pří­bě­hu. A upřím­ně, na to, že jde o jeho prv­ní vel­kou herec­kou zku­še­nost, to vlast­ně není vůbec špat­né. Samozřejmě exce­lent­ní Florence Pugh nesa­há ani po paty a mís­ty je vidět, že je jakož­to herec nezku­še­ný, ale emo­ce jsem mu věřil a Jackovu moti­va­ci a jeho pří­běh mi doká­zal pro­dat. Nikdy mě neru­šil a z pří­bě­hu nevy­tr­hl a s her­ci skvě­le sply­nul. A i ostat­ní ve ved­lej­ších rolích byli vesměs dob­ří, i když nemě­li mno­ho pří­le­ži­tos­tí zazá­řit - snad jen Olivia Wilde v roli Bunny měla ke kon­ci fil­mu jeden herec­ky slab­ší moment, ale také nešlo o nic hroz­né­ho.

Celkově tedy film fun­gu­je skvě­le až do chví­le, než se zjis­tí, o čem vlast­ně je - v tom bodě se roz­pad­ne a bohu­žel je svým kon­cem celý poka­žen. Zklamání. Slabých 70 %.

Ohodnoťte film


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • SERIÁL: Stranger Things (4. série)12. července 2022 SERIÁL: Stranger Things (4. série) Stranger Things patří mezi vlajkové lodě streamovací služby Netflix. Když se v roce 2016 objevila první série, Filmfanatic vytasil maximální možné hodnocení a s radostí oznamuje, že také […] Posted in TV Recenze
  • Temný případ (3. série)24. března 2022 Temný případ (3. série) Filmfanatic měl před lety za to, že koncept, kdy diváci každý týden napjatě čekají na další epizodu oblíbeného seriálu, patří nenávratně do minulosti. Jenže pak přišel Temný případ a HBO […] Posted in TV Recenze
  • Marvel na D23: novinky a oznámení12. září 2022 Marvel na D23: novinky a oznámení Včera (10. 9.) se v kalifornském Anaheimu konalo D23 Expo, po San Diego Comic Conu asi největší akce pro filmové nadšence, narozdíl od SDCC zaměřené pouze na Disney. Hlavními byly již […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • The Gray Man – utržený ze řetězu1. srpna 2022 The Gray Man – utržený ze řetězu Netflix dal bratrům Russoovým (režiséři řady úspěšných Marvelovek) 200 milionů amerických dolarů, aby mu natočili vlastní variaci superagenta ve stylu Jasona Bournea, Jamese Bonda nebo […] Posted in Filmové recenze
  • DC Liga supermazlíčků (DC League of Super-Pets) – Recenze – 60%28. července 2022 DC Liga supermazlíčků (DC League of Super-Pets) – Recenze – 60% Animovaný film DC Liga supermazlíčků se odehrává v komiksovém světě, kde existují Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman a další superhrdinové tak, jak je známe z hraných filmů od DC. […] Posted in Filmové recenze
  • Harry Styles: Nový princ popu poprvé v Praze18. července 2022 Harry Styles: Nový princ popu poprvé v Praze Po dvanácti letech aktivní kariéry, pěti studiových albech se skupinou One Direction, třech sólových deskách, několika vyprodaných koncertních šňůrách a téměř dvou letech odkládání kvůli […] Posted in Hudba
  • Seveřan – královská koruna a dědictví msty20. června 2022 Seveřan – královská koruna a dědictví msty Seveřan patřil mezi hodně očekávané filmy roku 2022. Režisér Robert Eggers totiž v roce 2015 poměrně zabodoval atmosférickým hororem Čarodějnice, kde filmovým divákům představil Anyu […] Posted in Filmové recenze
  • Dvojník – odvaha čelit zrcadlu19. června 2022 Dvojník – odvaha čelit zrcadlu Finská kinematografie je ve stínu svých severských sousedů. Pro Filmfanatica přesto není polem neoraným, protože třeba v r. 2017 jsem neminul povedený thriller Uspávač. Když jsem tedy […] Posted in Filmové recenze
  • Mayor of Kingstown (1. série)12. června 2022 Mayor of Kingstown (1. série) Seriálová tvorba za sebou má (co se týče kvality) nejlepší dekádu v celé své bohaté historii. O tom se Filmfanatic kdykoli rád pohádá. A nevypadá to, že by se blížil konec zlatého věku. […] Posted in TV Recenze
  • Zone 414 – naše budoucnost mezi androidy16. května 2022 Zone 414 – naše budoucnost mezi androidy Filmfanatic neváhá jít s kůží na trh. Proto bez mučení přiznávám, že Blade Runner sice ctím coby klasiku sci-fi žánru (především kvůli naprosto nestárnoucím trikům), ale jinak mě ten film […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,88265 s | počet dotazů: 265 | paměť: 60795 KB. | 30.09.2022 - 22:12:07