Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Zajímavosti > Tipy, jak získat více followerů na Instagramu

Tipy, jak získat více followerů na Instagramu

Fotka od Photo Mix z Pixabay
Fotka od Photo Mix z Pixabay
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Americká soci­ál­ní síť Instagram byla spuš­tě­na v roce 2010 a zane­dlou­ho se zařa­di­la mezi nej­ob­lí­be­něj­ší soci­ál­ní sítě (jen za prv­ních 11 měsí­ců se k „Instáči“ při­po­ji­lo 9 mil. uži­va­te­lů). Umožňuje uži­va­te­lům sdí­let své foto­gra­fie a videa, kte­ré lze upra­vo­vat pomo­cí fil­trů. V roce 2021 činil počet aktiv­ních uži­va­te­lů přes 1,2 mili­ar­dy a dle před­po­vě­dí by roce 2025 mohl dosáh­nout 1,44 mili­ar­dy – což před­sta­vu­je zhru­ba tře­ti­nu uži­va­te­lů inter­ne­tu.

Někteří uži­va­te­lé mají své pro­fi­ly pře­de­vším pro­to, aby sle­do­va­li své přá­te­le, veřej­ně zná­mé osob­nos­ti či strán­ky firem. Tato sku­pi­na nemu­sí počet followerů nijak zvlášť řešit, není pro ní rele­vant­ní. Pro influ­en­ce­ry je nao­pak důle­ži­té zís­kat followerů co nej­ví­ce – jedi­ně díky tomu můžou moh­li posí­lit svou pří­tom­nost a zís­kat více pozor­nos­ti.

Pokud máte se zís­ká­vá­ním s followery na Instagramu potí­že, mož­ná nedo­dr­žu­je­te někte­ré ze základ­ních „nepsa­ných pra­vi­del“. Zde je něko­lik tipů, jak ve vyso­ce kon­ku­renč­ním pro­stře­dí pro­ra­zit.

Instagram followers si můžete koupit

Chcete mít spous­tu sle­du­jí­cích takřka oka­mži­tě? Pak vás potě­ší, že si může­te Instagram followers kou­pit. Služba kupfollowers.cz garan­tu­je bez­peč­né a oka­mži­té při­čte­ní followers i likes, aniž bys­te muse­li pro­zra­zo­vat hes­lo či jiné infor­ma­ce. Nákupem followerů oka­mži­tě posí­lí­te důvě­ry­hod­nost své­ho pro­fi­lu, zvý­ší­te šan­ci na inter­ak­ci a váš účet poros­te mno­hem rych­le­ji, než kdy­bys­te spo­lé­ha­li pou­ze na při­ro­ze­ný nárůst sle­du­jí­cích.

Dělejte kvalitní obsah

Kvalitní obsah je při zís­ká­vá­ní více followerů na Instagramu klí­čo­vým fak­to­rem. Snažte se vytvá­řet zají­ma­vé a este­tic­ky pří­jem­né foto­gra­fie a videa, kte­ré oslo­ví vaši cílo­vou sku­pi­nu.

Používejte hashtagy

Použití rele­vant­ních hash­tagů může pomo­ci zvý­šit vidi­tel­nost vašich pří­spěv­ků na Instagramu, a tím i zís­kat více followerů. Samozřejmě se snaž­te vybrat hash­tagy, kte­ré jsou pří­buz­né s téma­tem vaše­ho pří­spěv­ku.

Interagujte s ostatními uživateli

Interakce s ostat­ní­mi uži­va­te­li může vám bude při budo­vá­ní sil­né follower­ské základ­ny tak­též k pro­spě­chu. Lajkujte a komen­tuj­te pří­spěv­ky od lidí, kte­ří vás zají­ma­jí, a sle­duj­te jejich účty. Tím uká­že­te, že jste aktiv­ní a zají­má­te se o to, co se na Instagramu děje.

Sledujte své statistiky

Sledování sta­tis­tik vašich pří­spěv­ků může pomo­ci vypá­t­rat, jaké typy obsa­hu mají nej­vět­ší úspěch u vašich followerů. Použijte tyto poznatky k vytvá­ře­ní dal­ší­ho obsa­hu, kte­rý oslo­ví více lidí.

Propagujte svůj účet na jiných platformách

Propagováním své­ho Instagram účtu na jiných soci­ál­ních médi­ích, jako jsou napří­klad Facebook nebo Twitter, může dosáh­nout rych­lej­ší­ho pří­růst­ku followerů. Oslovíte díky tomu lidi, kte­ří vás sle­du­jí na jiných plat­for­mách, aby vás zača­li sle­do­vat i na Instagramu.

Pořádejte soutěže a giveawaye

Soutěže a give­a­way patř mezi zaru­če­né způ­so­by, jak zís­kat více followerů na Instagramu. Lidé jsou sou­tě­ži­ví tvo­ro­vé a rádi dostá­va­jí dár­ky vše­ho dru­hu. Nabídněte něja­kou atrak­tiv­ní cenu a požá­dej­te uži­va­te­le, aby vaši strán­ku sdí­le­li nebo ozna­či­li své přá­te­le v pří­spěv­ku.

Dbejte na pravidelné přidávání obsahu

Pravidelné pub­li­ko­vá­ní nových postů vám ces­tu za nový­mi followery roz­hod­ně usnad­ní. Snažte se pro­to pra­vi­del­ně při­dá­vat nové pří­spěv­ky a udr­žo­vat svůj účet aktiv­ní. Kromě nových sle­du­jí­cích tím mini­ma­li­zu­je­te rizi­ko úbyt­ku stá­va­jí­cích - vaši followero­vé uvi­dí, že obsah při­dá­vá­te spí­še nára­zo­vě, mohou váš účet pře­stat sle­do­vat .

Kolaborikte s ostatními uživateli

Spolupráce s jiný­mi uži­va­te­li může také ku pro­spě­chu věci. Navažte kon­takt s influ­en­ce­ry, kte­ří mají podob­nou cílo­vou sku­pi­nu jako vy – bude to win-win, tedy vítěz­ství pro obě stra­ny.

Používejte Instagram Stories

Instagram Stories jsou vel­mi popu­lár­ní prvek, na kte­rý však mno­zí uži­va­te­lé zapo­mí­na­jí. Nedělejte stej­nou chy­bu a vytvá­řej­te zají­ma­vé a kre­a­tiv­ní pří­běhy, kte­ré oslo­ví vaše followery a při­táh­nou pozor­nost nových uži­va­te­lů.

Pamatujte, že zís­ká­ní followerů na Instagramu vyža­du­je trpě­li­vost a úsi­lí, ale když nepo­le­ví­te, urči­tě se vám nako­nec poda­ří pro­ra­zit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Dívčí gang - Leonie: Život na okraji propasti23. března 2023 Dívčí gang - Leonie: Život na okraji propasti Tenhle film je skvělou sondou do naprosto smutného, depresivního a prázdného života mladých influencerů, kteří předávají doslova nulovou hodnotu svým followerům a akorát si ničí život. […] Posted in Filmové recenze
  • Chicken Mystake game22. března 2023 Chicken Mystake game Už jste slyšeli o této doslova vypečené hře, která si získala tisíce fanoušků ve světě? Že ne? Tak čtěte. Mystake kasino a jeho exkluzivní hry, které jinde nenaleznete! Online kasino […] Posted in Ze života
  • Instagram lajky – proč si je lidé kupují?18. března 2023 Instagram lajky – proč si je lidé kupují? Instagram i přes jakékoliv ostatní sociální sítě patří mezi to nejsilnější, co na trhu je. Má gigantickou základnu denně aktivních uživatelů a existuje nespočet influencerů, kteří na této […] Posted in Ze života
  • Jaké jsou nejoblíbenější hry v českých online kasinech?16. března 2023 Jaké jsou nejoblíbenější hry v českých online kasinech? V posledních letech se online kasina stala stále populárnější volbou pro české hráče, a to zejména díky snadné dostupnosti a širokému výběru her. Zde se podíváme na nejoblíbenější hry v […] Posted in Ze života
  • Proč uvažovat o CRM i v poměrně malé firmě10. března 2023 Proč uvažovat o CRM i v poměrně malé firmě Často si myslíme, že CRM (Customer Relationship Management) je určeno pouze pro velké korporace. Nicméně, i malé firmy mohou mít prospěch z implementace CRM systému. V tomto článku se […] Posted in Ze života
  • Co mám vlastně koupit své manželce na Den matek?3. března 2023 Co mám vlastně koupit své manželce na Den matek? Tak jsem přemýšlel o tom, co vlastně bych mohl koupit své manželce. Vychovává mi dvě děti a já ji pomáhám co můžu, když jsem doma.  Napadlo mně, že bych ji třeba mohl koupit nějaký […] Posted in Ze života
  • LEGO novinky pro rok 202326. února 2023 LEGO novinky pro rok 2023 Jako každý rok, tak i dánské LEGO připravuje pro fanoušky několik novinek. Už do zavedených sérií, Star Wars, Harry Potter, Technic a mnoho dalších tematických, se připravuje mnoho […] Posted in Herní aktuality
  • Nejlepší seriály Netflixu pro rok 2022 a co očekávat v roce 202320. února 2023 Nejlepší seriály Netflixu pro rok 2022 a co očekávat v roce 2023 Netflix má za sebou další úspěšný rok, kdy jeho originální pořady, jako jsou recenze na m-platba casino, lámaly rekordy sledovanosti, ale jaké byly nejlepší seriály roku 2022? Přestože […] Posted in Zajímavosti
  • Online casino: jak mít hraní vždy pod kontrolou18. února 2023 Online casino: jak mít hraní vždy pod kontrolou Nová online zábava do každé domácnosti, která se v posledních letech rozmáhá čím dál více, a online kasin na českém trhu přibývá jako hub po dešti. S lákavými bonusy nebo atraktivními […] Posted in Ze života
  • Otáčení zdarma bez vkladu7. února 2023 Otáčení zdarma bez vkladu Virtuální hazardní hry jsou jedním z nejvyhledávanějších odvětví na internetu, zejména jako způsob, jakým mohou nadšenci do hazardních her snadno, ale ve velkém vydělat peníze. Podlahová […] Posted in Peníze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,15950 s | počet dotazů: 274 | paměť: 60476 KB. | 24.03.2023 - 11:16:46