Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Tísňová linka - Halle Berry je operátorka na 911.

Tísňová linka - Halle Berry je operátorka na 911.

Linka

Když jed­nou zved­ne tele­fon, její život se změ­ní. Na dru­hé stra­ně je totiž budou­cí oběť šíle­né­ho vra­ha.

Nikdy se nenech­te zlá­kat trai­le­rem a násled­ně se nenech­te zmást k tomu, abys­te si mys­le­li, že film, kte­rý v trai­le­ru vypa­dá tak skvě­le, bude i výbor­ný jako celo­ve­če­rák. Tvůrci tohle doká­žou vel­mi čas­to a „Tísňová lin­ka“ je přes­ně tako­vým pří­kla­dem. Trailer je skvě­lý. Je akč­ní, sestří­ha­ný rych­le, je napí­na­vý, uka­zu­je nám, že to bude sku­teč­ně skvě­lá podí­va­ná, ale tohle je trai­ler, ten má upou­tat. Jeho nej­vět­ší pro­blém je však sku­teč­nost, že nám řek­ne celý pří­běh. Se vším všu­dy. Vážně. Z trai­le­ru si doká­že­te domys­let celý film, dokon­ce i to, jak dopad­ne.

Ty vlasy vás budou dlouho iritovat.

To je špat­ně. Když se má jed­nat o upou­táv­ku na film, oče­ká­val bych, že nás nadchne, ale ne, že nám bude vyprá­vět celý pří­běh. Ten je poměr­ně jas­ně daný a v ničem nevy­bo­ču­je. Jsou v něm všech­ny kla­sic­ké nešva­ry. Hlavní posta­vy jsou načr­tá­vá­ny dlou­ho, a přes­to jen povšech­ně, pro­to­že zůstá­va­jí plo­ché a pro thrille­ro­vou jízdu, kte­rá nás čeká, nejsou jejich cha­rak­te­ry oči­vid­ně moc důle­ži­té. Halle Berry má trau­ma, její pří­tel ji pod­po­ru­je jako zlo­me­ná větev, vrah je vel­ká nezná­má.

Abigail nám už trochu zestárla.

Halley Berry hra­je ope­rá­tor­ku na lin­ce 911. Co se fil­mu nemů­že vzít, tak to fakt, že doká­že skvě­le zazna­me­nat to, jak je tahle prá­ce psy­chic­ky vel­mi nároč­ná. Právě Jordan Turner, kte­rou Halle hra­je, zved­ne tele­fon, když volá dív­ka, kte­rá má strach o svůj život. Někdo je v jejím domě a asi chce krást. Nebo něco hor­ší­ho? Linka najed­nou vypad­ne, když je pacha­tel v domě a už odchá­zí. Jordan nena­pad­ne nic lep­ší­ho, než zavo­lat zpát­ky. Dívka je nale­ze­na o něko­lik dní poz­dě­ji mrt­vá. Věřte, že nic moc zásad­ní­ho jsem nepro­zra­dil, tohle najde­te ve zmi­ňo­va­ném trai­le­ru.

Jordan z toho má trau­ma, což je pocho­pi­tel­né, ale nechce­me sle­do­vat ženu, kte­rá se dostá­vá z psy­chic­kých pro­blé­mů, chce­me sle­do­vat sil­nou ženu v akci. A tak se posou­vá­me o půl roku dopře­du, kdy sle­du­je­me Jordan, jak zau­ču­je nováč­ky. Na lin­ce už pří­mo nedě­lá, pro­to­že by se z toho moh­la zhrou­tit. Jenže jak už to tak bývá, bude se muset za tele­fon vrá­tit, pro­to­že jed­na její kole­gy­ně ješ­tě není tak zku­še­ná a Jordan je čis­tě náho­dou hned ved­le, když nezku­še­ná zved­ne tele­fon dív­ce, kte­rá je une­se­na a nachá­zí se v zava­za­dlo­vém pro­sto­ru něja­ké­ho auta. V tu chví­li násle­du­je nej­lep­ší a naštěs­tí poměr­ně dlou­há část fil­mu.

Hledej, šmudlo, hledej.

Dokud je Jordan na tele­fo­nu a sna­ží se zjis­tit, co se s dív­kou sta­lo, kde je, kdo ji une­sl a proč, je to sku­teč­ně adre­na­li­no­vá, napí­na­vá jíz­da, kdy jen čeká­me, co se sta­ne. Jakmile se ale začne schy­lo­vat ke kon­ci a vystou­pí­me z auta, začí­ná to být nuda. Hlavní hrdin­ka se samo­zřej­mě musí pus­tit do vyšet­řo­vá­ní a jen ona může pomoct, jen ona dív­ku zachrá­ní, nikdo jiný. I když se film poku­sil o nový, zají­ma­vý a ori­gi­nál­ní závěr, je to při­ta­že­né za vla­sy. Nebudu ani mlu­vit o tom, jaký je pří­pad­ný morál­ní dopad na slab­ší duše.

A teď to bude kdo s koho.

Je straš­ná ško­da, že je sní­mek tako­vý nevy­rov­na­ný. Kdyby byl celý jako ta pro­střed­ní pasáž v autě, bylo by to něco nesku­teč­né­ho, ale takhle se jed­ná o film, kte­rý má napros­to skvě­lou jed­nu část, ale v úvo­du a v závě­ru pros­tě selhá­vá. Nezachrání to ani afro Halle Berry, kte­ré začne být po něja­ké době iri­tu­jí­cí. Za ten střed by si film zaslou­žil nad­prů­měr, ale sní­mek se musí hod­no­tit jako celek a jako celek to je prů­měr. Více méně.


Photo © TriStar Pictures / Greg Gayne

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,75369 s | počet dotazů: 224 | paměť: 46990 KB. | 07.03.2021 - 03:45:45