Tlumočnice - recenze

Politický thriller je už dnes takmer vymie­raj­úcim žánrom, kto­rý pri živo­te držia už len občas­né fil­mo­vé výkri­ky do tmy strie­da­vo pri­e­mer­nej kva­li­ty. Preto som sa na naj­no­vší počin Sydneyho Pollacka v kúti­ku duše tešil a dúfal, že pon­úk­ne napí­na­vý dej plný zvra­tov, zary­je hlbo­ko do poli­tic­kej korekt­nos­ti a poob­tie­ra sa o pokry­tec­tvo dneš­ných poli­ti­kov a uká­že ich cyni­zmus a...

Recenze naše­ho part­ne­ra:

A tak ďalej, čo vám budem roz­prá­vať, pro­s­te som čakal nie­čo ako v sním­ku The Commissioner s Johnom Hurtom z roku 1998, kto­rý uká­zal, že sa ten­to žáner nemu­sí obmed­zo­vať na pate­tic­ké obdi­vo­va­nie vlas­ti, vlaj­ky, štát­né­ho zna­ku, hro­bu pre­zi­den­ta a podob­ne.
    Silvia (Nicole Kidman) je zdan­li­vo naiv­ná tlmoč­níč­ka v cen­t­rá­le OSN v New Yorku, kde pôso­bí ako špe­ci­a­list­ka na niek­to­ré kro­vá... eh, jazy­ky pou­ží­va­né v Strednej Afrike, kde aj vyrasta­la. A to kon­krét­ne vo fik­tív­nej repub­li­ke Matoba. Áno, fik­tív­nej, pre­to­že sce­náris­to­vi sa asi nechce­lo štu­do­vať reá­lie neja­kej kon­krét­nej kra­ji­ny a vŕtať im do poli­ti­ky. Takže Matoba je typic­ká afric­ká kra­ji­na, v kto­rej si istú dobu vlá­dol sko­rum­po­va­ný dik­tá­tor. Proti nemu vie­dol obči­an­sku voj­nu pospo­li­tým ľudom obľ­úbe­ný ide­a­lis­tic­ký par­ti­zán, kto­rý po pre­vza­tí moci ide­á­ly náh­le stra­til, potla­čil opo­zí­ciu a naďa­lej pokra­ču­je v poli­tic­kej línii svoj­ho pred­chod­cu, vráta­ne občas­ných masa­krov neja­ké­ho toho rezistent­né­ho kmeňa. Partizán – novo­pe­če­ný pseu­do­de­mo­kra­tic­ký pre­zi­dent dok­tor Zuwaine (Earl Cameron) sa vybe­rie do OSN pred­niesť prejav, v kto­rom sa pok­ú­si podať svo­je poli­tic­ké pro­stried­ky (teda hlav­ne geno­cí­du) ako legi­tím­ny boj pro­ti tero­rizmu (prvé a posled­né rýpnu­tie si do aktu­ál­nych uda­los­tí, ak nepo­čí­ta­me vykres­le­nie Afrických vlád­cov ako ban­dy sko­rum­po­va­ných vra­hov. Tam ale tam rýpať netre­ba, pre­to­že to o nich kaž­dý vie).  Silvia jed­né­ho dňa náho­dou zachy­tí roz­ho­vor nezná­mych mužov, dojed­ná­vaj­úcich sa na vraž­de pre­zi­den­ta Zuwaina, kto­rá sa ma usku­toč­niť počas jeho preja­vu. Oznámi to na polí­cii, avšak pri­de­le­ný vyše­t­ro­va­teľ Tobin Keller (Sean Penn) jej prí­liš nedô­ve­ru­je a domnie­va sa, že Silvia si celý prí­beh vymys­le­la, aby sa cíti­la zau­jí­ma­vá.
    Prítomnosť dvoch vplyv­ných opo­zič­ných vod­cov z Matoba v New Yorku, ktorí majú pocho­pi­teľ­ne sluš­ný motív a Tobinove pre­hra­bá­va­nie sa v Silviinej minu­los­ti však celý prí­pad zamo­tá­vajú. Vynorujú sa starí Silviini zná­mi, jej navo­nok pre­zen­to­va­ná nai­vi­ta a nevin­nosť strá­ca pri kon­fron­tá­cii s Tobinovymi zis­te­ni­a­mi vie­ro­hod­nosť a nako­niec ani podiv­né sprá­va­nie pre­zi­den­to­vej ochran­ky nena­po­má­ha odmlžo­va­niu (to je úžas­né slo­vo, dám si naňho patent. A hneď aj na „odplžo­va­nie“, aj keď to už zasa­hu­jem do obo­ru záhrad­ká­rom). Ako z toho vykor­ču­ľujú vám pocho­pi­teľ­ne nepre­zra­dím, ale o nič sve­to­bor­né ani prekva­puj­úce nepôjde.  Bude to asi tak dru­há vari­an­ta z toho, čo vás pri poze­ra­ní napad­ne.
    Bohužiaľ, v tom­to duchu sa nesie celý film. Nedá sa pove­dať, že by bol prí­liš nud­ný, ale napä­tie či zve­da­vosť roz­d­hod­ne poci­ťo­vať nebu­de­te. Dialógy nie sú uráž­li­vo stu­píd­ne, ale inte­lek­tu­ál­na bor­ba to tiež nie je. Dej sa posúva veľ­mi pozvoľ­na, násled­ne posko­čí (keby to nebo­lo tak nezá­živ­né, tak sa ten skok dá nazvať prekva­puj­úcim zvra­tom) a tak nejak to fun­gu­je vyše dvoch hodín. Herci sa zrov­na nepre­trh­li, hoci u hlav­ných pred­sta­vi­teľov je vidieť, že sú to pred­sa­len vyspe­lí her­ci a tak majú svoj vyso­ký kva­li­ta­tív­ny štan­dard v krvi.
    Netuším, čo k tomu­to fil­mu viac dodať, pre­to­že je celý tak pri­e­mer­ný, že nemám chuť plýtvať mojou pocti­vo pes­t­o­va­nou, vyspe­lou a nesmier­ne pokro­či­lou sati­rou a už vôbec necí­tim dôvod namá­hať sa so super­la­tív­mi. Takže to asi rov­no zalo­mím.

  • Sexbomba od vedle19. září 2004 Sexbomba od vedle Na konec léta tady máme jednu méně tuctovou teenagerskou komedii. Odehrává se sice tradičně v univerzitním prostředí, které je však, již méně tradičně, zkombinováno z prostředím porno […] Posted in Filmové recenze
  • Wimbledon5. ledna 2005 Wimbledon Peter a Lizzie mají společnou lásku, kterou je tenis. Lizzie je toho času úspěšná americká hráčka, Peter dříve úspěšný, nyní veteránský anglický hráč. Peter uvažuje o ukončení […] Posted in Filmové recenze
  • Zelený sršeň (The Green Hornet)29. dubna 2012 Zelený sršeň (The Green Hornet) Přináším krátkou recenzi na první letošní film, který jsem zhlédla v kině :). The Green Hornet mě na rozdíl od mnoha jiných diváků nadchnul, jakožto jistý pokračovatel skvělého filmu […] Posted in Filmové recenze
  • Zombik – 1423. září 2018 Zombik – 14 Posted in Komiks
  • Samaritánka16. srpna 2006 Samaritánka Ačkoli už našimi kiny proběhl Kimův novější snímek Luk a na MFF v Karlových Varech byl promítán jeho nejnovější film Čas, o dva roky starší Samaritánka, příběh o hříchu a vykoupení, k nám […] Posted in Filmové recenze
  • Zatímco Microsoft se připravuje na zítřejší prezentaci...22. července 2020 Zatímco Microsoft se připravuje na zítřejší prezentaci... Zatímco Microsoft se připravuje na zítřejší prezentaci Xbox Games Showcase, Sony dost možná připravuje svou další prezentaci, na kterou by Microsoft už jen těžko mohl odpovědět. Není to […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Kiera Cassová: První12. července 2016 Kiera Cassová: První Princeznovská série pokračuje! Tentokrát se jedná o třetí díl, který se pyšní vznešeným názvem První. Původně Selekce měla být trilogie, tudíž toto měl být poslední díl. A vlastně to stále […] Posted in Recenze knih
  • Alexander Veliký9. července 2005 Alexander Veliký Kinopremiéru tohoto filmu provázely dvě velké aféry. Tu první vyvolali Řekové, kteří se začali rozčilovat, že jejich hrdina je znázorněný jako bisexuál (vážně jsme ve 21. století?). Druhá […] Posted in Filmové recenze
  • Anděl Páně 2 v kinech už 1. Prosince - 90%22. listopadu 2016 Anděl Páně 2 v kinech už 1. Prosince - 90% Rodinná filmová pohádka Anděl Páně, která se těší velké oblibě televizních diváků na vánoční svátky, má nyní po  jedenácti letech své pokračování, které se objeví v kině krátce před […] Posted in Filmové recenze
  • Proč je výhodné svítit kompaktními zářivkami31. ledna 2020 Proč je výhodné svítit kompaktními zářivkami Kompaktní zářivky začaly nahrazovat v 90. letech klasické žárovky s wolframovým vláknem. Lidé je nakupovali spíše ze zvědavosti, i když jedním z důvodů byla poměrně výrazná úspora […] Posted in Pro domov
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,57984 s | počet dotazů: 218 | paměť: 46564 KB. | 24.01.2021 - 19:47:00