Kritiky.cz > Profily osob > Tim Burton slaví v sobotu (25. 8.) 60 let, připomeňme si jeho 10 nejlepších filmů

Tim Burton slaví v sobotu (25. 8.) 60 let, připomeňme si jeho 10 nejlepších filmů

Burton
Burton
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Známý ame­ric­ký fil­mo­vý reži­sér, vlast­ním jmé­nem Timothy William Burton, se naro­dil 25. srp­na 1958. Jeho fil­mu jsou oprav­du uni­kát­ní svou atmo­sfé­rou a obra­zo­tvor­nos­tí. Hlavní posta­vy jsou vět­ši­nou něčím jedi­neč­ní, jako je napří­klad Střihoruký Edward nebo Mrtvá nevěs­ta Tima Burtona.

Od mala se Tim Burton věno­val kres­le­ní a malo­vá­ní. Navštěvoval Cal Arts Institute. Tento insti­tut spo­lu­pra­co­val s Disney stu­di­em a díky tomu se tam Tim Burton dostal jako ani­má­tor, což odstar­to­va­lo jeho kari­é­ru. Zde debu­to­val s pří­běhy posta­vy Vincenta, a pro­to­že byl úspěš­ný a dostal něko­lik cen, začal Tim Burton pra­co­vat na dal­ším hra­ném sním­ku Frankenweenie.

Ve svých fil­mech Tim Burton čas­to obsa­zu­je své­ho pří­te­le Johnnyho Deppa, pro kte­ré­ho jsou role jako stvo­ře­né. Většina fil­mů, kte­ré spo­lu nato­či­li, se sta­la vel­mi úspěš­ná. Mezi tako­vé kul­tov­ní sním­ky pat­ří napří­klad Karlík a Továrna na čoko­lá­du, Sweeney Todd: Ďábelský holič z Flet Street a Alenka v Říši divů. Jejich přá­tel­ství je nato­lik vel­ké, že Johnny Depp se stal kmo­trem jeho prvo­ro­ze­né­ho syna.

Další fil­my, kte­ré Tim Burton reží­ro­val, byly Beetlejuice, Ospalá díra, Mars úto­čí, Nightmare Before Christmas a Batman se vra­cí.

Kromě fil­mů se Tim Burton věnu­je také ilu­stro­vá­ní dět­ských knih. Mezi nej­zná­měj­ší pat­ří kniž­ní ver­ze Noční můry před Vánocemi a Melancholy Death of Oyster Boy and Other Stories.

10 nejlepších filmů

Vincent - 88 %

Vincent Malloy je sed­mi­le­tý chla­pec, kte­rý fana­tic­ky obdi­vu­je horor legen­du Vincenta Price. Dokonce si mys­lí, že on sám je tím­to slav­ným her­cem a svůj život vidí jako sled mor­bid­nos­ti pácha­ných zejmé­na na mat­ce ... Krátkometrážní ani­mo­va­ný film VINCENT je ofi­ci­ál­ním debu­tem slav­né­ho Tima Burtona. K lout­ko­vé­mu pří­bě­hu namlu­vil komen­tář Burtonův oblí­be­ný herec, a to sám Vincent Price.

The Island of Doctor Agor - 86 %

Ztracený film 🙁

Střihoruký Edward  - 85 %

Království za ruce by dal hrdi­na ame­ric­ké­ho fil­mu, kte­rý sice není tak úpl­ně člo­věk, přes­to­že se cho­vá lid­ště­ji než vět­ši­na lidí v jeho oko­lí. Edward je výtvo­rem staré­ho vyná­lez­ce, kte­rý však zemřel dří­ve než jej sta­čil dokon­čit a nahra­dit důmy­sl­nou sesta­vu ost­rých bři­tů lid­ský­ma ruka­ma. Edward zůstal úpl­ně sám v chát­ra­jí­cím hra­dě a kdo­ví­jak dlou­ho trva­lo, než jej zce­la náho­dou obje­vi­la pod­ni­ka­vá Peggy a vza­la s sebou do měs­ta. Přestože Edward vypa­dá jako něja­ké hro­zi­vé mon­strum, ve sku­teč­nos­ti je hod­ný, milý a vel­mi pla­chý. Brzy si zís­ká uzná­ní a obdiv svým stři­hač­ským umě­ním, jen­že jak už to cho­dí, jsou i lidé závis­ti­ví a zlí, jímž chlap­co­va obli­ba nedá spát, obzvláš­tě když si všim­nou náklon­nos­ti, kte­rou cho­vá k hez­ké dív­ce Kim.

Velká ryba - 85 %

Edward Bloom (ALBERT FINNEY) byl odjak­ži­va váš­ni­vým vypra­vě­čem neu­vě­ři­tel­ných his­to­rek ze své­ho mlá­dí (EWAN McGREGOR), kdy jej jeho záli­ba v ces­to­vá­ní zaved­la na úžas­nou výpra­vu oko­lo svě­ta. V jeho mýtic­kých dob­ro­druž­stvích nechy­bí obři, vlkod­la­ci, zpí­va­jí­cí siam­ská dvoj­ča­ta ani čaro­děj­ni­ce se skle­ně­ným okem, kte­rá doká­že nahléd­nout do budouc­nos­ti. Se svý­mi fan­tas­tic­ký­mi his­tor­ka­mi se Bloomovi daří okouz­lit kaž­dé­ho kro­mě jeho syna Willa (BILLY CRUDUP). Když pak Edward one­moc­ní, jeho žena Sandra (JESSICA LANGE) se poku­sí Willa při­mět, aby ke své­mu otci zno­vu našel ces­tu. Will se musí poku­sit oddě­lit prav­du od fik­ce a nau­čit se s hero­ic­ký­mi činy i vel­ký­mi pro­hra­mi své­ho otce žít.

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2009/velka-ryba-big-fish/

Mrtvá nevěsta Tima Burtona - 85 %

Děj ani­mo­va­né­ho pří­bě­hu se ode­hrá­vá ve vik­to­ri­án­ské ves­ni­ci v 19. sto­le­tí a sle­du­je pří­běh Viktora, mla­dé­ho muže vta­že­né­ho do pod­svě­tí, kde je ože­něn s tajem­nou mrt­vou nevěs­tou. Jeho sku­teč­ná nevěs­ta Viktorie na něj mezi­tím čeká ve sku­teč­ném svě­tě. Přestože se život v Zemi mrtvých uká­že být mno­hem bar­vi­těj­ší, než jeho strikt­ní vik­to­ri­án­ská výcho­va, dospě­je Viktor k závě­ru, že v tom­to ani v dal­ších svě­tech nee­xis­tu­je nic, co by ho udr­že­lo odlou­če­né­ho od jeho sku­teč­né lás­ky...

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2009/mrtva-nevesta-tima-burtona-tim-burtons-corpse-bride/

Frankenweenie (1984) - 83 %

Victor Frankenstein je mla­dý kluk, kte­rý má poměr­ně netra­dič­ní koní­ček - fil­ma­ři­ně. Svůj prv­ní režij­ní počin pro­mí­tá jed­no dopo­led­ne rodi­ně a spo­lu­žá­kům. Hlavní roli ve fil­mu hra­je jeho milo­va­ný pes Sparky. Viktor se setkal s nad­še­ný­mi reak­ce­mi, ale krát­ce na to neče­ka­ně při­šel o svou hvězdu - Sparky chví­li po pro­jek­ci fil­mu umí­rá pod koly auta a zdá se, že z Victora vypr­cha­la veš­ke­rá chuť do živo­ta. Ale pou­ze do chví­le, než jim ve ško­le pro­fe­sor bio­lo­gie na žábě neu­ká­že, jak lze pomo­cí elektři­ny dodat mrt­vé­mu orga­nis­mu život. Victor dosta­ne šíle­ný nápad - oži­vit Sparkyho, terý už něja­kou tu chví­li leží na „hřbi­to­vě domá­cích zví­řá­tek“. Teoreticky je to sice mož­né, ale jaké to bude mít násled­ky?

Ed Wood - 83 %

Scénárista a reži­sér Edward D. Wood, Jr. (1924 - 1978) pat­ří mezi nej­bi­zar­něj­ší posta­vy holly­wo­od­ských dějin. Nesmírně plod­ný autor vytvá­řel výhrad­ně sním­ky kate­go­rie B, vyzna­ču­jí­cí se mini­mál­ním roz­poč­tem, co nej­krat­ší dobou rea­li­za­ce a „sen­zač­ní­mi“ bra­ko­vý­mi téma­ty z oblas­ti sci-fi, horo­ru a poz­dě­ji i por­no­gra­fie. Mezi jeho nej­zná­měj­ší fil­my pat­ří auto­bi­o­gra­fic­ké melod­ra­ma o muži, kte­rý se rád pře­vlé­kal do žen­ských šatů, GLEN OR GLENDA (1953), nebo nad­při­ro­ze­ná sci-fi PLAN 9 FROM OUTER SPACE (1959), v níž vyu­žil kouz­la teh­dy už zestár­lé, polo­za­po­me­nu­tel­né holly­wo­od­ské horo­ro­vé hvězdy Bely Lugosiho.

Snímek, kte­rý nato­čil pro­slu­lý reži­sér Tim Burton pod­le bio­gra­fic­ké kni­hy Rudolpha Greye, zasti­hu­je Eda Wooda v 50. letech, v jeho nej­plod­něj­ším a nej­šťast­něj­ším obdo­bí, kdy dával dohro­ma­dy svůj bizar­ní tvůr­čí tým a kdy točil svá nej­vý­znam­něj­ší díla. Komediálně ladě­ný „film o fil­mu“ vyni­ká mimo­řád­ně sta­rost­li­vou péči o atmo­sfé­ru i o dobo­vé detai­ly (včet­ně doko­na­lé evo­ka­ce neza­po­me­nu­tel­ných scén z Woodových fil­mů). Zatím nej­lep­ší dílo reži­sé­ra Tima Burtona není jenom vyprá­vě­ním o jed­nom fas­ci­nu­jí­cím lid­ském osu­du, ale i vyzná­ním lás­ky mámi­vé­mu kouz­lu feno­mé­nu, zva­né­mu kine­ma­to­gra­fie.

Snímek zís­kal dva Oscary: Rick Baker, Ve Neillová a Yolanda Toussiengová za mas­kér­ské efek­ty a Martin Landau jako nej­lep­ší herec ve ved­lej­ší roli.

Ospalá díra - 83 %

Americký his­to­ric­ký horror, ve kte­rém mla­dý kon­stá­bl vyšet­řu­je pří­pad vražd, jenž má údaj­ně na svě­do­mí legen­dár­ní bez­hla­vý jez­dec Mladý newy­or­ský kon­stá­bl Ichabod Crane je pro svou raci­o­na­li­tu a sna­hu vyu­ží­vat k prá­ci moder­ních metod trnem v oku svým nad­ří­ze­ným. Ti ho pro­to roku 1799 pošlou do odleh­lé ves­ni­ce Ospalá díra, kde došlo již ke třem záhad­ným vraž­dám. Místní lidé věří, že mrt­vé­ho Van Garretta, jeho syna a vdo­vu Winshipovou, nale­ze­né bez hlav, má na svě­do­mí legen­dár­ní bez­hla­vý jez­dec, což byl pod­le legen­dy kru­tý hesen­ský žol­dák, kte­rý bojo­val během ame­ric­ké revo­lu­ce na stra­ně Angličanů a před dva­ce­ti lety zabit v lesích poblíž ves­ni­ce. Teď se prý mstí a nedá pokoj dokud nena­jde svou hla­vu. Crane však na legen­dy a pří­zra­ky nevě­ří a pus­tí se do vyšet­řo­vá­ní. Ještě téže noci je zabit dal­ší muž a jeho osi­ře­lý syn je odhod­lán jeho smrt pomstít. Konstáblovi se sna­ží pomo­ci také dce­ra míst­ní­ho bohá­če Katrina Van Tessel, do kte­ré se Crane zami­lo­val. Poznámka soud­ce Philipse ho při­ve­de k odha­le­ní, že zavraž­dě­ná vdo­va byla těhot­ná. Když se s pomo­cí Katriny začne ori­en­to­vat v míst­ních pomě­rech a vzta­zích a sta­ne se svěd­kem toho jak bez­hla­vý jez­dec nej­pr­ve utne hla­vu Philipsovi, a poté zavraž­dí celou rodi­nu porod­ní báby Killianové, začne si věci dávat dohro­ma­dy. Všichni mrt­ví měli něco spo­leč­né­ho s pří­pa­dem zavraž­dě­né­ho Garretta a vdo­vou Winshipovou, kte­ré odká­zal celý maje­tek. Buď byli svěd­ky pod­pi­su závě­ti nebo zna­li otce nena­ro­ze­né­ho dítě­te těhot­né Winshipové. Crane pode­zí­rá míst­ní eli­tu ze spik­nu­tí s cílem zís­kat dědic­tví po Garretovi a správ­ně odhad­ne, že někdo vyko­pal hla­vu bez­hla­vé­ho jezd­ce a nyní ho s její pomo­cí ovlá­dá. Každá dal­ší sto­pa ho však vede k pode­zře­ní, že za vším je Katrina. Aby ji nemu­sel zatknout, roz­hod­ne se ode­jít, ces­tou mu však náho­da pomů­že pocho­pit, že všech­no je jinak a dív­ka se ho nao­pak sna­ži­la ochrá­nit. Rozhodne se vrá­tit a odhod­lán utkat se s bez­hla­vým jezd­cem a odha­lit sku­teč­né­ho viní­ka, kte­rý sto­jí v poza­dí celé­ho pří­pa­du.

Batman - 81 %

Velkoměsto Gotham City je sužo­vá­no gan­gs­te­ry, kte­ré vede kyse­li­nou děsi­vě zne­tvo­ře­ný Joker. Policie se zdá být bez­moc­ná. Mnohem vět­ší respekt mezi zlo­čin­ci budí mas­ko­va­ný neto­pý­ří muž - Batman - obje­vu­jí­cí se vždy tam, kde je páchá­na něja­ká nepra­vost. Reportérka Vicki Valeová, píší­cí o Batmanových kous­cích, se sezná­mí s pla­chým mili­o­ná­řem Brucem Waynem a strá­ví s ním opoj­nou noc. Joker se sna­ží Vicki unést, ale dív­ka je v posled­ní chví­li zachrá­ně­na Batmanem. Novinářka začí­ná tušit prav­du. Wayne a Batman jsou jed­na oso­ba. Mezitím běs­ní­cí Joker tero­ri­zu­je měs­to otrá­ve­ný­mi kos­me­tic­ký­mi pří­prav­ky a vyzý­vá Batmana na roz­ho­du­jí­cí sou­boj.

Karlík a továrna na čokoládu - 81 %

Karlík Bucket žije se svý­mi rodi­či a pra­ro­di­či v polo­roz­pad­lém dom­ku. Jsou chu­dí, ale milu­jí se a neda­li by jeden na dru­hé­ho dopus­tit. Nedaleko se nachá­zí obří továr­na na čoko­lá­du, kde kdy­si Karlíkův děda pra­co­val a poznal osob­ně samot­né­ho maji­te­le Willyho Wonku. Karlík, kte­rý milu­je čoko­lá­du má sen se do továr­ny jed­nou podí­vat, ale to se zdá cel­kem nemož­né až do té doby, kdy Willy Wonka vyhlá­sí sou­těž, jejíž pět dět­ských vítězů z celé­ho svě­ta bude moct strá­vit jeden den v továr­ně. Stačí jen v jed­né z čoko­lád najít zla­tý kupon...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,80102 s | počet dotazů: 255 | paměť: 61763 KB. | 26.09.2023 - 13:37:04