Kritiky.cz > Články > Tisková konference – seriál Neviditelní - 2. sada fotek

Tisková konference – seriál Neviditelní - 2. sada fotek

dsc08426

Fotky ve vět­ším roz­li­še­ní najde­te na našem part­ner­ském ser­ve­ru 10Mpix.cz.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

 1. Nemusí pršet,
  nebo snad dob­rý den, pane Bajgare. Odhodlávám se již něko­lik měsí­ců k Vašemu oslo­ve­ní. S kole­gy v prá­ci jsme zva­žo­va­li jakou for­mou Vás oslo­vit na zákla­dě ukon­če­né dis­ku­se k seri­á­lu „Neviditelní“, kde jste spí­še zásad­ně kon­sta­to­val, že o pokra­čo­vá­ní neu­va­žu­je­te.
  Zvažovali jsme napsá­ní „výhruž­né­ho“ dopi­su se vše­mi nále­ži­tost­mi a násled­ky, kte­ré by kon­či­ly Vaším usu­še­ním, jen abychom Vás donu­ti­li změ­nit názor. Neviditelní se, nejen mě, jeví jako oprav­do­vý spa­si­tel v tele­viz­ní seri­á­lo­vé tvor­bě. Je to návrat k tra­di­ci čes­ké­ho humo­ru, jem­nos­ti, sluš­nos­ti, důvti­pu a pří­stu­pu k divá­ko­vi v kon­tras­tu s dneš­ní dobou. To, že jsem use­dl a začal shlu­ko­vat pís­men­ka do těch­to vět má pří­či­nu v pro­pa­du České tele­vi­ze do žum­py bul­vá­ru, vul­ga­ri­ty, hul­vát­ství a oprav­do­vé­ho „aten­tá­tu“ na kul­tu­ru. Jako divák kon­ce­si­o­nář se nedo­ká­žu smí­řit s nabí­ze­ný­mi pořa­dy čes­ké veřej­no­práv­ní tele­vi­ze. Například, jsem začal sle­do­vat Dabing Street s oče­ká­vá­ním. Po pře­tr­pě­ném prv­ním díle jsem se domní­val, že jde o ote­vře­nou rece­si a vybur­co­vá­ní divá­ka. Očekával jsem změ­nu dějo­vé lin­ky ve smys­lu uvě­do­mě­ní, že to co děla­jí, děla­jí pro­to, že si to divá­ci žáda­jí. Poukázat, že dneš­ní pub­li­kum se ve vul­ga­ris­mech a zvrá­ce­nos­tech vyží­vá, přes­to­že exis­tu­je i humor jem­ný, něž­ný, sluš­ný a bez prv­ků nási­lí. Abych mohl dílo posou­dit (odsou­dit), musím se s ním sezná­mit. Bohužel! Po zhléd­nu­tí před­po­sled­ní­ho dílu DS jsem došel k závě­ru, že se na Vás musím obrá­tit a požá­dat Vás o pře­hod­no­ce­ní názo­ru na pokra­čo­vá­ní Neviditelných. Popisovat kla­dy seri­á­lu, co v divá­cích zane­chal, by byl jen výpis super­la­ti­vů, kte­ré v této době mají hod­no­tu ciga­re­to­vé­ho nedo­pal­ku, neboť pozby­ly své hod­no­ty i význa­mu.

  Dnes mi sepsá­ní rece­sist­ní­ho „výhruž­né­ho“ dopi­su nějak splý­vá. Řekl bych, že je mož­no jej brát za ber­nou min­ci. Buďto napí­še­te pokra­čo­vá­ní, nebo … To co se před­klá­dá dneš­ní­mu divá­ko­vi je děs a hrůza. Pozitivem je, že tak nespo­ko­je­ný divák jako já, je vrhán zpět do náru­če lite­ra­tu­ry. Co mám ale dělat, když jsem „líný“ číst.

  Je s podi­vem, jaká díla u nás vzni­ka­la v dobách tota­li­ty, vyjma ryze ide­o­lo­gic­kých. Dodnes z nich všech­ny naše tele­vi­ze těží a až bez­o­hled­ně je nabí­ze­jí pořád doko­la. Porevoluční pro­duk­ce vět­ši­nou pře­ží­vá pou­ze svou pre­mi­é­ru. Staří mazá­ci ode­šli a mla­dí jsou tak roze­rva­ní a bez úcty k tra­di­ci, že jejich díla ráda upa­da­jí v zapo­mně­ní. Potom se obje­ví­te Vy, káp­ne­te na to, až se dno otře­se, řek­ne­te Á a do Bé se nehr­ne­te. Dnešní tvor­ba je z řetě­zu utr­že­ná a pro­to Vás co nej­snažně­ji pro­sím, dej­te nám měko­tům nadě­ji na pokra­čo­vá­ní tak geni­ál­ně roze­psa­né­ho pří­bě­hu o vod­ních lidech, kte­rý má tolik dějo­vě ote­vře­ných linek, že by bylo hří­chem, nelid­ské a nezod­po­věd­né v zapo­ča­tém díle nepo­kra­čo­vat.
  Děkuji za Váš čas, kte­rý jste věno­val, nejen mému nářku na špat­ném? „hro­bě“.
  V úctě,
  Václav Havelka, Most

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Tisková konference - seriál Neviditelní24. července 2014 Tisková konference - seriál Neviditelní Česká televize připravila pro své diváky nový třináctidílný seriál nazvaný Neviditelní, který bude od září nasazen na páteční večery od 20.00 hodin na ČT 1. Ve stylovém prostředí Muzea […]
 • Neviditelní - videa z novinářské premiéry29. července 2014 Neviditelní - videa z novinářské premiéry  
 • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […]
 • Ondřej Vetchý v náročné filmové scéně Bábovek skočil do bazénu19. září 2019 Ondřej Vetchý v náročné filmové scéně Bábovek skočil do bazénu Až do začátku října probíhá v Praze a jejím blízkém okolí natáčení filmu Bábovky podle stejnojmenného knižního bestselleru Radky Třeštíkové v režii Rudolfa Havlíka. Pod scénářem je […]
 • Mazalové (TV seriál)7. listopadu 2018 Mazalové (TV seriál) Komediální seriál o nelehkém soužití hradních strašidel s příšernou rodinou Mazalů. Mazalové jsou rodinný komediální seriál, který nás zavede na starobylý hrad Oreb, kde si spokojeně žije […]
 • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […]
 • Nevinné lži - fotky z tiskové konference27. srpna 2014 Nevinné lži - fotky z tiskové konference Fotky ve větším rozlišení najdete na webu 10Mpix.cz
 • Labyrint – nový televizní seriál20. srpna 2015 Labyrint – nový televizní seriál Režisér Jiří Strach se svými spolupracovníky dnes představil novinářům první díl seriálu Labyrint, který kombinuje žánr thrilleru a detektivky. Inspirace obrazem Poslední soud od Hieronyma […]
 • Nevinné lži II. 27. srpna 2014 Nevinné lži II. Na podzim se začnou v České televizi vysílat další díly úspěšné minisérie Nevinné lži, vysílací čas bude v neděli ve 20 hodin, první díl se bude odvysílán 7. září. První série se […]
 • Nevinné lži – video z tiskové konference27. srpna 2014 Nevinné lži – video z tiskové konference https://www.youtube.com/watch?v=x8bBZiWUZno