Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > TIM BURTON

TIM BURTON

TimBurton
TimBurton
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

TIM BURTON  svou kari­é­ru zahá­jil v The Walt Disney Company jako kon­cepč­ní a inbe­tween výtvar­ník a pra­co­val na celo­ve­čer­ních ani­mo­va­ných fil­mech spo­leč­nos­ti Disney Liška a pesČerný kotel.

Naposledy reží­ro­val Johnnyho Deppa, Michelle Pfeiffer, Helenu Bonham Carter a Evu Green v gotic­ké kome­dii Temné stí­ny na moti­vy kul­tov­ní­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu.

Produkoval také fan­ta­sy horo­ro­vý thriller Abraham Lincoln: Lovec upí­rů v režii Timura Bekmambetova. V roce 2010 se ujal režie fil­mu Alenka v říši divů, výprav­ný sní­mek na moti­vy kla­sic­ké­ho pří­bě­hu Lewise Carrolla, ve kte­rém si zahrá­li Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne HathawayMia Wasikowska. Snímek po svě­tě utr­žil přes mili­ar­du dola­rů a stal se dru­hým nej­ú­spěš­něj­ším sním­kem roku 2010. Kromě toho byl nomi­no­ván na Zlatý glo­bus v kate­go­rii Nejlepší muzi­kál nebo kome­die a zís­kal také dva Oscary – za nej­lep­ší umě­lec­ké vede­ní a za nej­lep­ší kos­týmy. Předtím pro­du­ko­val ani­mo­va­ný film Číslo 9, vydal také 430stránkovou kni­hu The Art of Tim Burton, sestá­va­jí­cí z jeho sou­kro­mých i fil­mo­vých kre­seb a pra­cí.

V roce 2007 Burton reží­ro­val adap­ta­ci krva­vé­ho a cenou Tony vyzna­me­na­né­ho muzi­ká­lu Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet StreetJohnnym DeppemHelenou Bonham-Carter, kte­rý zís­kal Oscara v kate­go­rii Nejlepší umě­lec­ké vede­ní a byl nomi­no­ván v kate­go­ri­ích Nejlepší kos­týmy a Nejlepší muž­ský herec­ký výkon.

Předtím reží­ro­val adap­ta­ci kla­sic­ké dět­ské kni­hy Roalda Dahla Karlík a továr­na na čoko­lá­du, ve kte­ré si zahrá­li Johnny DeppFreddie Highmore a kte­rá měla obrov­ský úspěch a stá­le baví divá­ky po celém svě­tě. Téhož roku Burton reží­ro­val a pro­du­ko­val také roman­tic­ký ani­mo­va­ný celo­ve­čer­ní sní­mek Mrtvá nevěs­ta Tima Burtona, v němž hlav­ním hrdi­nům pro­půj­či­li své hla­sy DeppBonham-Carter.

Jeho před­cho­zím sním­kem byl film Velká ryba, půso­bi­vý pří­běh kom­pli­ko­va­né­ho vzta­hu mezi otcem a synem. Tento sní­mek byl kri­ti­kou ozna­čen za nej­o­sob­něj­ší Burtonův pří­běh a měl u ní vel­ký úspěch. Ve fil­mu si zahrá­li Ewan McGregor, Albert Finney, Jessica LangeBilly Crudup. Před tím­to fil­mem nato­čil Planetu opic, pro­jekt, na kte­rém spo­lu­pra­co­val s pro­du­cen­tem Richardem D. Zanuckem, býva­lým šéfem stu­dií 20th Century Fox, kte­rý stál u zro­du původ­ní ver­ze toho­to fil­mu. V Burtonově Planetě opic jsme moh­li vidět Marka Wahlberga, Tima Rotha, Helenu Bonham-Carter, Michaela Clarkea DuncanaKrise Kristoffersona a jed­na­lo se o hit léta 2001.

Burton se už od útlé­ho věku věnu­je kresbě, vystu­do­val Cal Arts Institute za pod­po­ry spo­leč­nos­ti Disney a záhy nato v ní nastou­pil jako ani­má­tor. Pro spo­leč­nost Disney také vytvo­řil svůj režij­ní debut, ani­mo­va­ný krát­ký sní­mek Vincent, kte­rý namlu­vil Vincent Price. Film sla­vil vel­ké úspě­chy a zís­kal i něko­lik fes­ti­va­lo­vých cen.

Jeho dal­ším pro­jek­tem, stá­le v rám­ci spo­leč­nos­ti Disney, byl krát­ký hra­ný sní­mek Frankenweenie, ino­va­tiv­ní a hra­vá vari­a­ce na legen­du o Frankensteinovi.

V roce 1985 sla­vil úspě­chy svým prv­ním celo­ve­čer­ním hra­ným sním­kem Pee-Weeho vel­ké dob­ro­druž­ství. Kritika byla zejmé­na nad­še­na z jeho ori­gi­nál­ní­ho nápa­du. Na ten­to úspěch navá­zal sním­kem Beetlejuice, duchař­skou kome­dií s Michaelem Keatonem, Geenou Davis, Alecem BaldwinemWinonou Ryder, kte­rá se opět sta­la vel­kým hitem u divá­ků i kri­ti­ky.

V roce 1989 Burton reží­ro­val kasov­ní trhák BatmanJackem Nicholsonem, Michaelem KeatonemKim Basinger. Po jeho úspě­chu mu National Association of Theatre Owners udě­li­la cenu reži­sé­ra roku. Snímek také zís­kal Oscara v kate­go­rii Nejlepší umě­lec­ké vede­ní.

Střihoruký EdwardJohnnym Deppem, Winonou RyderDiane Wiest byl jed­ním z nej­vět­ších hitů vánoč­ní sezó­ny roku 1990 a sla­vil úspě­chy svým ori­gi­nál­ním sty­lem a pohád­ko­vou atmo­sfé­rou. V roce 1992 se Burton zno­vu vydal do tem­né­ho gotham­ské­ho pod­svě­tí ve fil­mu Batman se vra­cí. Snímek se stal nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem toho roku a zahrá­li si v něm Michelle PfeifferDanny DeVito.

V roce 1994 Burton pro­du­ko­val a reží­ro­val sní­mek Ed WoodJohnnym Deppem v titul­ní roli. Film zís­kal dva Oscary v kate­go­ri­ích Nejlepší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli (Martin Landau) a Nejlepší mas­ky.

Burton byl auto­rem a pro­du­cen­tem lout­ko­vé­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu Ukradené Vánoce, ori­gi­nál­ní­ho vánoč­ní­ho pří­bě­hu, kte­rý se od té doby stal neod­mys­li­tel­nou sou­čás­tí Vánočních svát­ků. V roce 1993 také pro­du­ko­val film Plavčík a v roce 1995 let­ní hit Batman navždy, stej­ně jako v roce 1996 film Jakub a obří bros­kev, inspi­ro­va­ný dět­ským pří­bě­hem Roalda Dahla.

Produkoval a reží­ro­val také sci-fi kome­dii Mars úto­čí!, inspi­ro­va­nou karet­ní hrou fir­my Topps, v níž si zahrá­la celá plejá­da slav­ných her­ců včet­ně Jacka Nicholsona, Glenn Close, Dannyho DeVita, Pierce BrosnanaAnnette Bening.

V roce 1999 reží­ro­val film Ospalá díra na moti­vy kla­sic­ké­ho pří­bě­hu Washingtona Irvinga, v němž si zahrá­li Johnny Depp, Christina Ricci, Miranda RichardsonMichael Gambon. Snímek byl nomi­no­ván na Oscara ve třech kate­go­ri­ích včet­ně Nejlepších kos­tý­mů a Nejlepší kame­ry a poda­ři­lo se mu tuto pres­tiž­ní cenu zís­kat v kate­go­rii Nejlepší umě­lec­ké vede­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,56233 s | počet dotazů: 239 | paměť: 58211 KB. | 11.08.2022 - 14:01:13