Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Tlapková patrola. 5minutové pohádky

Tlapková patrola. 5minutové pohádky

patrola e1547998972814

Oblíbení hrdi­no­vé tele­viz­ní­ho seri­á­lu, tj. neo­hro­že­ná štěňa­ta Tlapkové pat­ro­ly ve slo­že­ní: Marshall, Rocky, Rubble, Ryder, Sky, Chase a Zuma, s kte­rý­mi zaži­je­te opět napros­to úžas­ná dob­ro­druž­ství a nikdy nekon­čí­cí zába­vu a legra­ci.

Právě tito čtyř­no­zí kama­rá­di jsou vždy při­pra­ve­ni pomo­ci a zachrá­nit poma­lu celý svět, ane­bo ale­spoň jeho část. A v této úžas­né kolek­ci pěti­mi­nu­to­vých pohá­dek může­te pro­žít devět úžas­ných dob­ro­druž­ství v deví­ti krás­ných pří­bě­zích.

Marshall spě­chá na pomoc

Do měs­ta při­le­tě­ly husy a jed­no malé hou­sát­ko Fuzzy se zatou­la­lo. Dokáží čtyř­no­zí kama­rá­di najít hou­sát­ko včas, ane­bo ale­spoň do doby, než husy odle­tí na jih? Nebo odle­tí bez hou­sát­ka a ono pak bude muset letět samo? Bude pát­rá­ní Tlapkové pat­ro­ly nako­nec úspěš­né?

Skye letí do oblak

Na letec­kou pře­hlíd­ku do Adventure Bay měla dora­zit akro­ba­tic­ká pilot­ka Ace Sorensonová. Její leta­dlo však mělo pro­blém s moto­rem, tak jí nezby­lo, než se s žádos­tí o pomoc obrá­tit pří­mo na Patrolu, aby ji našla ide­ál­ní mís­to na při­stá­ní.

Zadaří se Tlapkové pat­ro­le navi­go­vat ji až na letiš­tě? Anebo bude muset stej­ně nako­nec pou­žít padák? Stihne se opra­vit roz­bi­té leta­dlo včas, aby se Ace moh­la zúčast­nit letec­ké pře­hlíd­ky? A dopře­je si Patrola sle­do­vá­ní letec­ké pře­hlíd­ky z pohod­lí plá­že či niko­liv?

Zlatá horeč­ka

Rublle se sta­rost­kou Goodwayovou a jejím strýč­kem Otisem rýžo­val zla­to do doby, dokud Otis nezlo­mil sta­rou lopa­tu, a dokud mu z rýžo­vé pán­ve nevy­padlo dno. A co teď? Takhle se rýžo­vat nedá! Nezbývá než si zavo­lat o pomoc!

Dovezou Tlapky všech­no potřeb­né na rýžo­vá­ní? A nepo­hl­tí je také „zla­tá horeč­ka? A kdo prv­ní najde zla­tý kou­sek? A proč se bude dělat socha prá­vě pro sle­pič­ku Chickalettu? A proč chce sta­ros­ta Humdinger se svou „Kočkostrofickou četou“ ukrást zla­to? Na co jim bude dob­ré?  Anebo Patrola ten­to plán úspěš­ně pře­ka­zí a koťa­ta jako vždy všech­no pěk­ně zpac­ka­jí? To si musí­te už pře­číst sami v pří­bě­hu s názvem „Zlatá horeč­ka.“

Bojové umě­ní Tlap-fu

Ve sto­do­le far­mář­ky Yumi si štěňa­ta, sta­rost­ka Goodwayová a Chickaletta pro­vě­řo­va­li své bojo­vé Tlap-fu chva­ty. Budou všich­ni doko­na­le při­pra­ve­ni pod­stou­pit zkouš­ku a poku­sit se tak zís­kat žlu­té pás­ky? Složí ji všich­ni  úspěš­ně či niko­liv? A jak­pak asi dopad­nou sta­ros­to­va koťa­ta? Jste-li zvě­da­ví, jak to dopad­ne, urči­tě nebu­de­te zkla­ma­ní, neboť sami zjis­tí­te, že:

„Cílem je, aby ze sebe štěňa­ta, koťa­ta, sta­ros­to­vé i sle­pič­ky dosta­li jen to nej­lep­ší.“

Vzhůru do oblak!

Byl krás­ný slu­neč­ný den, napros­to ide­ál­ní pro výroč­ní závod hor­ko­vzduš­ných baló­nů. Závod paní sta­rost­ky měl brzy začít, ovšem paní sta­rost­ka Goodwayová byla hod­ně ner­vóz­ní, nedo­ká­za­la pře­ko­nat svůj strach z výšek.

Navíc než balón sku­teč­ně mohl vzlét­nout, obje­vi­la se v něm vel­ká trh­li­na. Podaří se Tlapkám díru zdár­ně zazá­pla­to­vat, aby nedo­šlo k něja­ké neho­dě? Bude moci nako­nec sta­rost­ka i přes­to závo­dit? Překoná svůj cho­rob­ný strach z výšek či niko­liv? Kdo zís­ká vítěz­nou tro­fej?

Tlapky zachra­ňu­jí mimo­zemš­ťa­na

Jedné hvězd­né noci se část Tlapkové pat­ro­ly díva­la na noč­ní oblo­hu. A co to? Najednou se obje­vi­la vesmír­ná loď míří­cí pří­mo do Adventure Bay. Bohužel ces­tou bou­ra­la a nara­zi­la do stodo­ly far­mář­ky Yumi.

Podaří se jim zachrá­nit krá­vu Bettinu uvízlou v bub­li­ně? A kdo všech­no se nako­nec v této vzná­še­jí­cí se bub­li­ně ocit­ne a jak se z ní dosta­nou? Najdou pilo­ta této zvlášt­ní lodi? A kdo se obje­ví na cen­t­rá­le, kte­rá zvlášt­ním způ­so­bem při­po­mí­ná tvar vesmír­né lodi? Vráti se mimo­zemšťan za svou rodi­nou na domov­skou pla­ne­tu, ane­bo tu bude muset nako­nec zůstat mezi svý­mi nový­mi přá­te­li?

Na jeden den krá­lem

Tlapky nacvi­čo­va­ly hru o rytí­řích kula­té­ho sto­lu. Chase byl král Artuš a ostat­ní štěňa­ta hrá­la roli jeho sta­teč­ných rytí­řů. Mezitím v Adventure Bay kapi­tán Turbot sta­věl na náměs­tí scé­nu pro diva­del­ní hru, kte­rá vypa­da­la jako hrad. Kulisy se bohu­žel zhrou­ti­ly a Turbota zava­li­ly.

A kdo jiný by mu měl pomo­ci, než samot­né Tlapky. Vyprostí ho a zachrá­ní? Dokončí včas stav­bu diva­del­ních kulis, aniž by muse­lo být před­sta­ve­ní odlo­že­no či úpl­ně zru­še­no? A jakým kom­pli­ka­cím ješ­tě budou muset všich­ni čelit?  A jaké bude nako­nec samot­né před­sta­ve­ní?

Servisní tým tla­pek

Kamarád Tlapkové pat­ro­ly Alex spo­lu se svým dědeč­kem trá­vil odpo­led­ne, kdy si Alex z haram­pá­dí vyro­bil super­tří­kol­ku. Jelikož se chtěl před svým dědeč­kem před­vést, roz­jel tří­kol­ku moc rych­le, až se nára­zem na výmol celá roz­padla.

Kdo mu ji pomů­že zno­vu posta­vit a sehnat náhrad­ní díly? Ano, naši čtyř­no­zí kama­rá­di. Bohužel i v nové tří­kol­ce nebral Alex dob­ře míně­ných rad Pacek, a při tes­to­vá­ní opět nepo­slech­la a rych­le vyra­zil vpřed. To se mu samo­zřej­mě dost vymsti­lo, pro­to­že tří­kol­ku nedo­ká­zal v tak vel­ké rych­lo zasta­vit sám. Naučí Patrola Alexe bez­peč­ně jez­dit, ane­bo ale­spoň tak, aby si vyslou­žil pohár Tlapkové pat­ro­ly za bez­peč­nou jízdu? A jaké pře­kva­pe­ní tro­fej ukrý­vá? To už je na malých čte­ná­řích.

Rubblovo vel­ké přá­ní

Rocky a Rubble pomá­ha­li far­má­ři Alovi ve sto­do­le vytří­dit sta­ré věci. Co se ale nesta­lo? Něco obje­vi­li, a to kra­bič­ku s kou­zel­ným dži­nem a tře­mi přá­ní­mi. Co všech­no si bude Rubble přát, a jaké nepří­jem­nos­ti tyto přá­ní způ­so­bí? Jaké ško­dy bude nuce­na Tlapková pat­ro­la odstra­nit? A jaké nako­nec bude posled­ní Rubblovo přá­ní? Bude stát oprav­du za to?

Kniha je vhod­ná hlav­ně pro všech­ny začí­na­jí­cí čte­ná­ře, neboť obsa­hu­je vel­mi jed­no­du­chý a nijak slo­ži­tý text, navíc boha­tě dopl­ně­ný krás­ný­mi a fan­ta­zii pod­po­ru­jí­címí obráz­ky, díky nímž si oži­ví tak dob­ře zná­mé pří­běhy z tele­vi­ze.

Navíc hlav­ní hrdi­no­vé děti nau­čí oprav­do­vým hod­no­tám přá­tel­ství, nezišt­né pomo­ci, skvě­lé spo­lu­prá­ci, féro­vos­ti a tomu, že být pil­ní a pra­co­vi­tí dělá svět lep­ším. A kdo ví, mož­ná si osvo­jí i jejich krás­né hes­lo, jímž se mož­ná také budou řídit:

 „Vůbec žád­ná prá­ce neo­do­lá naší tlap­ce.“

Tlapková pat­ro­la. 5 minu­to­vé pohád­ky.

Překlad: Martin Krankus

Vydalo nakla­da­tel­ství EGMONT v Praze v roce 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

ISBN 978-80-252-4376-3

  • Léčivé pohádky pro dětskou duši9. února 2020 Léčivé pohádky pro dětskou duši Knížka "Léčivé pohádky pro dětskou duši" od Romany Suché potěší nejen děti všech věkových kategorií, ale i jejich rodiče. Jak už samotný název knihy napovídá, nejedná se jen tak o obyčejné […] Posted in Recenze knih
  • JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE.27. července 2019 JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE. V dnešním hektickém světě plného stresu se naše děti snaží co nejlépe zorientovat, usilují o špetku pochopení a chtějí být svým okolím za každou cenu přijati, a proto se až nezdravě […] Posted in Recenze knih
  • Bylinkové pohádky23. července 2019 Bylinkové pohádky Knihu "Bylinkové pohádky" uvítají všichni rodiče a děti, jež mají na své zahrádce bylinky a využívají je ve svém každodenním životě, a rádi se o nich něco i dozvědí. Bylinkové pohádky […] Posted in Recenze knih
  • Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti15. května 2019 Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti Také vám děti rádi pomáhají v kuchyni při vaření? Tak proč si tohle společné vaření tak trochu neužít spolu s "Pohádkovou kuchařkou", a neproměnit si ho tak na kouzelné a hravé vaření […] Posted in Recenze knih
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […] Posted in Recenze knih
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […] Posted in Recenze knih
  • Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková13. ledna 2019 Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková Knížka vypráví úsměvné příhody jedné malé sedmileté holčičky Míšy, která bydlí na malém městečku spolu se svými rodiči a svým malým psíkem, kterého s láskou oslovuje Pupík. Holčička je […] Posted in Recenze knih
  • NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI13. ledna 2019 NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI V knize "Kámoši hafíci" se můžete těšit na vyprávění o jednotlivých dobrodružstvích dvou neohrožených psích parťáků, jež milují výzvy a třemhlav se vrhají do nových a leckdy nebezpečných […] Posted in Recenze knih
  • Pohádky do kapsy - 15 krátkých pohádek, které se vejdou do kapsy10. května 2021 Pohádky do kapsy - 15 krátkých pohádek, které se vejdou do kapsy Počítali jste někdy ovečky? Víte, kdo svítí na semaforu, či kde se hledají nápady? Slyšeli jste někdy pejska zpívat Rusalku? Pokud ne, tak to jste na správné adrese. Kniha Pohádky do kapsy […] Posted in Recenze knih
  • Medovníček, Medulka a Medulínek - milé příběhy z lesa26. března 2021 Medovníček, Medulka a Medulínek - milé příběhy z lesa Víte kdo je čmelík? Chcete poznat veverku Štěpánku, sojku Hádalku, prasátko Krupírka či srnčátko Milušku? Pokud jste alespoň jednou odpověděli ano, tak právě vám je určena kniha […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,44137 s | počet dotazů: 232 | paměť: 54008 KB. | 02.08.2021 - 05:15:12