Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > To dáme, dědo – přiměřeně nevýchovné příběhy

To dáme, dědo – přiměřeně nevýchovné příběhy

stažený soubor

Přiměřeně nevý­chov­né vyprá­vě­ní o tom, co všech­no může kluk zažít, když má pove­de­né­ho dědu.

„Když má člo­věk vyda­ře­né­ho dědu, co víc si může přát“.

Kniha obsa­hu­je 3 vtip­né pohád­ky, kte­ré potě­ší a poba­ví nejed­no dítě, ale i dospě­lé­ho. Ilustrace Mirka Vostrého jsou oprav­du vese­lé a bez­vad­né dopl­ňu­jí všech­ny pohád­ky. 

Pohádka prv­ní – „Jak jsem se spá­lil“

Děda Nejděda má vnouč­ka Martínka. Děda se řídí hes­lem, že kaž­dé dítě má vše vyzkou­šet, aby se zdár­ně moh­lo vyví­jet. Poprvé spo­lu vyra­zí rake­tou ke Slunci. Martínek se dozví, o co všech­no se může spá­lit. Může to být hrnec, svíč­ka, písek u moře, ale dokon­ce i Slunce.

Pohádka dru­há – „Jak jsem pokou­sal a byl jsem pokou­sa­ný“

Martin kous­ne své­ho kama­rá­da Jirky kvů­li kama­rád­ce Elišce. Jak to děda šala­moun­sky vyře­ší?

Pohádka tře­tí – „Jak jsem lítal“

Martínek chce se svým dědou létat. Děda Nejděda je pros­tě nej­lep­ší. Bude to ale tro­chu nebez­peč­né. Zvládne to děda spo­leč­ně s Martínkem bez újmy na zdra­ví?

Pohádky jsem čet­la spo­leč­ně se svý­mi syny. Oba jsou již aktiv­ní čte­ná­ři a pří­běhy toho­to typu mají oba moc rádi. Nejvíce se nám líbi­la pohád­ka „ Jak jsem lítal“.

Autor má na kon­ci kni­hy vzkaz pro rodi­če, dědeč­ky, babič­ky, ale hlav­ně všem vnou­ča­tům.

„Správná babič­ka a správ­ný děda se nikdy nebu­dou sna­žit vás vycho­vá­vat. Vědí, že se jim to s vaši­mi rodi­či nepo­ved­lo, s tako­vým nesmys­lem už tedy nemí­ní ztrá­cet čas.“

Miroslav Adamec je autor večer­níč­ků Berta a Ufo, muzi­ká­lu V peři­ně a vánoč­ní­ho fil­mu Přání k mání (cena Zlaté jabl­ko za neú­spěš­něj­ší hra­ný film 58. Ročníku zlín­ské­ho fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu).


  • Autor: Miroslav Adamec
  • Ilustrace: Mirek Vostrý
  • Žánr: kni­ha pro děti
  • Vydáno: 2018 , Grada, Praha
  • Počet stran: 64
  • Vazba kni­hy: pev­ná
  • ISBN: 978-80-271-0875-6
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,75123 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53314 KB. | 17.09.2021 - 15:32:57