Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Tito elitní kuchaři budou porotci show MasterChef Česko!

Tito elitní kuchaři budou porotci show MasterChef Česko!

Master
Master

Fenomenální kuli­nář­ská show MasterChef Česko se vra­cí na obra­zov­ky tele­vi­ze Nova. Už za pár týd­nů odstar­tu­je boj mezi desít­ka­mi kucha­řů o spl­ně­ní své­ho snu a výhru půl mili­o­nu korun. O vítě­zi roz­hod­nou jed­ni z nej­lep­ších kucha­řů sou­čas­né čes­ké gastro­no­mie: miche­lin­ský kuchař Radek Kašpárek, troj­ná­sob­ný vítěz anke­ty Zlatý kuchař Jan Punčochář a mla­dý kuchař­ský talent Přemek Forejt.

MasterChef Česko při­ne­se pře­hlíd­ku neví­da­ných kuchař­ských výtvo­rů z rukou ama­té­rů, ale také emo­ce a pohnu­té lid­ské osu­dy s trni­tou ces­tou ke spl­ně­ní snu.

Nová kuchař­ská hvězda se zro­dí pod dohle­dem tro­ji­ce oprav­do­vých elit čes­ké gastro­no­mie. Prvním z porot­ců je Radek Kašpárek půvo­dem z Ostravy, oce­ně­ný miche­lin­skou hvězdou. Jeho pří­stup je tvr­dý, pří­mý, ale féro­vý. Stejně tak při­stu­pu­je ke kuchy­ni své restau­ra­ce Field. A jaký by měl být pod­le něj nový čes­ký MasterChef? „Kromě toho, že by měl skvě­le při­pra­vo­vat maso, měl by mít pře­hled i o vege­ta­ri­án­ské kuchy­ni a také o pří­pra­vě dezer­tů. Měl by mít také pořád­nou dáv­ku poko­ry, aby k tomu­to řemeslu při­stu­po­val správ­ným způ­so­bem,“ říká Radek Kašpárek.

Dalším z porot­ců je šéf­ku­chař Jan Punčochář, jeden z nej­zná­měj­ších čes­kých odbor­ní­ků na gastro­no­mii. Své prv­ní jíd­lo uva­řil už v sed­mi letech, byl to řízek s bram­bo­ro­vou kaší. Za dob stu­dií se dostal do kuchy­ně hote­lu Ambassador a násled­ně ve svých jed­n­a­dva­ce­ti odjel na zku­še­nou do Švýcarska. Po svém návra­tu vařil v něko­li­ka vyhlá­še­ných restau­ra­cích a teď je hvězdou restau­ra­ce Grand Cru. Stejně jako on kla­de i restau­ra­ce důraz na kva­lit­ní čes­ké i zahra­nič­ní suro­vi­ny a ničím se neo­me­zu­je. A jaký bude Jan Punčochář porot­ce? „Nejsem roz­hod­ně ten nej­přís­něj­ší porot­ce. Snažím se být spra­ved­li­vý a hod­ný. Zaměřuji se na chu­tě, to je pro mě veli­ce důle­ži­té. Sleduji, jak spo­lu nako­nec v ústech ladí,“ říká Jan Punčochář.

Třetím porot­cem MasterChef Česko je mla­dý talent Přemek Forejt. Šéfkuchař a guru olo­mouc­ké restau­ra­ce Entreé je oso­bi­tý nejen svým zce­la ino­va­tiv­ním pří­stu­pem ke kuchy­ni, ale také svou image. Ingredience, kte­ré pou­ží­vá ve své kuchy­ni nej­ví­ce, si nechal dokon­ce vyte­to­vat na levou paži. Nadějná hvězda ale nemu­se­la vůbec zazá­řit, Přemkovým snem neby­la od začát­ku kuchař­ská pro­fe­se. „Chtěl jsem být herec, ale nikdy jsem na to neměl odva­hu a už vůbec ne znám­ky. A když jsem byl v devá­té tří­dě, nevě­děl jsem co dál. V tako­vém pří­pa­dě se vždyc­ky cho­di­lo na kucha­ře. Tak jsem šel na kucha­ře a díky bohu mě to chyt­lo a našel jsem se v tom. A pak jsem postu­po­val dál,“ říká Přemek Forejt.

Na tro­ji­ci porot­ců show MasterChef Česko i na úžas­né recep­ty a kuchař­ské výko­ny sou­tě­ží­cích se může­te těšit na Nově už příští rok na jaře!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,98092 s | počet dotazů: 255 | paměť: 56819 KB. | 04.07.2022 - 09:56:43