Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí

ireniny deti

Irena Sendlerová pra­co­va­la jako soci­ál­ní pra­cov­ni­ce ve Varšavě. Počas dru­hé svě­to­vé vál­ky byla sou­čás­tí odbo­jo­vé­ho hnu­tí a když vidě­la, v jakých hroz­ných pod­mín­kách Židé v ghet­tu žijí, roz­hod­la se jim pomoct. Společně s ostat­ní­mi čle­ny své odbo­jo­vé sku­pi­ny pašo­va­la do ghet­ta jíd­lo a léky. Když zača­lo jít lidem v ghet­tu o život, dosta­la odváž­ný nápad - dostat ven co nej­víc dětí.

Nemluvňata se pašo­va­ly ven v kufrech, kra­bi­cích i v rakvích, star­ší děti se pro­vá­dě­ly pách­nou­cí­mi a nebez­peč­ný­mi kaa­li­zač­ní­mi sto­ka­mi. Bylo tře­ba mít se na pozo­ru nejen před němec­ký­mi strá­že­mi, ale i před židov­skou poli­cí, kte­rou v ghet­tu usta­no­vi­li nacis­ti. Nikdo z lidí, kte­ré Irena oslo­vi­la, k sobě nikdy neod­mí­tl vzít židov­ské dítě, i když to zna­me­na­lo ris­ko­vat vlast­ní život. V roce 1943 Irenu zatklo gesta­po. Tři měsí­ce ji muči­li. Ona však nic nevy­zra­di­la. Pár minut před popra­vou ji zachrá­nil pol­ský odboj...

„Všechno, co doteď udě­la­la - všech­ny ty taj­né akce, plá­ny a pašo­vá­ní - byly jako kap­ka v moři. V polo­vi­ně srp­na depor­ta­ce navíc ani zda­le­ka nekon­či­ly. Transporty na východ nao­pak zača­ly nabí­rat obrát­ky a celý dal­ší měsíc se neza­sta­vi­ly. Irena byla odhod­la­ná pro­ti té nelid­skosti a bar­bar­ství ze všech sil bojo­vat. Velice rych­le jsme pocho­pi­li, že jedi­ný způ­sob, jak děti zachrá­nit, je dostat je odtud pryč, vyjá­d­ři­la se. A toho se drže­la. 

Neuvěřitelný skutečný příběh

Autorka pro­ved­la roz­sáh­lý výzkum a její tou­ha vyprá­vět Irenin pří­běh je patr­ná na kaž­dé strán­ce. Zobrazuje Irenu ne jako výji­meč­nú hrdin­ku, ale jako oby­čej­né­ho člo­vě­ka, kte­rý se roz­ho­dl pomoct. Opisy ghet­ta a pod­mí­nek v něm jsou rea­lis­tic­ké a děsi­vé, stej­ně jako opi­sy nebez­pe­čí, kte­ré­mu Irena a její spo­lu­pra­cov­ní­ci čeli­li, a odva­hy a důve­ry oby­va­te­lů ghet­ta, kte­ří se roz­hod­li svě­řit své děti cizím lidem jen pro­to, aby je dosta­li do bez­pe­čí. Tilar Mazzeo neo­po­mně­la ani poci­ty dětí, kte­ré muse­li opus­tit své rodi­če. Kvůli tomu bylo občas čte­ní téhle kni­hy nároč­né - ale o někte­rých věcech je vždy nároč­né číst. Je však důle­ži­té na ně neza­po­mí­nat.

Více na Kritiky.cz
Rozhovor s ředitelkou kina Luna Janou Dulíkovou o Jeskyni zapomenutých snů 3D ...
Sophia Loren – filmová legenda slaví 80 let Sophia Loren( rodné jméno Sofia Scicolone) se narodila 20.září 1934 ve městě Pozzuoli nedalek...
Novinářská konference filmu Padesátka Průběh novinářské konference - 17.12.2015....
Muž, který už nezavolal – sedm nádherných, dokonalých dní Hledáte příjemné čtení s humorem a zajímavou zápletkou? Máte rádi tajemství a romány pl...
Jak se herci z filmu Zlatý podraz připravovali na role basketbalistů Kliky, míč, kliky, míč, kliky. Tréninky herců před začátkem natáčení Zlatého podrazu by...

V kni­ze se vysky­tu­je spous­ta jmen, tak­že je občas těž­ké zori­en­to­vat se, kdo je kdo. Na kon­ci kni­hy se ale nachá­zí jmen­ný seznam, kde je struč­ně popsá­na funk­ce Ireniných spo­lu­pra­cov­ní­ků a jejich osud, tak­že se tam sta­čí podí­vat, a hned jste v obra­ze. Je však ško­da, že autor­ka nedo­vyprá­vě­la Irenin pří­běh do kon­ce, pro­to­že její život byl stej­ně dra­ma­tic­ký i po skon­če­ní dru­hé svě­to­vé vál­ky. Kniha je tak hlav­ně svě­dec­tvím o hrůzách, kte­ré by se už nikdy nemě­ly opa­ko­vat, a o odva­ze, se kte­rou se jim dá čelit.

Hodnocení: 90%

Irenininy děti

Autorka: Tilar J. Mazzeo

Originální název: Irena’s Children: The Extraordinary Story of the Woman Who Saved 2,500 Children from the Warsaw ghet­to

Překlad: Karina Matějů

Vydáno: Práh, 2017

Počet stran: 312

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Práh. Jestli vás kni­ha zau­ja­la, může­te si ji zakou­pit zde.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí21. června 2018 Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí Životní příběh Marii Vittorii začíná ve dvacátých letech dvacátého století v italských horách, kde život lidí utváří tvrdá práce a neochvějná víra. Maria se bojí, že se neprovdá a zůstane […]
  • Ochrání dva bratři svůj mlýn?18. prosince 2018 Ochrání dva bratři svůj mlýn? Když František a Karel Hadrbolcovi slíbí svému umírajícímu otci, že nedopustí, aby mlýn a další pozemky, které rodina vlastní, dostal do rukou někdo cizí, netuší, že je čeká celoživotní […]
  • František Emmert - Holocaust21. června 2018 František Emmert - Holocaust Masová vražda šesti milionů evropských Židů spáchaná v letech 1941 až 1945 se dnes nazývá holocaust. Nacisté tehdy chtěli vyhladit všechny osoby židovského původu, včetně dětí a starých […]
  • 77 pražských legend24. ledna 2018 77 pražských legend Praha je město s bohatou historií – a v té mají místo i legendy, které sesbírala Alena Ježková. Praha je město s tisíciletou tradicí. Město, v jehož ulicích se dotknete historie. Dlažba, […]
  • Po boku zla vždycky kráčí láska20. prosince 2018 Po boku zla vždycky kráčí láska Švédsko stojí na prahu druhé světové války a sirotky Magdalenu a Nilse potkalo nečekané štěstí. Jejich jediný příbuzný, strýc, který se vrátil z Ameriky, jim odkázal veškerý svůj majetek. […]
  • Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl15. června 2018 Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl Během druhé světové války ze zámku u Lublaně jedné lednové noci beze stopy zmizela okouzlujúcí žena z vysoké společnosti. Co se s ní stalo? Ona a její manžel byli nuceni stýkat se s […]
  • Světla zimní noci - podmanivý příběh dvou žen, který překoná i ty nejtemnější časy11. února 2019 Světla zimní noci - podmanivý příběh dvou žen, který překoná i ty nejtemnější časy Píše se rok 1944. Nou vyhnali z domu, protože otěhotněla s německým vojákem. Dítě ji odebrali. Pracuje na malém nádraží, kde jednoho dne dovezou vlak plný židovských dětí, které vezou do […]
  • Jaká matka, taková dcera24. ledna 2018 Jaká matka, taková dcera Jaká matka, taková dcera, říká se často. Je to ale skutečně tak? Matka a dcera jsou spojeny jedinečným poutem, o kterém už bylo napsáno množství knih. Ani sestavovatelé Slepičích polívek […]
  • Skutečné příběhy o pravé lásce24. ledna 2018 Skutečné příběhy o pravé lásce Pravá láska neexistuje jen v knihách a filmech, ale i ve skutečném životě. Nevěříte? Tak, jak je v knihách ze série Slepičí polévka pro duši zvykem, 101 lidí se podělilo o příběhy ze […]
  • Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské25. června 2019 Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské Když měla Helga Pollak 12 let, deportovali ji i s otcem Otto Pollakem do ghetta v Terezíně. Od 27. ledna 1943, až do svého transportu do Osvětimi 23. října 1944, žila v dívčím domově L […]