Kritiky.cz > Filmové premiéry > Tisková konference k filmu PAST

Tisková konference k filmu PAST

DSCN9728

Po vče­rej­ší novi­nář­ské pro­jek­ci fil­mu Past pro­běh­la krát­ká tis­ko­vá kon­fe­ren­ce za účas­ti scé­náris­ty a reži­sé­ra Viktora Polesného a her­ců. Film Past vyprá­ví pří­běh hereč­ky Jiřiny Štěpničkové, kte­rá se na začát­ku pade­sá­tých let poku­si­la pře­kro­čit stát­ní hra­ni­ce spo­lu se svým malým synem Jirkou. Celá akce  však pro­běh­la v režii taj­né poli­cie a zadr­že­né oso­by byly exem­plár­ně potres­tá­ny.  Film věnu­je pozor­nost nejen hlav­ní hrdin­ce, ale také jed­ná­ní a osudům jejích spo­lu­pra­cov­ní­ků. Bez zob­ra­ze­ní drs­ných scén a nási­lí doká­zal  reži­sér Polesný zachy­tit  nejen prak­ti­ky zástup­ců bez­peč­nost­ních slo­žek a sou­dů, ale také pro­sa­zo­vá­ní ide­o­lo­gie té doby při půso­be­ní na jed­not­liv­ce nebo celé sku­pi­ny lidí.

Čestným hos­tem tis­ko­vé kon­fe­ren­ce byl  herec Jiří Štěpnička, kte­rý zavzpo­mí­nal na své návštěvy ve věze­ní v Pardubicích i dal­ší situ­a­ce, spo­je­né s osu­dem jeho mat­ky. Hlavní roli Jiřiny Štěpničkové ztvár­ni­la Zuzana Stivínová a dále ve fil­mu hra­jí: I. Orozovič, A. Vojtek, J. Ježková, L. Zahradnická, D. Bambas, K. Frejová, J. Novotný, J. Teplý, D. Matásek, S. Remundová, L. Jelínková, S. Jachnická, J. Stryková, K. Heřmánek ml., M. Bittnerová, R. Novák ml. a dal­ší. Kamera D. Ployhar.

Diváci uvi­dí film na ČT1 dne 16.2.2020 ve 20:10 hodin.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...