Kritiky.cz > Filmové recenze > To: Kapitola 2 - Recenze - 40%

To: Kapitola 2 - Recenze - 40%

ittwo

Filmy na moti­vy knih Stephena Kinga posled­ní dobou letí. A tak není pře­kva­pe­ní, že nám reži­sér Andy Muschietti při­ná­ší pokra­čo­vá­ní jeho horo­ru „It: Kapitola 2“. Vlastně to není pře­kva­pe­ní pro ty z vás, kdo četl kni­hu. A tak­též pro vás nebu­de pře­kva­pe­ní ani pří­běh letoš­ní­ho sním­ku. Klaun Pennywise (Bill Skarsgård) se vrá­til do Derry po 27 letech. Naši zná­mí už nejsou děti a kaž­dý má své pro­blémy po tom, co opus­ti­li Derry. Nicméně jako malí slo­ži­li pří­sa­hu, že se v pří­pa­dě potře­by vrá­tí do měs­ta s nebla­hou sta­tis­ti­kou zmi­ze­ní lidí. Už je to něja­kou dobu a podrob­nos­ti minu­lých udá­los­tí si pama­tu­je pou­ze Mike. Ten totiž v Derry zůstal a sle­do­val situ­a­ci. Ostatním jejich zážit­ky moc rád Pennywise při­po­me­ne v hrůz­né hře o to, koho vydě­sí víc a koho z přá­tel sní jako prv­ní­ho.
Druhá kapi­to­la tak nava­zu­je pří­mo na prv­ní film, a tak vře­le dopo­ru­ču­ji všem, dohnat si lát­ku a na prv­ní sní­mek s tan­čí­cím klau­nem se podí­vat. Rozhodně si ukon­če­ní pří­bě­hu uži­je­te víc, a to už nyní v našich kinech!

MV5BOTdiYzIxYzUtOTYyMi00MjZlLWIxMjUtY2RmZTFhOTFkNjQzXkEyXkFqcGdeQXVyNjg2NjQwMDQ@. V1 SY1000 SX1500 AL
Zdroj: Imdb.com

Na začá­tek při­zná­vám, že jsem kni­hu neče­tl a rov­nou také při­zná­vám, že nejsem pří­liš vel­ký fan­da horo­rů. Přes to si umím dob­rý horor užít. Bohužel tohle nebyl ten pří­pad a důvo­dů je víc než dost. Už od prv­ní­ho sním­ku To jsem nic neo­če­ká­val, ale nako­nec to bylo zda­ři­lé díl­ko. Tentokrát je na fil­mu vidět už jen z herec­ké­ho obsa­ze­ní, že tvůr­ci zís­ka­li mno­hem víc peněz. Nevím jest­li to byl záměr, ale film se drží kniž­ní před­lo­ze více, což ješ­tě zmí­ním.
Nejprve ale k samot­ným her­cům. Dvě vel­ká jmé­na jsou zde hlav­ně James McAvoy a Jessica Chastain. Hlavně na Jamesovi je posled­ní dobou vidět, že herec­ky vyzrál a oprav­du umí hrát. Z ostat­ních her­ců je pro mě ješ­tě tro­chu zná­mý Bill Hader. Nemohu říct, že by ostat­ní her­ci hrá­li nějak špat­ně, ono není moc co uká­zat, scé­nář a režie byly asi dost strikt­ní. Do jaké míry za to může samot­ný reži­sér, nebo lob­by z vyš­ších pozic, to mi není zná­mo.

MV5BMjRmMzllMjAtOGI0Ny00MWNkLWIxZTYtMzg3NGUxZGU3Yzg5XkEyXkFqcGdeQXVyNTY2NDExMTA@. V1
Zdroj: Imdb.com

Tím, že není kde uká­zat jejich herec­ké umě­ní spo­čí­vá v samot­ném ději a roz­lo­že­ní scén samot­ných. Často se zde pra­cu­je s retrospek­ti­vou, kde se budou cítí lépe divá­ci zna­lí prv­ní­ho fil­mu. Dětští her­ci zde nao­pak před­ved­li na můj vkus poměr­ně dobrou prá­ci a tře­ba tako­vé Sophii Lillis hádám veli­kou herec­kou budouc­nost. Dále už film sází jen na kla­sic­ké „lekač­ky“, hod­ně digi­tál­ních tri­ků a tmu. Tmou se pokou­ší ušet­řit nejen pení­ze ale také sna­hu více zapra­co­vat na tem­né atmo­sfé­ře, kte­rá prv­ní­mu sním­ku roz­hod­ně nechy­bě­la. Tady dru­há kapi­to­la výraz­ně pokul­há­vá a asi po polo­vi­ně fil­mu jsem si vši­ml dost podiv­né­ho ply­nu­tí času. Asi to byl prá­vě účel - rych­le ať je tma, ať máme kam scho­vat kuli­sy a tro­chu lidi vydě­sit tmou. Na mě tenhle pokus teda abso­lut­ně nefun­go­val. A zmí­ně­né digi­tál­ní tri­ky jsou vel­mi patr­né a dost srá­ží tu manu­ál­ní prá­ci tvůr­ců, kte­ří si vždyc­ky dáva­li na horo­rech zále­žet. Bílá mas­ka holt nesta­čí a ta spous­ta digistřev a růz­ných potvor z film lep­ší sní­mek neu­dě­lá.

MV5BMDEzZTU4NDItYjBhNi00NTcwLTliYzEtN2U5YzA5MDI0ZmRlXkEyXkFqcGdeQXVyNjQ4ODE4MzQ@. V1
Zdroj: Imdb.com

Další věcí, kte­rá na mě abso­lut­ně neza­bra­la byl scé­nář. O ději kni­hy jsem si pře­če­tl abych měl hrubé srov­ná­ní, tak­že oprav­du mohu potvr­dit, že dru­há kapi­to­la odpo­ví­dá více kni­ze. Filmy tak odpo­ví­da­jí i před­lo­ze v tom, že se dru­hý děj ode­hrá­vá 27 let po prv­ním. Jen datum je posu­nu­to do moder­něj­ší doby, což taky dávám za pří­či­nu roz­počtu. Ale zpět ke scé­ná­ři, kte­rý napsal ten­to­krát samot­ný Gary Dauberman. Scénář obsa­hu­je tak úder­ná a lehce odha­li­tel­ná klišé, až to hez­ké není. Velmi čas­to se kinosál roze­smál. Což při daných scé­nách půso­bi­lo dost podiv­ně. Aby toho neby­lo málo, tak z něja­ké­ho důvo­du dru­há kapi­to­la obsa­hu­je spous­tu pasá­ží mají­cí vtip­ný cha­rak­ter. A to ať už v podo­bě slov­ních vti­pů, nebo gro­tesk­ních situ­a­cí. Ale je toho tak nějak moc, tak­že to na mě půso­bi­lo chví­le­mi jako při srov­ná­ní kla­sic­ké akč­ní pec­ky a Postradatelných. Opravdu si film dělá až pří­liš čas­to legra­ci z žán­ru a vel­mi čas­to ho tak­to opouš­tí. V tomhle smě­ru bych sou­hla­sil s jed­ním z divá­ků. Ten pár minut po před­sta­ve­ní řekl, že „tohle urči­tě za něco dosta­ne mali­nu“.

MV5BMjMzODc3NzcxM15BMl5BanBnXkFtZTgwMjk5MjgwODM@. V1 SX1557 CR001557999 AL
Zdroj: Imdb.com

A pořád to není málo. Vše výše zmí­ně­né umoc­ňu­je nevý­raz­ný klaun Pennywise, kte­rý tu nemá až tolik pro­sto­ru. Tvůrci se pros­tě roz­hod­li, že klaun má mno­ho podob a tak ho v nich uka­zu­jí, ať jsou sebe­ší­le­něj­ší. Nedostatek pro­sto­ru je o to pate­tič­těj­ší pro­blém vzhle­dem k dél­ce fil­mu. A to je nako­nec asi fak­tor, kte­rý zabil film úpl­ně. Pozor přá­te­lé! Druhá kapi­to­la má totiž celých 165 minut!!! První půl­ka fil­mu cel­kem ušla, ale taky neu­ká­za­la moc horo­ru. Druhá polo­vi­na se to sna­ží zachrá­nit, ale pros­tě už to nejde. Máte toho už dost a já jsem se dost nudil. Mohl za to i uje­tý sci-fi scé­nář, kte­rý ač je věr­něj­ší před­lo­ze, na fil­mo­vé plát­no se asi neho­dí v tako­vé podo­bě. Škoda, že ve mě prv­ní film vzbu­dil tro­chu zájmu. Jít do kina s nulo­vou před­sta­vou a nulo­vým oče­ká­vá­ním, tak by mě asi poba­vi­la tře­ba hla­va mrt­vo­ly s noha­ma pavou­ka po vzo­ru „Věci“, ale takhle jsem se chví­le­mi nesku­teč­ně nudil a po polo­vi­ně sním­ku mě bolel zadek, tak­že jsem čas­to víc pře­mýš­lel nad tím, jak lépe si ješ­tě sed­nout.
Jsem rád, že dru­há kapi­to­la je zdá se oprav­du posled­ní a nebu­de­me muset trpět. Třeba se tak sta­ne v dal­ším sním­ku pod­le před­lo­hy Stephena Kinga - Doktor Spánek, kte­rý má pre­mi­é­ru za něja­ké 2 měsí­ce a má nava­zo­vat na slav­né Osvícení.
It: Kapitola 2 má občas své svět­lé momen­ty, kdy dosta­li her­ci tro­chu pro­sto­ru se uká­zat a sem tam se uká­že i dob­rá scé­na, kte­rá navo­dí pocit stra­chu. Bohužel tyhle momen­ty rych­le mizí a divák pak musí dlou­ho trpět klišé, kome­dii a digi­bor­del. Až pří­liš dlou­ho. Tentokrát budu nemi­lo­srd­ný a dávám Pennywisovi 40%. Ještě, že už je konec.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
It: Chapter Two
Hodnocení polož­ky
21star1stargraygraygray

  • To (2017) - Po dlouhé době kingovka, která se zase povedla!4. září 2019 To (2017) - Po dlouhé době kingovka, která se zase povedla! Andy Muschietti dostál své pověsti a po hororu „Máma“ se pustil do dalšího hororového sousta, tentokrát pořádně velkého. Není jím nic menšího než To Stephena Kinga, které už jednou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zmizení Eleanor Rigbyové: On - 55 %3. listopadu 2014 Zmizení Eleanor Rigbyové: On - 55 % Connor Ludlow (James McAvoy) a Eleanor Rigby (Jessica Chastain) jsou mladý manželský pár žijící v New Yorku. Jejich první setkání je plné bezstarostného zamilování, kdy si rozumí jen […] Posted in Filmové recenze
  • Řbitov Zvířátek - Recenze - 55%1. dubna 2019 Řbitov Zvířátek - Recenze - 55% Řbitov Zvířátek. Ano, takto správně chybný název je novou adaptací slavné knihy Stephena Kinga. Tady lepší je říct na úvod staronovou. Doktor Louis Creed (Jason Clarke) se vyprdne na […] Posted in Filmové recenze
  • Prupurový vrch | Crimson Peak [60%]18. října 2015 Prupurový vrch | Crimson Peak [60%] Guillermo del Toro patří mezi nejvýraznější tvůrce současného Hollywoodu. I když se naposled podíval do kin s epickou řežbou Pacific Rim, jeho doménou jsou především temné fantasy a […] Posted in Filmové recenze
  • Deadpool 2 - T.J. MILLER coby WEASEL18. května 2018 Deadpool 2 - T.J. MILLER coby WEASEL T.J. Miller je zpět jako Deadpoolův důvěrník Weasel. „Krom baru pro žoldáky Škola Sestry Margaret pro děvčata na scestí taky prodává zbraně. Nemá žádné přátele kromě Deadpoola. Jediný […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - EDDIE MARSAN coby ŘEDITEL18. května 2018 Deadpool 2 - EDDIE MARSAN coby ŘEDITEL             Eddie Marsan hraje ředitele Ústavu pro rehabilitaci mutantů v Essexu který je považován za „genetického fundamentalistu“, který říká „Škola se snaží naučit zmutované děti […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - ROB LIEFELD – TVŮRCE KOMIKY & FANOUŠEK!18. května 2018 Deadpool 2 - ROB LIEFELD – TVŮRCE KOMIKY & FANOUŠEK!             „Jsem umělec, který chtěl psát, aby měl pod kontrolou obsah“, říká tvůrce „Deadpoola“ Rob Liefeld, který je fanouškem filmové postavy. „Ryan vytvořil „Deadpoola“ trošku […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - LESLIE UGGAMS coby SLEPÁ AL18. května 2018 Deadpool 2 - LESLIE UGGAMS coby SLEPÁ AL             „Miluju tu postavu, je úplně jiná než já. Na všechno kašle, říká, co si myslí a ráda hází F-bomby. Člověk by si myslel, že když je slepá, bude tichá a nevýrazná. A ona je pravý […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - KARAN SONI coby DOPINDER18. května 2018 Deadpool 2 - KARAN SONI coby DOPINDER             Karan Soni je zpátky jako řidič taxíku Dopinder. „Mám tu postavu rád. Vyrůstal jsem v Indii a pro mě je Dopinder spojení několika různých lidí, které jsem znal. Komické je, že […] Posted in Speciály
  • Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE18. května 2018 Deadpool 2 - PŘEKVAPENÍ!!! SETKÁNÍ S X-FORCE             Kvůli utajení dostaly všechny postavy ve scénáři krycí názvy, podobně jako název filmu. Později museli mít všichni při ruce seznam názvů k rozklíčování postav. Dokonce i pro […] Posted in Speciály

To: Kapitola 2 - Recenze - 40%
Hodnocení: 4 - ‎9 hl.
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...