Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Knihovnička > Tip pro matky manažerky. I rodina je „firma“!

Tip pro matky manažerky. I rodina je „firma“!

IMG 20190405 161009

Na kni­hu pri­már­ně urče­nou pro mana­že­ry a vůd­ce lid­ských sku­pin se ráda podí­vám z jiné­ho úhlu pohle­du. Chceme-li v živo­tě dosáh­nout har­mo­nie a „tahu na bran­ku“, potře­bu­je­me podob­ně smýš­le­jí­cí lidi – se stej­ným cílem. V rodi­ně, v prá­ci, v jiných oblas­tech živo­ta pro nás důle­ži­tých. Tam všu­de je téma kme­no­vé­ho vůd­cov­ství živé a aktu­ál­ní.

Pokud pro něko­ho zna­me­ná rodi­na hod­ně, ale pro dru­hé­ho niko­liv, nebo je to roze­ný ška­ro­hlíd, nikdy nevy­tvo­ří­te har­mo­nic­kou rodi­nu.

Pokud pra­cu­je­te s šikem otrá­ve­ných zaměst­nan­ců, kte­ré více zají­má hos­po­da po prá­ci než spo­leč­ný zájem, pak nikdy nebu­de úspěš­ný pod­ni­ka­tel.

Ano, role kme­no­vé­ho vůd­ce je v našich živo­tech důle­ži­tá. Někde to je v rodi­nách mat­ka, otec, někde babič­ka, vět­ši­nou vel­kou nedo­ce­ni­tel­nost tako­vé­ho člo­vě­ka uvi­dí­te, když náh­le zmi­zí. Celé rody se roz­pa­da­jí poté, co posled­ní moud­rá žena ode­šla…

Považuji tuto kni­hu za trans­for­mač­ní, pro­to­že kme­no­vým vůd­cem může­te být i sami v sobě, pokud chce­te jít za svým cílem. Nebo pokud chce­te jen zabo­jo­vat s otrá­ve­nos­tí a ška­ro­hlíd­stvím. Sami sobě být tím, kdo zmo­bi­li­zu­je síly a utvo­ří kolem sebe svět, jaký potře­bu­je k úspě­chu.

Ale nebuď­me zase pře­hna­ně opti­mis­tič­tí, to ostat­ně auto­ři doklá­da­jí hned na začát­ku, kdo nechce vystou­pit z niž­ších sku­pin „kme­ne“, ten tam také může zůstat. Věřte, že ener­gii bude lépe napnout k hle­dá­ní těch, jež váš cíl budou sdí­let.

Manažerem vlast­ní­ho živo­ta…

Pokud v živo­tě tápe­te a chce­te udě­lat něja­ké změ­ny, prak­tic­ké kro­ky – je to jed­na z těch pra­vých. Nedejte na to, že je urče­na pro mana­že­ry firem a lid­ských „zdro­jů“…. Protože všech­ny ty „zdro­je“ máte v sobě a mís­to fir­my tady může figu­ro­vat váš vlast­ní záměr.

Projdeme jed­not­li­vý­mi sku­pi­na­mi, zjis­tí­me, co mají spo­leč­né a kde jsou ty styč­né body, žeb­říč­ky, po kte­rých lze pře­lézt z jed­né do dru­hé…

Naučíme se posou­vat a měnit své cíle. Aktualizovat je a mít je na zře­te­li.

Naučíme se dát sobě a lidem kolem sebe šan­ci vidět svět lépe a zamě­řit pozor­nost na úspěch.

Naučíme se pře­jít z jed­né sku­pi­ny do dru­hé, samo­zřej­mě pou­ze teh­dy, když bude­me oprav­du chtít.

Naučíme se hle­dat kolem sebe lidé se stej­ný­mi hod­no­ta­mi.

Naučíme se, jak důle­ži­té je mít něko­ho v roli men­to­ra, byť nená­pad­né­ho… něko­ho tře­tí­ho, kdo má nad­hled.

IMG 20190405 161059
IMG 20190405 161059

Mám-li se podě­lit o čte­nář­ský záži­tek, tak bych kni­hu nazva­la PEVNOU a POHODLNOU, kte­rá ale vyža­du­je více času. Informace bez zby­teč­né vaty, jas­né, struč­né, přes­ně toli­krát opa­ko­va­né a zopa­ko­va­né, jak je tře­ba po pocho­pe­ní a postup­né roz­ví­je­ní všech metod. Čte se navzdo­ry těž­ké­mu téma­tu cel­kem lehce tím, že se čás­teč­ně v kni­ze má šan­ci kaž­dý nalézt a vidí tam rea­li­tu něče­ho, co je tře­ba jen o krů­ček nad ním,… když… když po tom bude chtít sáh­nout. A zopa­ko­vá­ní toho nej­dů­le­ži­těj­ší­ho na kon­ci kaž­dé kapi­to­ly je v tako­vou chví­li požeh­ná­ním.

O auto­rech:

Dave Logan, John King, Dr. Halee Fischer-Wright: auto­ři jsou čle­ny a spo­luza­kla­da­te­lé spo­leč­nos­ti CultureSync, kte­rá se věnu­je kou­čo­vá­ní, vede­ní pro­jek­tů v oblas­tech nových tech­no­lo­gií, stát­ní sprá­vy a rea­lit. Každý do kni­hy vná­ší své zku­še­nos­ti a svůj pohled na věc.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2019, www.synergiepublishing.com

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,88221 s | počet dotazů: 238 | paměť: 51565 KB. | 23.10.2021 - 05:55:39