Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i velké

TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i velké

19598738 10208947903766934 1327737977697549257 n

19554685_10208947795444226_1238877988766481698_n

Kniha „TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i vel­ké“ od Aleny Isabelly Grimmichové, kte­ré vyda­lo nakla­da­tel­ství CPress, urči­tě nene­chá chlad­ný­mi všech­ny milov­ní­ky nej­růz­něj­ších výtvar­ných tech­nik, kte­ré si navíc můžou snad­no sami vyzkou­šet v pohod­lí domo­va.

Kniha urče­ná nejen pro malé i vel­ké, pros­tě pro všech­ny, kte­rým nechy­bí nad­še­ní a chuť hrát si s bar­vič­ka­mi, obje­vo­vat nové tech­ni­ky a meto­dy, si spo­leč­ně na ces­tě za tvo­ře­ním uži­jí spous­tu legra­ce a zába­vy.

Ostatně kdo by nemi­lo­val razít­ka, razít­ko­vá­ní a tisk pomo­cí nej­růz­něj­ších mate­ri­á­lů? Je to prv­ní meto­da, s kte­rou se sezna­mu­je­me již v ran­ném dět­ství, mnoh­dy i dřív než vez­me­me do ruky tuž­ku. Metodu tis­ku a razít­ko­vá­ní Alena Isabella Grimmichová pový­ši­la pří­mo na úžas­né umě­ní, díky kte­ré­mu si může­me svůj domov pro­mě­nit v kou­zel­nou říši fan­ta­zie.

Tato kni­ha vás od samé­ho začát­ku pro­ve­de nej­růz­něj­ší­mi tech­ni­ka­mi tis­ku, ať už přes roz­ma­ni­té deko­ro­vá­ní papí­ru, tex­ti­lu, tak i dal­ších mate­ri­á­lů. Díky skvě­lé autor­ce zjis­tí­te, že jde oprav­du tisk­nout všu­de, na všech­no a pomo­cí vše­ho.

Kniha je vel­mi pře­hled­ně napsá­na a uspo­řá­dá­na do úhled­ných kapi­tol. Úplně na začát­ku čte­nář obje­ví jed­no­du­chý a uce­le­ný obsah kni­hy, jež zjed­no­du­ší a urych­lí ori­en­ta­ci v ní samot­né. Velkou výho­dou je, že nemu­sí­te postu­po­vat sys­te­ma­tic­ky strán­ku po strán­ce, ale kni­hou lze libo­vol­ně lis­to­vat, čer­pat inspi­ra­ci a začít oprav­du odkud­ko­liv. Záleží jen a jen na vás, co vám pad­ne do noty, a co bude­te mít prá­vě chuť začít tvo­řit a vytvá­řet.

V obsa­hu jsou vyjme­no­vá­ny jed­not­li­vé kapi­to­ly tj. uzá­vě­ry z pet lah­ví, potře­by z domác­nos­ti, čín­ské zelí, spa­da­né lis­tí, lis­tí, tisk zelím, bram­bo­ry, jabl­ka, hou­by, tisk vos­kem, tisk váleč­kem, motýl, dře­vě­né razít­ko, spi­rá­la, razít­ko z mechov­ky, gumy a gumič­ky, lino­rit, kres­ba na skle, sklo a vosk, tisk ze skla, mýdlo, papí­ro­vá kraj­ka, šab­lo­ny, šab­lo­no­vá­ní na tex­til, šab­lo­ny na vajíč­kách, písmo, síto­tisk, mechov­ka, pro­vá­zek, ple­te­ni­na, moli­ta­no­vý vále­ček, vyu­ži­tí zbyt­ků. Každá z nich před­sta­vu­je jed­nu tech­ni­ku, kte­ré se vždy plně věnu­je na něko­li­ka strán­kách.

Následuje úvod, jakési pří­jem­né nala­dě­ní se na tvo­ře­ní. Autorka své­ho čte­ná­ře sezna­mu­je s tím, že tisk a razít­ko­vá­ní je nej­jed­no­duš­ší meto­da, kte­rou zvlád­nou oprav­du všich­ni. Ukazuje, že není potře­ba ani dra­ze kupo­va­ných razí­tek a šab­lon, ale že doko­na­lé­ho efek­tu a kre­a­tiv­ní­ho zážit­ku může­me docí­lit i za pomo­ci po domác­ku vyro­be­ných razí­tek.

Již při jejich samot­né výro­bě může­me napl­no popus­tit uzdu svo­jí fan­ta­zie. Lze čaro­vat a dělat divy za pomo­ci všech drob­nos­tí a malič­kos­tí, kte­ré nám posky­tu­je nejen domác­nost, ale i samot­ná zahrád­ka; nespo­ko­jit se jen s fád­ním namá­če­ním bar­vy do bloč­ku s inkous­tem, ale obje­vit i nové a nepo­zna­né obzo­ry v podo­bě namá­če­ní bar­vy štět­cem, váleč­kem a třba i oby­čej­nou hou­bič­kou.

A mate­ri­á­ly na tiskát­ka? Proč se i v této oblas­ti strikt­ně ome­zo­vat? I zde lze pou­žít prak­tic­ky všech­no: pří­rod­ni­ny, tex­til, pro­váz­ky, kor­ko­vé zát­ky, pet uzá­vě­ry a mno­ho dal­ší­ho.

Ruku v ruce s razít­ky a meto­dou tis­ku bychom nemě­li zapo­me­nout i na šab­lo­ny. Nejkrásnější budou zce­la urči­tě ty vlast­no­ruč­ně předma­lo­va­né, vystří­ha­né a vymač­ka­né z papí­ru, s tím tato kou­zel­ná kni­ha ráda pora­dí.

Rozložení jed­not­li­vých kapi­tol je stej­né jako u mno­ho podob­ných pub­li­ka­cí toho­to smě­ru. Každá z nich obsa­hu­je název, jed­no­du­chý výčet pou­ži­té­ho mate­ri­á­lu a vel­kou úvod­ní foto­gra­fii z výsled­né­ho tvo­ře­ní. Následuje podrob­ný popis pou­ži­té tech­ni­ky dopl­ně­ný vel­mi pou­ta­vý­mi, barev­ný­mi a podrob­ný­mi foto­gra­fie­mi. Popis a návod je vel­mi podrob­ně roze­psán a vysvět­len. Všechny návo­dy jsou jed­no­du­ché, sro­zu­mi­tel­né, vše z dostup­ných mate­ri­á­lů a pomů­cek, a poměr­ně rych­lé k vytvá­ře­ní.

Sám člo­věk, kte­rý tuto pub­li­ka­ci dosta­ne do ruky, nebu­de věřit svým vlast­ním očím, jak moc a mno­ho se dá tvo­řit jen z mála. Velmi krás­ně zpra­co­va­ná pub­li­ka­ce, jež nadchne kaž­dé­ho a děti zaba­ví na dlou­hé hodi­ny. Knihu vře­le dopo­ru­ču­je­me.

Název kni­hy: TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i vel­ké

Autor: Alena Isabella Grimmichová

Fotografie: Alena Isabella Grimmichová

Obálka: Karel Hána

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2017, 1. vydá­ní

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,10001 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53356 KB. | 17.09.2021 - 16:01:02