Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Tisková zpráva FILM SOKOLOV 2011

Tisková zpráva FILM SOKOLOV 2011

Během toho­to víken­du 21.–23. říj­na se v Sokolově již po jede­nác­té usku­teč­ní tema­tic­ký fil­mo­vý semi­nář Film Sokolov, letos ve zna­me­ní odpa­du.

Návštěvníci budou zapla­ve­ni fil­my roz­lič­ných sty­lů, z nichž někte­ré mohou zhléd­nout pou­ze na soko­lov­ském semi­ná­ři. Zveme mimo jiné na auten­tic­kou zpo­věď o odpad­nu­tí od spo­leč­nos­ti s Jeanem-Clau­dem Van Dammem v hlav­ní roli nebo sil­ný doku­men­tár­ní sní­mek o chu­do­bě v mno­ha podo­bách Dlaně, jehož pro­jek­ce bude v Čechách posled­ní před ulo­že­ním kopie do fil­mo­vé­ho archi­vu. Za pozor­nost nepo­chyb­ně sto­jí i podiv­ný sní­mek Trash Humpers, jehož zhléd­nu­tí prý v divá­ko­vi vyvo­lá potře­bu jít se ospr­cho­vat. Návštěvníky dále čeká množ­ství dopro­vod­ných akcí, napří­klad v sobo­tu v noci uni­kát­ní čes­ká pre­mi­é­ra filmově-koncertního vystou­pe­ní umě­lec­ké­ho usku­pe­ní Cine-concert Double Cadence z Francie, v prů­bě­hu neděl­ní­ho odpo­led­ne pro­běh­ne odbor­ně komen­to­va­ná pro­hlíd­ka soko­lov­ské uhel­né pán­ve. Program bude popr­vé dvoj­ja­zyč­ný (čes­ky, ang­lic­ky). Vstup na celý semi­nář je zdar­ma.

Film Sokolov je jedi­neč­ný pro­jekt roz­sa­hem umě­lec­kých a odborně-vzdělávacích akti­vit a jejich tema­tic­kým pro­po­je­ním. Letošní roč­ník nese téma Odpad. V dneš­ní době vzbu­zu­je výraz odpad zejmé­na eko­lo­gic­ké kono­ta­ce, a to čas­to kraj­ně emo­tiv­ně zabar­ve­né, soko­lov­ský fes­ti­val se však na něj pokou­ší nahléd­nout mno­hem šíře. Každý film letoš­ní­ho roč­ní­ku byl vybrán, aby uká­zal někte­rou z poloh odpa­du, ať už jako nežá­da­né­ho a vyčle­ně­né­ho prv­ku spo­leč­nos­ti nebo umě­ní, nebo odpad­nu­tí od toho, čím jsme nebo bychom jako lidé a obča­né být měli.

Do pro­gra­mu je letos zařa­ze­no šest fil­mů. Zahajujícím sním­kem semi­ná­ře je Schormův Farářův konec nato­če­ný na moti­vy Škvoreckého scé­ná­ře inspi­ro­va­né­ho zmín­kou v novi­nách - ale­go­ric­ký pří­běh faleš­né­ho kně­ze, odpad­nu­té­ho od cír­kev­ní hie­rar­chie, avšak s ryzí tou­hou slou­žit Bohu. Hlavní roli hoř­ce humor­né­ho obra­zu soci­a­lis­tic­ké ves­ni­ce ztvár­nil Vlastimil Brodský. Po slav­nost­ním zahá­je­ní násle­du­je Jean-Claude Van Damme v pou­ta­vé sebe­re­fle­xi o pádu hvězdy béč­ko­vých fil­mů na hra­ni­ci fik­ce a sku­teč­nos­ti nazva­ném JCVD. Páteční fil­mo­vé pásmo uza­ví­ra­jí Trash Humpers kon­tro­verz­ní­ho reži­sé­ra Harmony Korineho, óda na odpad a hnus, blí­ží­cí se domá­cí­mu videu a při­po­mí­na­jí­cí prá­vo na svo­bo­du umě­lec­ké­ho vyjá­d­ře­ní.

Sobotní pro­gram uve­de Východoněmecké dis­ko sci-fi V pra­chu hvězd. Kultovní sní­mek, širo­ce hod­no­ce­ný jako kine­ma­to­gra­fic­ký odpad, láká na bizar­nost, sta­ni­ol a Janu Brejchovou v hlav­ní roli. Odpolední pro­mí­tá­ní rus­ké­ho doku­men­tu Dlaně zave­de divá­ky do hlav­ní­ho měs­ta Moldavska, Kišiněva, do syro­vě zachy­ce­né­ho svě­ta nezměr­né chu­do­by a víry. Film Sokolov nabí­zí zce­la jedi­neč­nou, posled­ní mož­nost zažít ten­to čer­no­bí­lý doku­ment před archi­va­cí jeho fil­mo­vé­ho kotou­če. Posledním sním­kem dru­hé­ho dne je Zapadákov reži­sé­ra Terrence Malicka, ame­ric­ká road-movie inspi­ro­va­ná sku­teč­nos­tí o dvou odpad­lí­cích, jejich útě­ku a sply­nu­tí s pří­ro­dou. Filmové lahůd­ky dopl­ní i pře­kva­pe­ní chys­ta­né pro sobot­ní večer, ozvě­ny fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Zlatý Voči 2011 a pro­jek­ce expe­ri­men­tál­ních fil­mů Prokopa Bartoníčka, jimž pat­ří neděl­ní dopo­led­ne.

Tři dny soko­lov­ské­ho fil­mo­vé­ho semi­ná­ře zvou návštěv­ní­ky i na mno­ho dopro­vod­ných akcí. Uskuteční se čty­ři před­náš­ky, dvě z nich fil­mo­věd­ce Davida Čeňka o fil­mo­vé ana­lý­ze, jed­na pod vede­ním lite­rár­ní­ho věd­ce Stefana Segiho o čes­kém hipho­po­vém tex­tu Peneřina – těž­ká dři­na (k poe­ti­ce čes­ké­ho hipho­pu) a posled­ní auto­ra pro­jek­tu Vetřelci a volav­ky Pavla Karouse nejen o soko­lov­ských sochách z obdo­bí nor­ma­li­za­ce a logu Filmu Sokolov. Odborně-vzdělávací strán­ku semi­ná­ře zavr­šu­je v nedě­li pro­hlíd­ka soko­lov­ské uhel­né pán­ve pod vede­ním RNDr. Petra Rojíka, Ph.D., kte­rá kro­mě jiné­ho poskyt­ne i zají­ma­vý roz­bor mož­nos­tí rekul­ti­va­ce kra­ji­ny pomo­cí odpa­du. Pro účast­ní­ky vypra­vu­je­me auto­bus.

Letošní roč­ník je zají­ma­vý rov­něž díky dopro­vod­né­mu pro­gra­mu, kte­rý souzní jak s téma­tem odpa­du, tak s kra­ji­nou domá­cí­ho měs­ta. Prvním pro­jek­tem je ote­vře­ná insta­la­ce v Sokolově Oslabit neteč­nost od archi­tek­to­nic­ké díl­ny Hungry. Sokolovský semi­nář tak vychá­zí do ulic za soko­lov­ský­mi oby­va­te­li a poku­sí se roze­hrát jejich smys­ly a otevřít se celé­mu pro­jek­tu. Ve foyer kina Alfa bude semi­nář dopro­vá­zet výsta­va ter­mo foto­gra­fií z míst, jež zůsta­la po dobý­vá­ní uhlí, Dagmar Šubrtové Nová divo­či­na.

Svůj záži­tek mohou divá­ci dopl­nit čet­bou kaž­do­roč­ně vydá­va­né­ho sbor­ní­ku odbor­ných tex­tů vzta­hu­jí­cích se k hlav­ní­mu téma­tu, kam při­spí­va­jí vědec­ké kapa­ci­ty i stu­den­ti. Letos napří­klad lite­rár­ní teo­re­tik a vedou­cí kated­ry kom­pa­ra­tis­ti­ky na FFUK pro­fe­sor Petr Bílek nebo fil­mo­vý kri­tik Antonín Tesař. Sborníky jsou k dis­po­zi­ci v prů­bě­hu celé­ho fes­ti­va­lu či poz­dě­ji v Národní knihov­ně.

Večery pat­ří nejen hudeb­ní zába­vě v kino­ka­vár­ně. V prů­bě­hu celé­ho víken­du budou moci účast­ní­ci jako jed­ni z prv­ních v České repub­li­ce vyu­žít uni­kát­ní tech­no­lo­gii inter­ak­tiv­ní ode­zvy, umož­ňu­jí­cí upo­zor­nit on-line na jed­not­li­vé sním­ky a dal­ší akti­vi­ty v rám­ci akce na soci­ál­ní síti Facebook.

Organizační tým Filmu Sokolov je slo­žen pře­váž­ně ze stu­den­tů kated­ry este­ti­ky a kated­ry fil­mo­vých stu­dií Filozofické fakul­ty Univerzity Karlovy. Pokoušíme se při­pra­vit pro­gram, kte­rý zaujme nejen stu­den­ty huma­nit­ní­ho zamě­ře­ní, ale i širo­kou veřej­nost. Každý člo­věk ote­vře­ný umě­ní, pře­mýš­le­ní a dis­ku­si může na Filmu Sokolov na tři dny odpad­nout od všed­nos­ti, osob­ních stras­tí a zod­po­vě­dět si otáz­ku, co má smy­sl v živo­tě (vy)třídit.

Film Sokolov je rea­li­zo­ván za pod­po­ry Nadace Vodafone Česká repub­li­ka, Ministerstva kul­tu­ry České repub­li­ky a měs­ta Sokolov.

 

Kontakty:

Klára Vyhnánková

+420 603881412

[email protected]


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,61375 s | počet dotazů: 237 | paměť: 56562 KB. | 03.07.2022 - 13:39:26