Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > TIGER WOODS PGA TOUR 13

TIGER WOODS PGA TOUR 13

DSC06978 150x150 1

Konečně jsme se dočka­li dlou­ho oče­ká­va­né­ho vydá­ní pokra­čo­vá­ní zná­mé hry Tiger Woods Pga Tour 13. Tato hra vyšla s pod­po­rou kinect ovla­da­če, což urči­tě při­ne­se ješ­tě této popu­lár­ní hře vět­ší úspěch.

K hod­no­ce­ní hry musím říci, že si dali tvůr­ci ješ­tě více zále­žet na ješ­tě lep­ším ovlá­dá­ní hry a také nad gra­fi­kou, ta je samo­zřej­mě o pozná­ní lep­ší než před­cho­zím titu­le. V nabíd­ce máte spous­tu vari­a­cí mož­nos­tí hry mezi ně, pat­ří za zmín­ku i vytvo­ře­ní onli­ne klu­bu, kam poté může­te zvát své přá­te­le, aby Vám moh­li pomá­hat k zís­ká­ní dal­ších hřišť atd. Ovládání hry je jed­no­du­ché, i když jste si neza­hrá­li před­cho­zí titu­ly nezou­fej­te, při hře Vás navá­dí nápo­vě­da a tak si na ovlá­dá­ní rych­le zvyk­ne­te a vel­mi rych­le pocho­pí­te účel hry. Ztvárnění postav gol­fis­tů je reál­né, v detai­lech se na ně dívat bez kri­ti­ky, jsou zde vidět i detai­ly kdy fou­ká vítr a Tigerovi lehce vla­je trič­ko, oprav­du hez­ky udě­la­né a pro­pra­co­va­né. Avšak lidé (fanouš­ci) v poza­dí, již moc vidět dob­ře nejsou, ale bez­tak nemá­te čas se ohlí­žet, když se sou­stře­dí­te na dob­rý odpal míč­ku. Ovládat před odpa­lem může­te úpl­ně vše, od míč­ku až po výmě­nu hole, či sklo­nu úde­ru, otá­čet a natá­čet si pohle­dy.

Prostředí hod­no­tím výbor­ně i vlast­nos­ti pod­kla­dů na kte­ré násled­ně míček při­le­tí, jako písek, kde se míček neod­ra­zí, voda, kam krás­ně se šplouch­nu­tím spad­ne, tráv­ník, kde se odra­zí a tvrd­ší tráv­ník, kde se odra­zí ješ­tě více. Ve hře si při­jde­te, jako kdy­bys­te oprav­du hrá­li golf, což ten­to titul hod­ně nad­zved­lo v hod­no­ce­ní naho­ru. K dis­po­zi­ci máte mno­ho her­ních reži­mů, což kaž­dá hra nena­bí­zí, mezi ně samo­zřej­mě pat­ří i Vaše kari­é­ra, může­te si vybrat respek­ti­ve stvo­řit své­ho hrá­če k obra­zu své­mu a na detai­ly tvůr­ci oprav­du neza­po­mně­li. Ve hře máte k dis­po­zi­ci cca 22 svě­tozná­mých gol­fis­tů a hlav­ně Tigera Woodse. K dis­po­zi­ci máte také různá gol­fo­vá hřiš­tě, někte­ré se samo­zřej­mě postup­ně ode­my­ka­jí, to by neby­la pořád­ná zába­va.

Podpora kinec­tu je ode mne hod­no­ce­na vel­mi vysoko,není to jen tako­vé mává­ní jako zná­me z jiných titu­lů, kte­ré byli vyda­né i s pod­po­rou kinect. Přesnost zde hra­je hlav­ní roli, což se ve hře tvůr­cům poda­ři­lo vyu­žít. Avšak hlav­ní záměr této hry není v pod­po­ře kinec­tu.

Hra se mi veli­ce líbí a sto­jí za to si jí zahrát, je to oprav­du poži­tek z hry, kte­rá Vás jako by pře­ne­se ven na gol­fo­vé hřiš­tě a pokud rádi hra­je­te golf hra Vás také urči­tě zaujme už jen pro své vyso­ké a kva­lit­ní zpra­co­vá­ní.

DSC06978
DSC06979
DSC06980
DSC06981
DSC06982
DSC06983
DSC06984
DSC06985
DSC06986
DSC06987
DSC06988
DSC06989
DSC06990
DSC06991
DSC06992
DSC06993
DSC06994
DSC06995
DSC06996
DSC06997
DSC06998
DSC06999
DSC07000
DSC07002
DSC07004
DSC07006
DSC07007
DSC07008
DSC07009
DSC07011
DSC07014
DSC07017
DSC06976
DSC06977

Vlastní hod­no­ce­ní: 95%
Datum vydá­ní: 26.03.2012
Výrobce: EA SPORTS
Žánr: spor­tov­ní
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-4, onli­ne
Lokalizace: ang­lič­ti­na


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,69619 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53926 KB. | 29.07.2021 - 21:22:01