Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady > To nejhorší z devadesátek

To nejhorší z devadesátek

flitry

Devadesátá léta sla­ví návrat. Často se inspi­ra­ce tou­to deká­dou obje­vu­je na sou­čas­ných pře­hlíd­ko­vých molech. Mnoho z vás jí bylo plně zasa­že­no, někte­ré naše mlad­ší čte­nář­ky si ale­spoň něco z toho budou jis­tě pama­to­vat ze své­ho dět­ství. Pojďte si s námi zavzpo­mí­nat na deva­de­sát­ko­vé tren­dy, zasmát se a zadou­fat, že tohle se už ale oprav­du nikdy nevrá­tí.

Tenké obočí

No, není to jenom zále­ži­tost deva­de­sá­tek. Prvorepublikovým krás­kám bychom ho snad i odpus­ti­li. Přesto už nic podob­né­ho nechce­me vidět a děku­je­me za návrat při­ro­ze­nos­ti. A ať vás ani nena­pa­dá si obo­čí pros­tě vytr­hat kom­plet­ně a tuž­kou ho doma­lo­vat jin­de, než bylo původ­ně. Trhala jste poně­kud neu­vá­že­ně a teď vám to po vzo­ru Cary Delevingne ne a ne dorůst? Vyzkoušejte rici­no­vý olej.

Palmička

Ne, nemys­lí­me tím poko­jo­vou kvě­ti­nu. Míníme culík vyče­sa­ný až na teme­no hla­vy. Nosil ho tře­ba teh­dej­ší idol všech tee­nage­rů – slad­ká Britney Spears, kte­rá tou dobou tepr­ve star­to­va­la svou hudeb­ní dráhu. Britney byla vůbec exper­tem na vla­so­vé kre­a­ce, ale dluž­no dodat, že ve svě­tě slav­ných neby­la jedi­ná s touhle šíle­nos­tí na hla­vě.

Pramínky

Rovněž mís­ty urput­ně se drží­cí tren­dy spo­le­čen­ských úče­su, ať už na ple­sech nebo na svat­bách. Z nároč­né­ho drdo­lu nechá kadeř­ni­ce laš­kov­ně spa­dat pra­me­ny do obli­če­je. My máme jenom jed­nu jedi­nou otáz­ku? Proč? Není to rafi­no­va­né, není to sexy. Je to jenom nesmy­sl.

Rozčepýřené účesy

Pamatujete si na hodi­ny a hodi­ny strá­ve­né s tuna­mi gelu ve sna­ze vytva­ro­vat svou kšti­ci do pat­řič­ně trčí­cích bod­lin? Většinou se poda­ři­lo, tak­že se vaše vla­sy pak zpra­vi­dla pod tíhou not­né dáv­ky sty­lin­go­vé­ho pří­prav­ku ani nehnu­ly. Tak tyhle sle­pe­né útva­ry při­po­mí­na­jí­cí hel­mu už asi váž­ně sta­či­ly. Fuj.

Flitry

V deva­de­sá­tých letech jste se pros­tě muse­la třpy­tit. Ve vla­sech nebo i na těle. Éru nej­vět­ší slá­vy si pro­to v tomhle obdo­bí zaži­ly nej­růz­něj­ší spre­je s fli­t­ry, a to nejen tělo­vé. Dodnes vám je bude mno­ho kadeř­nic nabí­zet na oži­ve­ní úče­su. S díky odmít­ně­te. Nejste dis­co kou­le.


Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,67600 s | počet dotazů: 223 | paměť: 53154 KB. | 17.09.2021 - 22:19:00