Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Tisková konference k natáčení kriminální minisérie Princip slasti

Tisková konference k natáčení kriminální minisérie Princip slasti

DSC00401

V pon­dě­lí 5.února pro­běh­la v Praze v restau­ra­ci Eska v Karlíně tis­ko­vá kon­fe­ren­ce k natá­če­ní nové kopro­dukč­ní kri­mi­nál­ní mini­sé­rie Princip slas­ti.

Kriminální děj je zasa­zen do tří zemí, natá­če­ní tak pro­bí­há v Polsku, České repub­li­ce a na Ukrajině. Hlavní vyšet­řo­va­te­lé hra­jí Karel Roden, Malgorzata Buckowska a Sergej Strelnikov. Jejich posta­vy, Viktor, Maire a Serhij, jsou tak nuce­ny v rám­ci vyšet­řo­vá­ní kri­mi­nál­ní­ho zlo­či­nu spo­lu­pra­co­vat. Dalšími her­ci, kte­ří se v sérii obje­ví, jsou např. Kryštof Hádek, Martin Finger, Robert Gonera, Stipe Erceg, ad.

Autorem scé­ná­ře je Maciej Maciejewski. Ten stál za seri­á­lem Polda (Glina), kte­rý pat­ří mezi nej­lep­ší pol­ský kri­mi­nál­ní seri­ál všech dob. V Principu slas­ti se děj ode­hrá­vá ve třech post­ko­mu­nis­tic­kých zemích a vyšet­řo­va­te­lé tak mohou roz­jet roz­sáh­lé mezi­ná­rod­ní pát­rá­ní a vyšet­řo­vá­ní. Režisérem série je pol­ský fil­mo­vý reži­sér a pro­du­cent Dariusz Jabłoński. Ten se podí­lel před dva­ce­ti lety na natá­če­ní fil­mu Je tře­ba zabít Sekala a má boha­té reži­sér­ské zku­še­nos­ti. Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci také řekl, že Praha pat­ří mezi jeho nej­ob­lí­be­něj­ší měs­ta a zná ji již od 70. let.

Tiskové kon­fe­ren­ce se zúčast­ni­ly i pro­du­cent­ky série – Izabela Wojcik a Violetta Kaminska, stej­ně jako kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka ČT Kateřina Ondřejková. Zmínily, že natá­če­ní je nyní v polo­vi­ně, točí se nyní v České repub­li­ce a poté se bude ješ­tě natá­čet na Ukrajině, v Oděse.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,70275 s | počet dotazů: 244 | paměť: 53359 KB. | 02.12.2021 - 23:21:30