Vlastní hod­no­ce­ní: 95%
Datum vydá­ní: 26.03.2012
Výrobce: EA SPORTS
Žánr: spor­tov­ní
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-4, onli­ne
Lokalizace: ang­lič­ti­na

Konečně jsme se dočka­li dlou­ho oče­ká­va­né­ho vydá­ní pokra­čo­vá­ní zná­mé hry Tiger Woods Pga Tour 13. Tato hra vyšla s pod­po­rou kinect ovla­da­če, což urči­tě při­ne­se ješ­tě této popu­lár­ní hře vět­ší úspěch.

K hod­no­ce­ní hry musím říci, že si dali tvůr­ci ješ­tě více zále­žet na ješ­tě lep­ším ovlá­dá­ní hry a také nad gra­fi­kou, ta je samo­zřej­mě o pozná­ní lep­ší než před­cho­zím titu­le. V nabíd­ce máte spous­tu vari­a­cí mož­nos­tí hry mezi ně, pat­ří za zmín­ku i vytvo­ře­ní onli­ne klu­bu, kam poté může­te zvát své přá­te­le, aby Vám moh­li pomá­hat k zís­ká­ní dal­ších hřišť atd. Ovládání hry je jed­no­du­ché, i když jste si neza­hrá­li před­cho­zí titu­ly nezou­fej­te, při hře Vás navá­dí nápo­vě­da a tak si na ovlá­dá­ní rych­le zvyk­ne­te a vel­mi rych­le pocho­pí­te účel hry. Ztvárnění postav gol­fis­tů je reál­né, v detai­lech se na ně dívat bez kri­ti­ky, jsou zde vidět i detai­ly kdy fou­ká vítr a Tigerovi lehce vla­je trič­ko, oprav­du hez­ky udě­la­né a pro­pra­co­va­né. Avšak lidé (fanouš­ci) v poza­dí, již moc vidět dob­ře nejsou, ale bez­tak nemá­te čas se ohlí­žet, když se sou­stře­dí­te na dob­rý odpal míč­ku. Ovládat před odpa­lem může­te úpl­ně vše, od míč­ku až po výmě­nu hole, či sklo­nu úde­ru, otá­čet a natá­čet si pohle­dy.

Prostředí hod­no­tím výbor­ně i vlast­nos­ti pod­kla­dů na kte­ré násled­ně míček při­le­tí, jako písek, kde se míček neod­ra­zí, voda, kam krás­ně se šplouch­nu­tím spad­ne, tráv­ník, kde se odra­zí a tvrd­ší tráv­ník, kde se odra­zí ješ­tě více. Ve hře si při­jde­te, jako kdy­bys­te oprav­du hrá­li golf, což ten­to titul hod­ně nad­zved­lo v hod­no­ce­ní naho­ru. K dis­po­zi­ci máte mno­ho her­ních reži­mů, což kaž­dá hra nena­bí­zí, mezi ně samo­zřej­mě pat­ří i Vaše kari­é­ra, může­te si vybrat respek­ti­ve stvo­řit své­ho hrá­če k obra­zu své­mu a na detai­ly tvůr­ci oprav­du neza­po­mně­li. Ve hře máte k dis­po­zi­ci cca 22 svě­tozná­mých gol­fis­tů a hlav­ně Tigera Woodse. K dis­po­zi­ci máte také různá gol­fo­vá hřiš­tě, někte­ré se samo­zřej­mě postup­ně ode­my­ka­jí, to by neby­la pořád­ná zába­va.

Podpora kinec­tu je ode mne hod­no­ce­na vel­mi vysoko,není to jen tako­vé mává­ní jako zná­me z jiných titu­lů, kte­ré byli vyda­né i s pod­po­rou kinect. Přesnost zde hra­je hlav­ní roli, což se ve hře tvůr­cům poda­ři­lo vyu­žít. Avšak hlav­ní záměr této hry není v pod­po­ře kinec­tu.

Hra se mi veli­ce líbí a sto­jí za to si jí zahrát, je to oprav­du poži­tek z hry, kte­rá Vás jako by pře­ne­se ven na gol­fo­vé hřiš­tě a pokud rádi hra­je­te golf hra Vás také urči­tě zaujme už jen pro své vyso­ké a kva­lit­ní zpra­co­vá­ní.